• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Grupa propylowa

  Przeczytaj także...
  Atom – podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.Grupa alkilowa (alkil) – fragment organicznego związku chemicznego, jednowartościowa grupa utworzona formalnie przez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki alkanu. Oznacza się ją literą R (symbol "R" nie jest jednak jednoznaczny i może też oznaczać dowolną resztę chemiczną), a wzór ogólny to: CnH2n+1. Najprostszą z nich jest grupa metylowa (-CH3):
  Octan propylu – organiczny związek chemiczny, ester kwasu octowego i propanolu. Stosowany jako rozpuszczalnik i dodatek do żywności nadający smak gruszki.
  Od lewej do prawej:izomeryczne grupy: propylowa i izopropylowa oraz, niebędąca ich izomerem, grupa cyklopropylowa

  Grupa propylowa (o przedrostku w nomenklaturze „propylo-”, „n-propylo-”) – liniowa trójwęglowa alkilowa grupa funkcyjna o wzorze chemicznym −C3H7. Jest podstawnikiem otrzymanym poprzez usunięcie jednego atomu wodoru przyłączonego do końcowego (pierwszorzędowego) atomu węgla cząsteczki propanu.

  Chemia organiczna – dziedzina chemii zajmująca się badaniem budowy, właściwości oraz reakcji związków chemicznych zawierających węgiel, a także opracowywaniem różnorodnych metod syntezy tych połączeń. Ponadto związki organiczne zawierać mogą atomy innych pierwiastków, takich jak wodór, tlen, azot, fosfor, krzem oraz siarka.Grupa funkcyjna (podstawnik) – szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji.

  Grupa propylowa jest często przedstawiana w chemii organicznej za pomocą symbolu „Pr” (nie mylić z symbolem pierwiastka prazeodymu).

  Istnieje izomeryczna postać grupy propylowej – „1-metyloetylo-” lub „izopropylo-” – otrzymana poprzez usunięcie atomu wodoru przy środkowym atomie węgla propanu. Dodatkowo istnieje jeszcze trzecia, cykliczna postać grupy propylowej, nazywana „cyklopropylo-” lub „c-propylo-”. Nie jest to postać izomeryczna z pozostałymi formami, posiada wzór −C3H5.

  Prazeodym (Pr, łac. praseodymium) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od greckich słów πρασιoς (prasios) i διδυμoς (didymos) dających razem określenie "zielony bliźniak".Propan, C 3H 8 – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów, bezbarwny i bezwonny gaz. Jest cięższy od powietrza.

  Często grupa propylowa zapisywana jest z dodatkowym przedrostkiem „n-” (tj. „n-propylo-”). Jednakże przedrostek ten jest zbędny, ponieważ brak jakiegokolwiek przedrostka oznacza brak rozgałęzienia.

  Przykładem związku posiadającego grupę propylową jest między innymi octan propylu:

  Propyl ethanoate.png


  Nomenklatura chemiczna (nazewnictwo chemiczne) to zbiór reguł obowiązujących przy określaniu systematycznej nazwy związku chemicznego.Węgiel (C, łac. carboneum) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 6, niemetal z bloku p układu okresowego. Należy do grupy 14. Posiada cztery elektrony walencyjne. Istnieją trzy naturalnie występujące izotopy węgla, C oraz C są stabilne, natomiast izotop C jest promieniotwórczy o czasie połowicznego rozpadu równym około 5700 lat. Węgiel jest jednym z niewielu pierwiastków znanych w starożytności. Jako pierwszy polską nazwę – węgiel – zaproponował Filip Walter.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Paula Yurkanis Bruice: Organic chemistry. Wyd. 6. Boston: Prentice Hall, 2011, s. 72. ISBN 0-321-66313-6.
  2. John McMurry: Organic chemistry. Wyd. 7. Belmont: Cengage Brooks/Cole, 2010, s. 81. ISBN 0-495-11258-5.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.6 sek.