• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Instrukcja wyboru  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Instrukcja opuszczenia (instrukcja zaniechania, instrukcja wyjścia z bloku) – instrukcja w danym języku programowania powodująca wyjście z określonej instrukcji strukturalnej.Instrukcja warunkowa jest elementem języka programowania, które pozwala na wykonanie różnych obliczeń w zależności od tego czy zdefiniowane przez programistę wyrażenie logiczne jest prawdziwe, czy fałszywe. Możliwość warunkowego decydowania o tym, jaki krok zostanie wykonany w dalszej kolejności jest jedną z podstawowych własności współczesnych komputerów – dowolny model obliczeń zdolny do wykonywania algorytmów (tj. równoważny maszynom Turinga) musi ją posiadać.
  Składnia instrukcji wyboru[ | edytuj kod]

  Składnia instrukcji wyboru różni się w zależności od języka programowania, lecz można wyróżnić w niej charakterystyczne elementy:

 • nagłówek instrukcji wyboru:
 • słowo kluczowe rozpoczynające instrukcję (np. case, select, switch)
 • opcjonalnie wyrażenie, na podstawie którego następuje wybór
 • słowo łączące (np. of, do)
 • ciało instrukcji wyboru:
 • kolejne instrukcje podlegające selekcji
 • opcjonalnie poprzedzone frazami zawierającymi wartości porównywane z wyrażeniem z nagłówka instrukcji
 • opcjonalnie poprzedzone słowem kluczowym (np. case, when)
 • wyrażenie stałe lub lista takich wyrażeń, albo zakresów wartości (np. 1, zm, 7..12)
 • słowo lub symbol łącznika (np. :, =>, do)
 • opcjonalnie fraza domyślna, wykonywana gdy żadna z fraz nie spełni warunku (np. else, otherwise, other, default, when else)
 • koniec instrukcji wyboru – słowo zamykające blok (np. end, end case, end select itp.).
 • | edytuj kod]

  | edytuj kod]

 • instrukcja wyboru
 •  case wyrażenie is
    when war-1 => instr-1
    […
    when war-n => instr-n]
    [when others => instr-oth]
   end case;
  
 • instrukcja nadzorowana – wyboru wejścia
 •  select
    when war-1 => instr-1
    [or ...
     or when war-n => instr-n]
   end select;
  

  | edytuj kod]

  Wybór według numeru instrukcji.

  ALGOL (z ang. ALGOrithmic Language) – język programowania, który odegrał ważną rolę w historii informatyki. Wpłynął istotnie na kształtowanie się innych języków, w tym Pascala. Od momentu powstania przez około 20 lat ALGOL (lub jego dialekty) był de facto standardem opisu algorytmów w publikacjach naukowych i podręcznikach.Clipper powstał w 1985 roku jako język programowania na podstawie systemu zarządzania bazą danych dBase firmy Ashton-Tate. Clipper operuje na plikach bazy w formacie DBF.
   case wyrażenie of
    begin
     instrukcja-1
     ...
     instrukcja-n
    end
  

  | edytuj kod]

  Wybór zależny jest od numeru instrukcji:

   ON wyrażenie GOTO lista_etykiet
  

  | edytuj kod]

  W języku C występuje instrukcja decyzyjna switch o składni:

   switch([warunek]) instrukcja;
   // gdzie instrukcja jest najczęściej [[Instrukcja blokowa|instrukcją grupującą]] zawierającą frazy case i default:
   {
    case wyr-stałe-1 : instrukcje-1
    [...
    case wyr-stałe-n : instrukcje-n]
    [default : instrukcje-default]
   }
  

  W odróżnieniu od instrukcji wyboru implementowanych w większości języków programowania, w instrukcji decyzyjnej języka C wykonywane są wszystkie instrukcje występujące po właściwej frazie case, także instrukcje występujące w następnych frazach case i default. Z tego względu jeżeli występuje konieczność ograniczenia zakresu wykonywania instrukcji należy zastosować instrukcję opuszczenia break.

  Visual Basic to język programowania wysokiego poziomu i narzędzie programowania firmy Microsoft. Składnia jest oparta na języku BASIC, ale unowocześniona. Zawiera kilkaset instrukcji, funkcji i słów kluczowych. Nie jest językiem w pełni obiektowym, gdyż nie udostępnia np. możliwości dziedziczenia, czy polimorfizmu. Wykorzystuje technologię ActiveX.Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).
   switch(x)
    {
     case 1 : instr-1;
     case 2 : instr-2; break;
     case 3 : instr-3;
    }
  

  W powyższym przykładzie instrukcji switch, jeśli x=1 to wykonane zostaną instr-1 i instr-2, a jeżeli x=2 to tylko instr-2, gdyż instrukcja opuszczenia break spowoduje zakończenie wykonywania instrukcji zawartych w grupie switch.

  Simula 67 - język programowania opracowany w 1967 w Norweskim Ośrodku Obliczeniowym w Oslo przez O-J. Dahla, B. Myhrhauga i K. Nygaarda, rozszerzający Algol 60, pomyślany jako uniwersalny język symulacji.Pascal – dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na języku Algol. Został opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku. Nazwa języka pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka, matematyka i filozofa Blaise Pascala.

  | edytuj kod]

  W języku Clipper instrukcja wyboru uzależniona jest od spełnienia określonego warunku:

   DO CASE
    CASE war-1
     instrukcje-1
    [...
    CASE war-n
     nstrukcje-n]
    [OTHERWISE
     instrukcje-other
   END [CASE]
  

  | edytuj kod]

   CASE wyr OF
    WHEN war-1
     instrukcje-1
    [...
    WHEN war-1
     instrukcje-1]
    [OTHERWISE
     instrukcje-oth]
   ENDCASE
  

  | edytuj kod]

   GO TO ([[Etykieta (informatyka)|etykieta]]-1, , etykieta-n) zmienna_integer;
  

  | edytuj kod]

   case wyrażenie of {
    war-1 : instr-1
    [...
    war-n : instr-n]
    [default : instr-default]
   }
  

  | edytuj kod]

   CASE wyrażenie OF
    wartość-1 : instrukcje-1 |
    [... |
    wartość-n: instrukcje-n] |
    [ELSE instrukcje-else]
   END
  

  | edytuj kod]

  W Pascalu wybór uzależniony jest podobnie jak w języku C od wartości określonego w nagłówku instrukcji wyrażenia. Jednak w języku Pascal wykonanie instrukcji ograniczone jest do wybranej frazy.

  Instrukcja - w programowaniu jest to najmniejszy samodzielny element imperatywnego języka programowania. Instrukcja może być niskiego poziomu napisana w asemblerze np. mov ax,bx, która po przetłumaczeniu na kod binarny nadaje się do uruchomienia przez procesor lub instrukcja wysokiego poziomu napisana np. w języku C: int a = 5;, która zostanie przetłumaczona na kilka instrukcji niskiego poziomu. Program jest tworzony jako zbiór różnych instrukcji. Instrukcja może zawierać wewnętrzne komponenty (np. wyrażenia).Icon to eksperymentalny, interpretowany język programowania wysokiego poziomu. Cechuje się dużą przenośnością pomiędzy systemami Unix, Linux, DOS i Windows. Składnia Icona jest zbliżona do składni C i Pascala.
   case wyrażenie of
    lista_wartości_1 : instrukcja-1
    [...
    lista_wartości_n : instrukcja-n]
    else instrukcja-else
   end;
  

  | edytuj kod]

   SELECT(wyrażenie);
    WHEN(lista_wyrażeń-1) instrukcja-1;
    [...
    WHEN(lista_wyrażeń-n) instrukcja-n;]
    [OTHERWISE instrukcja-oth;]
   END;
  

  | edytuj kod]

  Wybór uzależniony od numeru instrukcji.

  Fortran (od wersji 90 do aktualnej) a dawniej FORTRAN (do wersji 77 włącznie) (od ang. FORmula TRANslator) – język programowania pierwotnie zaprojektowany do zapisu programów obliczeniowych, był niegdyś językiem proceduralnym, obecnie jest nadal rozwijanym językiem ogólnego przeznaczenia. Umożliwia programowanie strukturalne, obiektowe (Fortran 90/95), modularne i równoległe (Fortran 2008). Jego zastosowaniami są, między innymi, obliczenia naukowo-inżynierskie, numeryczne, symulacja komputerowa itp.Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
   DO CASE wyrażenie;
    instr-1;
    […
    instr-n;]
   END;
  

  | edytuj kod]

   inspect w when w1 do i-1;
      [...
       when wn do i-n;]
      [otherwise i-oth;]
  

  | edytuj kod]

 • wybór zależny od wartości wyrażenia
 •  Select Case wyrażenie
    Case lista_wyrażeń_1
     instrukcje-1
    [...
      Case lista_wyrażeń_n
     instrukcje-n]
    [Case Else
     instrukcje-else]
   End Select
  
 • wybór zależny od numeru instrukcji (przejęta z języka Basic)
 •  ON wyrażenie GOTO lista_etykiet
  
  Syntaktyka, składnia (gr. syntaktikós porządkujący) – dział językoznawstwa, który zajmuje się budową wypowiedzeń.C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ada to strukturalny, kompilowany, imperatywny, statycznie typowany i obiektowy język programowania opracowany przez Jean Ichbiaha i zespół z CII Honeywell Bull w latach 70. XX wieku. Język ten wygrał konkurs zorganizowany przez Departament Obrony USA (U.S. Department of Defense – DoD), pokonując 19 innych projektów. Nazwa języka, nadana przez DoD, pochodzi od imienia lady Augusty Ady Lovelace, uważanej za pierwszą programistkę w historii.
  Słowo kluczowe (ang. keyword) w języku programowania oznacza słowo (może należeć do jakiegoś języka naturalnego, jak język angielski lub nie), stanowiące wydorębnioną jednostkę leksykalną, często w określonym kontekście mające szczególne znaczenie i oznaczające określony rozkaz, instrukcję lub deklarację w programie komputerowym. Lista słów kluczowych jest najczęściej ustalona dla danego standardu języka wraz z rozszerzeniami określonego producenta kompilatora.

  Reklama

  Czas generowania strony: 3.564 sek.