• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Herbologia

  Przeczytaj także...
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.Herbicydy (łac. herba - trawa, caedo - zabijać) – rodzaj pestycydów służących do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania chwastów w uprawach. Ich stosowanie może stanowić uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.
  Chwast – roślina niepożądana w uprawach (z punktu widzenia gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej). Chwasty rosną zazwyczaj dziko na polu uprawnym, łące, pastwisku itp. Wiele uznawanych dawniej za chwasty to dziś rośliny ginące, niektóre (np. niektóre chwasty lnu) są już w Polsce wymarłe. Nauką zajmującą się chwastami i ich zwalczaniem jest herbologia.

  Herbologia - nauka o biologii, ekologii i zwalczaniu chwastów. Herbologia stanowi jeden z działów ochrony roślin, obejmuje takie zagadnienia jak:

  Ochrona roślin - dział produkcji roślinnej, którego celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez agrofagi oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest przez fitopatologię, entomologię i herbologię. W ochronie roślin stosuje się metody:Fitosocjologia albo fitocenotyka, fitocenologia – dział botaniki (dyscyplina botaniczna), którego przedmiotem badań jest roślinność. Zajmuje się badaniem zbiorowisk roślinnych występujących w naturze, tj. fitocenoz oraz ich klasyfikowaniem (zob. syntaksonomia). Celem fitosocjologii jest stworzenie empirycznego modelu roślinności za pomocą kombinacji gatunków charakteryzującej unikatowe jednostki roślinności zwane syntaksonami. Nazewnictwo syntaksonów jest ustalane zgodnie z Międzynarodowym Kodem Nomenklatury Fitosocjologicznej (International Code of Phytosociological Nomenclature).
 • konkurencyjność chwastów w stosunku do roślin uprawnych,
 • szkodliwość chwastów,
 • kompensacja chwastów,
 • ustalanie progów szkodliwości zachwaszczenia,
 • ocena biologicznej skuteczności działania herbicydów oraz ich mieszanek w zależności od przebiegu pogody, warunków glebowych i stopnia zachwaszczenia,
 • chemiczne, fizyczne, mechaniczne, biologiczne i agrotechniczne metody zwalczania chwastów,
 • badania wrażliwości odmianowej roślin uprawnych na herbicydy,
 • uodpornianie się chwastów,
 • ekologiczne skutki stosowania herbicydów,
 • działanie następcze herbicydów,
 • pozostałości herbicydów w środowisku i roślinie,
 • opracowanie metody integrowanej zwalczania chwastów,
 • sporządzanie map fitosocjologicznych,
 • rejonizacja zachwaszczenia.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Zenon Woźnica. Herbologia. Podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2008. ss. 430. ​ISBN 978-83-09-99007-9​.
 • Adam Paradowski. Herbologia w tabelach. Wydawca: Grupa Osadkowski. 2018, ss. 508. ​ISBN 978-83-942147-0-8​.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Ogólna uprawa roli i roślin
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli
 • Ogólna uprawa roli i roślin - nauka rolnicza o charakterze interdyscyplinarnym, będąca ogniwem scalającym przedmioty podstawowe (agrometeorologia, gleboznawstwo, fizjologia roślin, botanika, biochemia, fizyka, mikrobiologia) ze specjalistycznymi z zakresu produkcji roślinnej (ekologia, fitopatologia, entomologia, chemia rolna i inżynieria rolnicza), na której bazują inne nauki, takie jak: szczegółowa uprawa roślin, ogrodnictwo, łąkarstwo, ekonomika rolnictwa, agroturystyka. Jej celem jest uzyskiwanie wysokich, pełnowartościowych plonów dobrej jakości przy ekonomicznie uzasadnionych nakładach.Ekologia (gr. oíkos (οἶκος) + -logia (-λογία) = dom (stosunki życiowe) + nauka) – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (strukturą ekosystemów).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.804 sek.