Instrument bazowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instrument bazowy (również baza instrumentów pochodnych) – obserwowalna zmienna (np. kurs akcji, wartość indeksu giełdowego), od której zależy wycena instrumentu finansowego zwanego instrumentem pochodnym (np. kontraktu terminowego, opcji).

Opcja – pochodny instrument finansowy o niesymetrycznym profilu wypłaty, dający prawo zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego, po ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania opcji, w ustalonym okresie, zwanym terminem wykonania opcji. Opcja może mieć charakter umowy zawartej na rynku nieregulowanym (ang. over the counter, OTC) lub przedmiotem obrotu na giełdzie.Instrument finansowy – forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego. Zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego.

Charakterystyka instrumentu bazowego (np. źródło danych, sposób jego kalkulacji) jest elementem z góry określonego standardu danego instrumentu pochodnego. Wysoka przejrzystość instrumentów bazowych wpływa pozytywnie na zainteresowanie uczestników rynku obrotem danym instrumentem pochodnym. Z tego względu często rolę instrumentów bazowych pełnią ceny aktywów będących przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych lub innych zorganizowanych platformach obrotu.

Kurs akcji – bieżąca cena akcji ustalona na rynku, np. na giełdzie. Może być ustalana według ściśle określonej zasady i może obowiązywać przez pewien czas lub zmieniać się w sposób ciągły, uzależniony od podaży i popytu, po każdej transakcji.Rynek regulowany – pojęcie to pojawia się w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i oznacza stale funkcjonujący system obrotu instrumentami finansowymi, znajdujący się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (pojęcie to dotyczy tylko rynków działających na terenie Polski).

W przypadku instrumentów pochodnych z fizyczną dostawą (nierozliczanych finansowo), instrument bazowy stanowi również przedmiot transakcji na warunkach (takich jak cena i data) określonych w dniu zawarcia transakcji instrumentem pochodnym.

Instrumentem bazowym mogą być także dowolne, obserwowalne zmienne niefinansowe, takie jak średnia temperatura lub wielkość opadów w określonym czasie na danej lokalizacji.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Kurs bazowy
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 95).

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • J.C. Hull: Options, futures and other derivatives. Prentice Hall. ISBN 978-0132777421.
 • R.K. Sundaram, S.R. Das: Derivatives: Principles and Practise. McGrawHill, 2011. ISBN 978-007-124480-0.
 • Indeks giełdowy – wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Umożliwia syntetyczne przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiegoś sektora spółek.Kontrakt terminowy – to rodzaj transakcji finansowych. Przedmiotem obrotu nie są tutaj fizyczne przedmioty bądź papiery wartościowe lecz umowy (kontrakty) na transakcje, które zostaną wykonane w przyszłości (mówi się o nich instrumenty pochodne bądź derywaty). Cena na produkt, o którym jest mowa w umowie, jest określana już w momencie zawarcia umowy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Instrument pochodny, derywat (ang. derivatives, tłumaczenie „derywatywy” nie przyjęło się, w powszechnym użyciu są „derywaty”) – rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego. Cechą charakterystyczną instrumentów pochodnych jest to, że dotyczą przyszłej daty i przyszłej ceny, ponieważ zawierane są wcześniej. Instrumentem bazowym mogą być akcje, obligacje, wysokość stopy procentowej, wartość indeksu giełdowego, a także tak nietypowe wskaźniki jak liczba dni słonecznych, wielkość opadu śniegu, czy deszczu – derywaty pogodowe.

  Reklama