• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • InfoMonitor  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Krajowy Związek Banków Spółdzielczych - został utworzony w celu reprezentowania interesów ekonomicznych spółdzielczości bankowej w kraju i za granicą oraz prowadzenia działań na rzecz jej rozwoju, w tym w szczególności:Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna – to polskie biuro informacji gospodarczej z siedzibą w Warszawie. Podstawą działalności BIG InfoMonitor jest ustawa z 9  kwietnia 2010 r. o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. BIG InfoMonitor jako jedyne biuro informacji gospodarczej umożliwia też dostęp do danych z baz Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.

  Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) – instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to znaczy zawierającymi informacje o prawidłowo spłacanych zobowiązaniach, a tworzona w ten sposób historia kredytowa jest instrumentem mogącym służyć uwiarygadnianiu klienta banku. Poza tym dodatkowym narzędziem dostarczanym przez BIK jest tzw. scoring kredytowy.Koncentracja - w ekonomii proces zwiększania siły przedsiębiorstw. Ma on miejsce, gdy na rynku towarów jeden producent zyskuje wyraźną przewagę nad innymi (koncentracja produkcji) lub gdy to samo dzieję się na rynku kapitałów (koncentracja kapitałowa).

  Działalność[ | edytuj kod]

  Przedsiębiorstwo przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia informacje gospodarcze (IG) o zadłużeniu oraz terminowych płatnościach konsumentów i przedsiębiorców. Informacje o  dłużnikach mogą do Biura przekazywać m.in.:

  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO Bank Polski, PKO BP) – polski bank uniwersalny założony w 1919 jako Pocztowa Kasa Oszczędności, spółka akcyjna notowana od 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; największy bank uniwersalny w Polsce; od 2009 prezesem banku jest Zbigniew Jagiełło.Informacją gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 50, poz. 424) są dane dotyczące:
 • dostawcy energii elektrycznej, gazu, wody i innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej,
 • operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej,
 • operatorzy telewizyjni,
 • firmy ubezpieczeniowe, faktoringowe, leasingowe,
 • zarządcy nieruchomości,
 • sądy,
 • gminy, urzędy miasta i podległe im zakłady komunalne,
 • wynajmujący powierzchnie biurowe, magazynowe,
 • hurtownie oraz inni przedsiębiorcy,
 • firmy zajmujące się przewozem osób, 
 • banki,
 • firmy pożyczkowe,
 • osoby fizyczne, ale wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądowego z klauzulą wykonalności.
 • Konsument może być wpisany do BIG jeśli jego zaległość wynosi min. 200 zł, a firma gdy jest to min. 500 zł. W obu przypadkach od terminu płatności musi minąć co najmniej 30 dni. Na innych zasadach dłużników wpisują sądy oraz gminy dłużników alimentacyjnych, za których wypłacają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Nowe regulacje prawne tzw. Pakiet Wierzycielski, który ma poprawić ściągalność zobowiązań w polskiej gospodarce  pozwoli wpisywać dłużników do BIG już po 30 dniach po upływie terminu płatności. Pakiet wierzycielski czyli „Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności” z 7 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie 13 listopada 2017 r. .

  Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (PWPW S.A.) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo wpisane na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.Przedsiębiorca – w polskim systemie prawa podmiot, który prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą (art. 43 k.c.; art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uważa się także za niego wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

  W połowie 2017 r. liczba informacji negatywnych i pozytywnych znajdujących się w Rejestrze BIG InfoMonitor dotyczyła 4,8 mln konsumentów oraz przedsiębiorców. Liczba informacji gospodarczych na ich temat przekroczyła 55,6 mln.

  Informacje na temat dłużników oraz rzetelnych płatników, po spełnieniu pewnych warunków mogą pobierać wszystkie podmioty gospodarcze oraz w ograniczonym zakresie osoby fizyczne. Firmy jak i konsumenci mogą bez ograniczeń sprawdzać innych przedsiębiorców. Na  pobranie raportu o konsumencie firma musi mieć zgodę sprawdzanego, z kolei osoba fizyczna w ogóle nie może pobierać informacji o innych konsumentach, ma natomiast nieograniczony dostęp do informacji na swój temat. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu danych gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, konsument może co 6 miesięcy pobrać bezpłatny Raport o Sobie zawierający informacje o ewentualnych wpisach oraz Raport z Rejestru Zapytań informujący o tym jaka instytucja pytała o niego w BIG. W przypadku zastrzeżeń do znajdujących się w BIG informacji konsument może złożyć w BIG reklamację, a po wejściu w życie „Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności” 13 listopada 2017 r. zgłosić sprzeciw.

  Krajowa Izba Gospodarcza − organizacja samorządu gospodarczego działająca na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz.195).Polkomtel sp. z o.o. (dawniej Polkomtel S.A.) – polskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne z siedzibą w Warszawie, operator sieci telefonii komórkowej Plus, właściciel marek Sami Swoi i 36.6 (GSM 900/1800 MHz, UMTS 2100 MHz).

  W 2007 r. Biuro udostępniło ponad 1,4 mln raportów informujących o wiarygodności finansowej konsumentów oraz firm, w 2011 było to już 8 mln raportów, a w 2016 18,4 mln raportów.

  Negatywne informacje zawarte w raporcie z BIG o konsumencie czy firmie mogą uniemożliwić im zawarcie pożądanej umowy, wzięcie kredytu, pożyczki, zakup towaru z odroczonym terminem płatności. Z kolei pozytywne informacje mogą zwiększyć szanse na współpracę. Wśród znaczących  klientów BIG InfoMonitor zgłaszających informacje jak i pobierających dane, znajduje się większość firm pożyczkowych oraz leasingowych, czołowe telekomy i ubezpieczyciele oraz banki[ .]  Jednak umowy z nim podpisują też np. TBS-y i spółdzielnie mieszkaniowe. Traktują biuro jako „straszak” na zadłużonych lokatorów, których nie mogą w inny sposób skłonić do uregulowania zobowiązań.

  KGHM Polska Miedź S.A. (wcześniej: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi) (GPW: KGH, LSE: KPMD) – jedna z największych polskich spółek skarbu państwa, jeden z czołowych producentów miedzi i srebra rafinowanego na świecie. Według danych podawanych przez spółkę KGHM jest szóstym producentem miedzi elektrolitycznej (około 500-550 tys. ton) oraz pierwszym co do wielkości wytwórcą srebra na świecie (około 1260 ton srebra rafinowanego w 2011r.). W mniejszych ilościach KGHM produkuje także złoto (903 kg w 2008 roku), koncentrat palladu i platyny (93 kg), ołów i inne metale. KGHM wydobywa także sól kamienną.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – polski urząd antymonopolowy, obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji państwowej (rządowej), działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331). Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2007 r. Nr 39, poz. 451).

  Spółka wraz z BIK co kwartał publikuje „InfoDług” –  wydawnictwo na temat  konsumentów  podwyższonego ryzyka, przedstawiające strukturę zadłużenia Polaków. „InfoDług” podaje jaka część zaległości to zaległości kredytowe, a jaka część wynika z nieopłacania bieżących rachunków, alimentów, długów wobec sądów, rat pożyczek pozabankowych, itp. Raport uwzględnia zaległości mieszkańców poszczególnych województw, przedziały wiekowe i płeć dłużników. Podaje m.in. najbardziej zadłużoną osobę w Polsce (bez danych personalnych) – w czerwcu 2017 miał to być mieszkaniec województwa mazowieckiego, zalegający ze spłatą 103,5 mln zł.

  Biuro informacji gospodarczej (BIG) - instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach. Na dzień 31 grudnia 2007 r. działają w Polsce trzy BIG. BIG zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Podstawy funkcjonowania regulowane ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530).Działalność operacyjna - jedna z trzech podstawowych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo. Według ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku:

  BIG InfoMonitor od czerwca 2015 r. prowadzi akcję „Odzyskuj alimenty”, która pozwala za symboliczną złotówkę wpisywać do rejestru dłużników alimentacyjnych. Akcja skierowana jest do opiekunów prawnych dzieci na które rodzice nie chcą łożyć alimentów zasądzonych prawomocnym wyrokiem.

  Firma, we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej, od 2017 r. regularnie publikuje także informacje na temat solidności płatniczej poszczególnych branż, wskazując na ile rozpowszechnione są wśród przedsiębiorstw zajmujących się daną działalnością problemy z terminową płatnością zobowiązań wobec kontrahentów oraz banków. Co pokazuje poziom ryzyka we współpracy z tymi przedsiębiorstwami.

  Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, SKOK – instytucja spółdzielcza, zaliczana do szerokiej kategorii instytucji finansowych. Polski system spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest częścią światowego ruchu związków kredytowych (ang. określenie: „credit union”). Encyklopedia Britannica podaje następującą definicję związku kredytowego („credit union”): [...] „spółdzielnia kredytowa utworzona przez zorganizowaną grupę ludzi połączonych ze sobą wspólną więzią, którzy wspólnie gromadzą oszczędności i udzielają sobie wzajemnie pożyczek po niskim koszcie. Pożyczki te są zwykle krótkoterminowymi pożyczkami konsumenckimi, głównie na samochody, na prowadzenie gospodarstwa domowego, na leczenie, na nagłe, nieprzewidziane potrzeby” [...]. W rozumieniu prawa SKOK nie jest bankiem. Jednocześnie, w odróżnieniu od instytucji parabankowych, SKOK-i działają w oparciu o stworzone dla nich regulacje prawne. Podstawą prawną funkcjonowania SKOK-ów jest ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. Od października 2012 roku objęte zostały również nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.Związek Banków Polskich – samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce. Został powołany do życia w styczniu 1991 roku i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku. Misją Związku Banków Polskich jest „działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków”. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, utworzone i funkcjonujące zgodnie z normami polskiego prawa. Do Związku Banków Polskich należy łącznie 107 banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych, których aktywa obejmują ponad 95% sektora bankowego w Polsce.

  Regularnie monitoruje jaki jest odsetek firm z problemami w uzyskiwaniu płatności od kontrahentów.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Akcjonariusz – posiadacz akcji spółki akcyjnej i tym samym podmiot praw i obowiązków wynikających ze statutu spółki.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Powszechny Zakład Ubezpieczeń, PZU (Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA) – firma ubezpieczeniowa działająca w Polsce, spółka akcyjna.
  Kapitał zakładowy – kapitał spółki. Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.
  Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego.
  Towarzystwo budownictwa społecznego (TBS) – podmioty utworzone ustawą z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa (Dz. U. z 1995 r. Nr 133, poz. 654), których celem jest realizacja zadań wynikających z ww. ustawy, w szczególności budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla osób o średnich dochodach, ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
  Konsument (łac. consumens) – w potocznym rozumieniu osoba, która konsumuje lub nabywa towary oraz usługi; lub inaczej – ogniwo występujące na końcu łańcucha ekonomicznego. Takie rozumienie prezentuje również Sąd Najwyższy w Polsce, który w jednym ze swych orzeczeń określił konsumenta jako spożywcę, nabywcę towarów na własny użytek, użytkownika. Nie istnieje uniwersalna, prawna definicja konsumenta – w polskim prawie pojęcie konsumenta zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym jako "osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową". Na gruncie przepisów Konstytucji RP konsument jest rozumiany jako osoba nabywająca towar na własny użytek.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.78 sek.