Izolinia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mapa odchylenia magnetycznego w 1860 (izogony)
Mapa topograficzna z izohipsami

Izolinia (w kartografii izarytma, w meteorologii izograma) – krzywa na mapie łącząca punkty o jednakowych wartościach danej cechy. Termin ten i pokrewne terminy pochodzą od stgr. ίσος ísos, „równy” i słowa „linia”, bądź odpowiednich innych słów.

Usłonecznienie – czas podany w godzinach, podczas którego na określone miejsce na powierzchni Ziemi padają bezpośrednio promienie słoneczne.Izoklina – linia biegnąca na mapie (geograficznej lub magnetycznej) wzdłuż miejsc o takiej samej wartości inklinacji magnetycznej.

Rodzaje izolinii[ | edytuj kod]

Poniższa lista wymienia różne izolinie, wraz z wielkością, której dotyczą.

Izohieta – izolinia łącząca punkty na mapie klimatycznej o takich samych wartościach sum opadów frontalnych (np. miesięcznych albo rocznych).Inklinacja magnetyczna lub inaczej nachylenie magnetyczne jest kątem zawartym pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem.
 • ekwidystanta – jednakowa odległość od elementów przedstawionych na mapie
 • hydroizohipsa – wysokość swobodnego zwierciadła wody gruntowej
 • hydroizopieza – wysokość napiętego zwierciadła wody gruntowej
 • izoamplitudaamplituda niektórych zjawisk, najczęściej temperatury
 • izoanemona – średnia siła wiatru
 • izobara – linia jednakowego ciśnienia powietrza
 • izobata – głębokość akwenów
 • izobaza – zmiany wysokości terenu wskutek ruchów tektonicznych
 • izobronta – linia łącząca miejsca o jednakowej liczby dni burzowych lub linia frontu dźwiękowego nadciągającej burzy
 • izochalaza – linia jednakowej częstotliwości gradu
 • izochimena – średnia temperatura w porze zimowej
 • izochiona (izochina) – grubość pokrywy śnieżnej
 • izochrona – jednoczesność występowania jakiegoś zjawiska lub równy czas dostępu do jakiegoś miejsca
 • izodensa – gęstość zaludnienia
 • izodynama – natężenie pola magnetycznego Ziemi
 • izofena – jednoczesność występowania zjawisk biologicznych, np. kwitnienie roślin danego gatunku
 • izofona – zasięg terytorialny występowania danego zjawiska fonetycznego
 • izofoda (izodapana) – jednakowe koszty transportu
 • izogeoterma – jednakowa temperatura na różnych głębokościach pod powierzchnią ziemi
 • izoglacihipsa – wysokość dolnej granicy lodowców; również linia jednakowej wysokości klimatycznej granicy wiecznych śniegów (linii firnu)
 • izoglosa – zasięg terytorialny występowania danej cechy językowej
 • izogonadeklinacja magnetyczna
 • izohalinazasolenie wody
 • izohelausłonecznienie
 • izohieta – suma opadów
 • izohigra – średnia wilgotność
 • izohipsa – (poziomica, warstwica) wysokość terenu względem przyjętego poziomu odniesienia lub wysokość, na której występuje to samo ciśnienie atmosferyczne, tzw. powierzchnia izobaryczna
 • izohumidawilgotność powietrza
 • izohyla – stopień lesistości
 • izoklinainklinacja magnetyczna
 • izoknefa – liczba dni pochmurnych
 • izokosma – natężenie promieniowania kosmicznego
 • izokryma – najniższa temperatura powietrza w zimie
 • izolampra – liczba dni pogodnych
 • izolea (izoleja) – natężenie promieniowania słonecznego
 • izoleksa – zasięg terytorialny danego słowa, wyrażenia lub innego faktu leksykalnego
 • izalobara – tendencja baryczna (jednakowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w czasie)
 • izomorfa – zasięg terytorialny cech morfologicznych języka
 • izonefa – przeciętne zachmurzenie nieba
 • izopachyta – w geologii, linia łącząca jednakowe miąższości
 • izopleta – linia na wykresach lub mapach łącząca punkty o tej samej wartości cechy
 • izopora – jednakowa zmienność wielkości zjawiska w czasie
 • izopykna – gęstość lub gęstość potencjalna cieczy lub powietrza
 • izosejsta – natężenie trzęsienia ziemi
 • izostera – objętość molowa powietrza
 • izotacha – prędkość wiatru
 • izotera – średnia temperatura powietrza w lecie
 • izotermatemperatura powietrza
 • izowaporaprężność pary wodnej
 • Izolampra (z stgr. λαμπρός ‘jasny’) – izolinia łącząca punkty na mapie klimatycznej o takiej samej liczbie dni pogodnych. Pory roku – okresy klimatyczne, będące następstwem ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca i nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny orbity tego ruchu. Ruch obiegowy Ziemi przy stałym nachyleniu osi obrotu sprawia, że warunki oświetlenia Ziemi zmieniają się w rytmie rocznym, co pociąga za sobą zmiany klimatyczne oraz wpływa na wegetację roślin i tryb życia zwierząt. Nauka o wpływie pór roku na świat roślin i zwierząt to fenologia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Izoamplituda - linia na mapie łącząca punkty o jednakowej amplitudzie wahań, np. na mapach synoptycznych o jednakowych amplitudach temperatury powietrza.
  Izohalina - izolinia na mapie łącząca punkty o takim samym stopniu zasolenia. Stosowana do graficznego przedstawienia poziomów zasolenia jezior, mórz, oceanów.
  Firn – forma przejściowa między śniegiem i lodem firnowym. Gęstość: 0,4-0,8 g/cm. Powstaje w wyniku przeobrażenia luźnych kryształów śniegu w agregaty ziaren lodu o średnicy dochodzącej do kilku milimetrów. Proces ten zachodzi podczas wielokrotnego podtapiania, a następnie zamarzania śniegu. Nie bez znaczenia jest też nacisk warstw nadległych - czyli kumulującego się śniegu.
  Trzęsienie ziemi – gwałtowne rozładowanie naprężeń nagromadzonych w skorupie ziemskiej, w wyniku przejściowego zablokowania ruchu warstw skalnych poruszających się wzdłuż linii uskoku. Uwalniająca się przy tym energia w około 20-30% rozchodzi się w postaci fal sejsmicznych, z których część dociera na powierzchnię Ziemi w postaci niszczących fal powierzchniowych.
  Linia wiecznego śniegu, granica wiecznego śniegu, granica wieloletniego śniegu – wysokość, wyrażona w metrach n.p.m., powyżej której opad śniegu przewyższa jego topnienie w bilansie rocznym. W sprzyjających warunkach topograficznych powyżej tej granicy mogą powstawać pola firnowe lodowców (zobacz też: linia równowagi bilansowej), w tym wypadku stanowi ona dolną granicę pola firnowego. Położenie granicy wieloletniego śniegu zależy głównie od czynników:
  Prężność pary wodnej (ciśnienie pary wodnej) – ciśnienie cząstkowe wywierane przez parę wodną zawartą w powietrzu, określane w jednostkach ciśnienia – milimetrach słupa rtęci (mm Hg) lub hektopaskalach (hPa).
  Warstwica (nazwa używana w geodezji) lub poziomica (nazwa używana w kartografii), izohipsa – linia krzywa na mapie łącząca punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza. Powstaje poprzez przecięcie powierzchni terenu płaszczyznami poziomymi, równoległymi i oddalonymi od siebie o stałą wartość (np. co 10 m) cięcia poziomicowego. Rysunek na mapie odtwarza ukształtowanie terenu, a mapa z poziomicami nazywana jest mapą poziomicową (warstwicową).

  Reklama