• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IKZE

  Przeczytaj także...
  Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) — świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej.Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) – spółka akcyjna, powołana specjalnie do tego, aby zarządzać i administrować Otwartym Funduszem Emerytalnym. Zatrudnia specjalistów, którzy inwestują pieniądze zgromadzone przez członków danego OFE.
  Dom maklerski – instytucja finansowa posiadająca zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie określonych czynności stanowiących działalność maklerską.

  Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) – dobrowolna forma ubezpieczenia społecznego w Polsce stanowiąca tzw. III filar emerytalny.

  IKZE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Wpłaty na konta IKZE można odliczyć w danym roku od dochodu. Limit wpłat wynosi 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (dla osób fizycznych) oraz od 2021 r. 1,8-krotność dla mikroprzedsiębiorców.

  Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT od ang. Personal Income Tax, czyli podatek od dochodów osobistych) – podatek bezpośredni obejmujący dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne.Indywidualne konto emerytalne (IKE) - dobrowolna forma polskiego ubezpieczenia społecznego stanowiąca tzw. trzeci filar emerytalny.

  Konto IKZE z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę uruchomiono 1 stycznia 2012 roku. IKZE w dużej mierze oparte jest na działaniach funkcjonujących w indywidualnym koncie emerytalnym (IKE). Z tą różnicą, że w IKZE wykorzystano preferencję podatkową, która polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania wpłat na konto od podatku od osób fizycznych.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) – według ustawy o funduszach inwestycyjnych organ funduszu inwestycyjnego zarządzający nim i reprezentujący go w stosunkach z osobami trzecimi. Tylko podmioty działające na podstawie ustawy mają prawo do używania oznaczenia "towarzystwo funduszy inwestycyjnych" lub jego skrótu.

  Prawo do wpłat na IKZE posiada każda osoba, która ukończyła 16 lat. Osoba małoletnia może dokonywać wpłat na konto IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

  Na IKZE oszczędności może gromadzić tylko jeden oszczędzający. Co oznacza, że Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) nie przewiduje wspólnego prowadzenia rachunku IKZE, np. dla małżonków.

  Umowa o pracę - jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy. Czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.

  IKZE może założyć każdy bez względu na to, czy posiada konto IKE lub jest uczestnikiem pracowniczego planu kapitałowego (PPK).

  IKZE może być prowadzone przez:

 • bank poprzez rachunek oszczędnościowy,
 • dom maklerski poprzez rachunek inwestycyjny,
 • zakład ubezpieczeń poprzez polisy na życie z UFK (ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy),
 • powszechne towarzystwo emerytalne (PTE) poprzez dobrowolny fundusz emerytalny (DFE),
 • towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI).
 • Maksymalna kwota wpłat[ | edytuj kod]

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. IKZE - limit wpłat. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 2020-11-20. [dostęp 2021-01-17].
  2. Limity wpłat IKZE. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. [dostęp 2021-01-17].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Małgorzata Podrażka: Co trzeba wiedzieć o IKZE. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2018-09-19. [dostęp 2019-03-02].
 • IKE a IKZE – czym się różnią? Porównanie Czerwona Skarbonka. [dostęp 2019-02-19]
 • Zakład ubezpieczeń (towarzystwo ubezpieczeniowe, ubezpieczyciel) – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych, majątkowych reasekuracji na podstawie umowy, które zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.626 sek.