• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gospodarstwo rolne  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Farma - zazwyczaj duże gospodarstwo rolne, zmechanizowane i specjalizujące się w uprawie wybranych roślin lub chowie wybranych zwierząt. Z reguły zatrudnia najemną siłę roboczą.
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • farma
 • państwowe gospodarstwo rolne
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 r. nr 49, poz. 408)
  2. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza, Warszawa 1964, s. 301.
  3. W. Pytkowski, Organizacja i ekonomika gospodarstw, Warszawa 1976, s. 122.
  4. T. Rychlik, [w:] T. Rychlik, W. Kosiaradzki, Podstawowe pojęcia w ekonomice rolnictwa, Warszawa 1981, s. 55.
  5. R. Budzinowski, Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne, [w:] A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2005.
  6. D. Walczak, Inwestycje w rodzinnych gospodarstwach rolnych jako forma gromadzenia kapitału emerytalnego, Polityka Społeczna 2011, nr 48, s. 53.
  7. Stan na 2005 r.
  8. R. Budzinowski, Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne, [w:] A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2005, s. 58.
  9. Definicja ta została wprowadzona ustawą z 14 lutego 2003 roku.
  10. R. Budzinowski, Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne, [w:] A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2005, s. 59.
  11. R. Budzinowski, Gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo rolne, [w:] A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2005, s. 60.
  12. Walczak Damian, „Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce”, Toruń 2011, Dom Organizatora TNOiK, ​ISBN 978-83-7285-590-9​, s. 51.
  13. A. Jurcewicz, [w:] A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2005, s. 72.
  Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – polska ustawa uchwalona przez Sejm, określająca zasady kształtowania ustroju rolnego państwa.Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Belgia jest członkiem Unii Europejskiej (UE), ONZ oraz NATO.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Roman Budzinowski – polski prawnik, specjalista w zakresie prawa cywilnego oraz prawa rolnego, profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od 2007 roku kierownik Katedry Prawa Rolnego Wydziału Prawa i Administracji UAM. W latach 1993-1999 prodziekan, a od września 2012 roku dziekan tego wydziału.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Kodeks cywilny (skrót k.c. lub w języku prawniczym kc) – usystematyzowany według określonych reguł (nawiązujących do systematyki pandektowej) zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego obejmujący przynajmniej podstawowy zestaw instytucji z tej dziedziny.
  Prawo Unii Europejskiej – zbiór aktów składających się na skomplikowany system prawny Unii Europejskiej. Całość dorobku prawnego Unii Europejskiej, łącznie z np. orzeczeniami TS UE, nosi nazwę acquis. Przed Traktatem z Lizbony znaczna część uregulowań wymienionych w niniejszym artykule występowała pod nazwą prawo wspólnotowe. Wraz z wejściem w życie Traktatu, z dniem 30 listopada 2009 roku Wspólnota Europejska (a wraz z nią prawo wspólnotowe jako odrębna kategoria) przestała istnieć, a jej spadkobiercą prawnym została Unia Europejska.
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Traktaty rzymskie – ogólna nazwa dwóch umów międzynarodowych, podpisanych przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 25 marca 1957. Uroczystość miała miejsce w sali Horacjuszy i Kuracjuszy w Palazzo dei Conservatori na Kapitolu w Rzymie.
  Grunty rolne - pojęcie występujące w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 3 lutego 1995 roku. Obejmuje oprócz użytków rolnych także grunty:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.