Gmina wiejska o miejskich uprawnieniach finansowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Gmina wiejska o miejskich uprawnieniach finansowych (lub gmina wiejska o charakterze miejskim) – rodzaj jednostki administracyjnej funkcjonującej w okresie II Rzeczypospolitej w latach 1924–1939, kontynuowanej następnie w okresie PRL w latach 1946–1954 (ostatnie nadania uprawnień odbyły się w 1950 roku).

Podział administracyjny II Rzeczypospolitej – podział administracyjny Polski i następujące w związku z nim zmiany w latach 1918-1939.Gmina Dziedzice – dawna gmina wiejska istniejąca do 1950 roku w woj. śląskim i woj. katowickim. Siedzibą władz gminy były Dziedzice (obecnie dzielnica Czechowic-Dziedzic).

Nowa kategoria gmin wiejskich została wprowadzona Ustawą z dnia 11 sierpnia 1923 roku o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych. Gminy te nie były uważane za miasta, a ich ludności nie traktowano jako miejskiej w statystykach demograficznych. Ustawa wprowadziła także obocznie gminy miejskie o wiejskich uprawnieniach finansowych, które jednak w praktyce się nie pojawiały.

Potok Złoty (ukr. Золотий Потік) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, 24 km od Buczacza, w rejonie buczackim na południu obwodu tarnopolskiego.Powiat mołodeczański - powiat w województwie wileńskim II Rzeczypospolitej. Jego siedzibą było miasteczko Mołodeczno. Został utworzony 1 kwietnia 1927 r. z części powiatów: wilejskiego i oszmiańskiego oraz z części (przyłączonych równocześnie) powiatów stołpeckiego i wołożyńskiego

Nadawanie gminom wiejskim miejskie uprawnienia miało znaczenie dla urbanizacji Polski międzywojennej, np. część tych miejscowości podniesiono w późniejszych latach do rangi miast (ok. 1/3 miejscowości).

W sumie powstały 104 gminy wiejskie o miejskich uprawnieniach finansowych. ZAMiO podaje liczbę 98, lecz nie uwzględnia 6 gmin włączonych po wojnie do ZSRR; pomija też Wielkie Oczy. Podaje natomiast błędnie Miasteczko Śląskie (posiadające za II RP prawa miejskie, a w PRL, jako gmina wiejska, miejskiego statusu finansowego nie posiadające). ZAMiO błędnie wyodrębnia też Maczki, Porąbkę i Ostrowy Górnicze, które co prawda będąc od 1950 roku częściami gminy Kazimierz o miejskich uprawnieniach finansowych, gmin odrębnych jednak nie stanowiły. Publikacja podaje też jednorazowo gminę Czechowice Dziedzice, mimo że miejski status finansowy posiadały także gminy Czechowice i Dziedzice oddzielnie za II RP oraz przejściowo w PRL (razem więc 3 jednostki). Jednorazowo została też podana gmina Strzemieszyce Wielkie, mimo że status ten posiadała też wcześniej terytorialnie odrębna gmina Strzemieszyce (razem więc 2 jednostki). Saldo: 98 + 6 + 1 – 1 – 3 + 2 + 1. Zastrzeżenia budzi też uwzględnienie gminy Okęcie, na której temat informacje nie są zgodne z podanym źródłem (pomijając tę gminę saldo wyniosłoby 103 gminy).

II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.Bytom (łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn, śląs. Bytůń) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej.

Na uwagę zasługuje fakt iż uprawnienia finansowe dotyczyły głównie gmin stanowiących jedną miejscowość. Na obszarze byłych zaborów pruskiego i austriackiego do 1934 r. (reformy scaleniowej) istniały tylko jednostkowe gminy wiejskie, natomiast na terenie byłego Królestwa Polskiego gminy uzyskujące uprawnienia finansowe często składały się wyjątkowo z jednej miejscowości.

Miasto wydzielone z powiatowego związku samorządowego – w II Rzeczypospolitej miasto stanowiące odrębną jednostkę samorządową, niekoniecznie jednak będące odrębnym powiatem miejskim w ramach podziału terytorialnego dla celów administracji zespolonej. Pojęcie takie zostało wprowadzone Ustawą z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Jednak miasta takie istniały już wcześniej, początkowo tylko w byłym zaborze rosyjskim, wprowadzone dekretem z dnia 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego. Miastami wydzielonymi z powiatowego związku samorządowego zostały miasta liczące 25 000 mieszkańców. Natomiast "miastami tworzącymi odrębne powiaty miejskie dla celów administracji ogólnej" były miast liczące na podstawie spisu powszechnego ponad 75 000 mieszkańców.Gmina Olkusko-Siewierska – dawna zbiorowa gmina wiejska, istniejąca od początku XIX wieku do końca 1949 roku (zniesiona przejściowo w trakcie II wojny światowej i tuż po niej) w woj. kieleckim i woj. śląskim. Siedzibą gminy były Strzemieszyce. Jednostka obejmowała miejscowości leżące obecnie na terenie miast Dąbrowa Górnicza (Gołonóg, Strzemieszyce, Ząbkowice) i Sosnowiec (Zagórze, Kazimierz Górniczy, Porąbka, Maczki). Na uwagę zasługuje fakt że wbrew nazwie ani Olkusz ani Siewierz nie wchodziły w skład gminy.

Po wojnie, na mocy Rozporządzenia z dnia 20 stycznia 1947 (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1946) do gmin wiejskich o charakterze miejskim zaliczono 65 miejscowości, w tym 44 w woj. śląskim. Jednostka przestała istnieć z dniem 29 września 1954 w związku ze zniesieniem gmin i wprowadzeniu gromad i osiedli.

Gmina Wirek (do 1948 gmina Nowa Wieś) – dawna gmina wiejska istniejąca pod tą nazwą w 1948 roku w woj. śląskim (lub śląsko-dąbrowskim; dzisiejsze woj. śląskie). Siedzibą władz gminy był Wirek (obecnie dzielnica Rudy Śląskiej).Kozłów (ukr. Козлів) - osiedle typu miejskiego (dawniej miasto) na Ukrainie w obwodzie tarnopolskim (rejon kozowski), nad rzeczkami Wosuszka i Cycorka. Liczy niecałe 2000 mieszkańców.

Wykaz gmin[ | edytuj kod]

W tabelach zachowano oryginalną ortografię.

Województwo śląskie / katowickie / stalinogrodzkie[ | edytuj kod]

Gminy istniejące po wojnie (zbiorowe o charakterze jednostkowym) podlinkowano do artykułów o gminach nawet jeżeli funkcjonowały przed wojną jako gminy jednostkowe. Gminy funkcjonujące tylko przed wojną (wyłącznie jednostkowe) podlinkowano do artykułów o miejscowościach.

Ruda – dzielnica Rudy Śląskiej, najstarsza dzielnica Rudy Śląskiej. Według danych z 2006 roku zamieszkiwało 23 134 osób.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

Pozostałe województwa[ | edytuj kod]

Jednostki istniejące do 1939 roku (bez końcowej daty) oraz w latach 1946–1954.

Nazwę gminy podlinkowano:

 • do artykułu o gminie1) dla obszarów b. Królestwa Polskiego i Kresów Wschodnich 2) dla obszarów b. zaborów pruskiego i austriackiego jeżeli gmina otrzymała miejskie uprawnienia finansowe po 1 sierpnia 1934, czyli po reformie scaleniowej
 • do artykułu o miejscowości1) dla niektórych gmin na obszarze b. Królestwa Polskiego, które – w przeciwieństwie do współczesności – za II RP składały się tylko z samej siedziby (Bolesławiec, Nowy Korczyn i Stopnica) 2) dla obszarów b. zaborów pruskiego i austriackiego jeżeli gmina otrzymała miejskie uprawnienia finansowe przed 1 sierpnia 1934, czyli przed reformą scaleniową (wyjątek stanowią gminy Kozłów, Narol Miasto, Oleszyce, Potok Złoty, Prokocim i Wola Duchacka, które przeszły przez reformę bez zmian terytorialnych, przez co podlinkowano je do artykułów o gminach)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Podział administracyjny II Rzeczypospolitej
 • Miasta w II Rzeczypospolitej
 • Miasto wydzielone z powiatowego związku samorządowego
 • Powiaty w Polsce 1919–1939
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 1947 r. nr 25, poz. 96.
  2. Zmiany administracyjne miast i osiedli 1918-1963, Warszawa, 1964.
  3. Dz.U. z 1923 r. nr 94, poz. 747 (art. 72).
  4. Adam Janusz Mielcarek: Podziały terytorialno-administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008.
  5. Podziały Zmiany administracyjne miast i osiedli 1918-1963. Warszawa: 1964. (s. 191, 229-231).
  6. Dz.U. z 1933 r. nr 35, poz. 294.
  7. Dz.U. Śl. 1924 Nr 14, poz. 56.
  8. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147, włączone do Nowego Bytomia.
  9. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147, włączone do Bytomia.
  10. Dz.U. Śl. 1924 Nr 18, poz. 76, włączone do Katowic.
  11. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147, włączona do Mysłowic.
  12. Dz.U. z 1951 r. nr 41, poz. 316, prawa miejskie.
  13. Gazeta Urzędowa Woj. Śl. nr 18 poz 3 z 1936 r.
  14. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 253, prawa osiedla.
  15. Dz. U. Śl. z 1934 r. Nr 13, poz. 24, po połączeniu z Królewską Hutą i Hajdukami Nowymi prawa miejskie jako Chorzów.
  16. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147, włączone do Świętochłowic.
  17. Po wojnie połączona z gminą Dziedzice w wiejską gminę Czechowice-Dziedzice, której 1 stycznia 1946 nadano miejskie uprawnienia finansowe (Dz.U. z 1947 r. nr 25, poz. 96). W późniejszych latach (brak informacji kiedy) rozdzielona na gminy Czechowice i Dziedzice.
  18. 1 stycznia 1951 gminę Dziedzice włączono do gminy Czechowice, której równocześnie nadano prawa miejskie (Dz.U. z 1950 r. nr 57, poz. 514); zmiana nazwy miasta na Czechowice-Dziedzice nastąpiło 22 listopada 1958 (M.P. z 1958 r. nr 89, poz. 496).
  19. W późniejszych latach (brak informacji kiedy) rozdzielona na gminy Czechowice i Dziedzice, po czym 1 stycznia 1951 gminę Dziedzice włączono do gminy Czechowice, której równocześnie nadano prawa miejskie (Dz.U. z 1950 r. nr 57, poz. 514); zmiana nazwy miasta na Czechowice-Dziedzice nastąpiło 22 listopada 1958 (M.P. z 1958 r. nr 89, poz. 496).
  20. Gazeta Urzędowa Woj. Śl. nr 27 poz 1 z 1936 r.
  21. Dz.U. Śl. 1924 Nr 18, poz. 76, włączony do Katowic oraz do gminy Wełnowiec.
  22. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147, włączone do Szopienic.
  23. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191, przekształcona w gromadę (od 1958 osiedle).
  24. Po wojnie połączona z gminą Czechowice w wiejską gminę Czechowice-Dziedzice, której 1 stycznia 1946 nadano miejskie uprawnienia finansowe (Dz.U. z 1947 r. nr 25, poz. 96). W późniejszych latach (brak informacji kiedy) rozdzielona na gminy Czechowice i Dziedzice.
  25. Gazeta Urzędowa Woj. Śl. nr 31 poz 3 z 1933 r.
  26. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147, włączona do Rudy.
  27. Gazeta Urzędowa Woj. Śl. nr 31 poz 4 z 1933 r.
  28. Dz. U. Śl. z 1934 r. Nr 13, poz. 24, po połączeniu z Królewską Hutą i Chorzowem prawa miejskie jako Chorzów.
  29. Dz. U. Śl. z 1939 r. Nr 6, poz. 14, włączone do Chorzowa.
  30. Gazeta Urzędowa Woj. Śl. nr 3 z 1926 r. (L. Sm. 189/83).
  31. Dz.U. z 1950 r. nr 51, poz. 472, prawa miejskie.
  32. Dz.U. z 1950 r. nr 3, poz. 24.
  33. Dz.U. z 1951 r. nr 13, poz. 104, prawa miejskie.
  34. Gazeta Urzędowa Woj. Śl. 37 poz. 2 z 1933.
  35. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147, włączona do Zabrza.
  36. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147, włączona do Siemianowic Śląskich.
  37. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147, włączona do Bytomia.
  38. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 254, prawa miejskie.
  39. Dz.U. z 1953 r. nr 41, poz. 186, włączona do Sosnowca.
  40. Zarządzenie Wojewody Śląsko-Dąbrowskiego z dnia 13 lutego 1947 r. w sprawie wykonania ustawy śląskiej z dnia 10 lipca 1939 r. (Dz.U. z 1939 r. nr 21, poz. 51) o nadaniu ustroju miejskiego gminom wiejskim: Nowy Bytom, Ruda, Szopienice i Świętochłowice powiatu katowickiego oraz gminie Piekary Śląskie powiatu tarnogórskiego, prawa miejskie.
  41. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147, włączona do Katowic.
  42. 1 kwietnia 1934 połączona z Szarlejem w gminę Szarlej-Wielkie Piekary (Dz. U. Śl. z 1934 r. Nr 10, poz. 2), po czym 3 września 1935 nazwę gminy zmieniono na Piekary Śląskie (M.P. z 1935 r. nr 201, poz. 229).
  43. Gazeta Urzędowa Woj. Śl. nr 31 poz 1 z 1934 r.
  44. Gazeta Urzędowa Woj. Śl. nr 3 poz 2 z 1935 r.
  45. Gazeta Urzędowa Woj. Śl. nr 35 poz 1 z 1933 r.
  46. ZAMiO błędnie podaje datę 1924 zamiast 1946; Rokitnica nie występuje w wykazie z 1924 roku.
  47. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147, włączone do Zabrza.
  48. Gazeta Urzędowa Woj. Śl. nr 40 z 1930 r., włączona do Szopienic (1930-34 nazwa Roździeń-Szopienice, od 14 stycznia 1934 Szopienice – M.P. 30 z 1933 r. (według ZAMiO s. 51)).
  49. ZAMiO podaje Rydułtowy w 1947, nie ma jej jednak w Dz.U. z 1947 r. nr 25, poz. 96.
  50. Dz.U. Śl. 1927 Nr 5, poz. 9.
  51. Dz.U. z 1932 r. nr 51, poz. 483, prawa miejskie.
  52. Przekształcona w gminę Olkusko-Siewierską.
  53. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 253, prawa miejskie.
  54. 1 kwietnia 1934 połączona z Wielkimi Piekarami w gminę Szarlej-Wielkie Piekary (Dz. U. Śl. z 1934 r. Nr 10, poz. 2), po czym 3 września 1935 nazwę gminy zmieniono na Piekary Śląskie (M.P. z 1935 r. nr 201, poz. 229).
  55. W 1930 Szopienice połączono z Roździeniem w gminę Roździeń-Szopienice; zmiana nazwy na Szopienice 1 stycznia 1934 (M.P. 30 z 1933 r. (według ZAMiO s. 51)).
  56. Gazeta Urzędowa Woj. Śl. nr 40 poz 2 z 1933 r.
  57. Dz.U. z 1949 r. nr 26, poz. 194.
  58. Dz.U. z 1950 r. nr 51, poz. 472, prawa osiedla.
  59. Gazeta Urzędowa Woj. Śl. nr 30 poz 1 z 1933 r.
  60. Dz.U. z 1951 r. nr 18, poz. 147, włączone do Katowic.
  61. 7 marca 1948 roku Nowa Wieś została przemianowana na Wirek a jednostka na gmina Wirek (M.P. z 1948 r. nr 2, poz. 7).
  62. Dz.U. z 1949 r. nr 18, poz. 115, prawa miejskie.
  63. Dz.U. z 1929 r. nr 83, poz. 614.
  64. Dz.U. z 1929 r. nr 65, poz. 503 – Gmina zniesiona 1930-06-30, czyli 3 miesiące po otrzymaniu statusu (Dz.U. z 1930 r. nr 48, poz. 406); brak informacji o statusie finansowym gminy wraz z jej reaktywacją 4 lata później, 1934-10-01 (Dz.U. z 1934 r. nr 70, poz. 675).
  65. Dz.U. z 1936 r. nr 19, poz. 159.
  66. Dz.U. z 1927 r. nr 26, poz. 202.
  67. Dz.U. z 1935 r. nr 71, poz. 454.
  68. Dz.U. z 1926 r. nr 63, poz. 377.
  69. Dz.U. z 1928 r. nr 84, poz. 745 (gmina utworzona jako taka).
  70. Dz.U. z 1927 r. nr 71, poz. 624.
  71. Dz.U. z 1926 r. nr 128, poz. 771.
  72. Dz.U. z 1927 r. nr 26, poz. 203.
  73. Dz.U. z 1925 r. nr 127, poz. 911.
  74. Dz.U. z 1930 r. nr 88, poz. 691.
  75. Włączone do Grudziądza.
  76. Dz.U. z 1927 r. nr 65, poz. 581.
  77. Dz.U. z 1929 r. nr 91, poz. 681.
  78. Dz.U. z 1926 r. nr 72, poz. 417.
  79. Od 1927-04-01 w powiecie mołodeczańskim (Dz.U. z 1927 r. nr 8, poz. 62).
  80. Dz.U. z 1930 r. nr 38, poz. 333.
  81. Dz.U. z 1925 r. nr 127, poz. 912.
  82. Dz.U. z 1930 r. nr 11, poz. 84.
  83. Zmiany administracyjne miast i osiedli 1918-1963, Warszawa, 1964 (s. 139) podaje jednostkę mimo że nie figuruje w podanym źródle Dz.U. z 1947 r. nr 51, poz. 259.
  84. Dz.U. z 1932 r. nr 27, poz. 272.
  85. Dz.U. z 1931 r. nr 72, poz. 586 (gmina utworzona jako taka).
  86. Dz.U. z 1926 r. nr 127, poz. 749 (gmina utworzona jako taka).
  87. Dz.U. z 1926 r. nr 72, poz. 416 (gmina utworzona jako taka).
  88. Dz.U. z 1926 r. nr 72, poz. 416.
  89. Dz.U. z 1929 r. nr 79, poz. 589.
  90. Dz.U. z 1928 r. nr 58, poz. 547.
  91. Dz.U. z 1927 r. nr 27, poz. 224.
  92. Dz.U. z 1935 r. nr 56, poz. 364.
  93. Dz.U. z 1926 r. nr 89, poz. 510.
  94. Prawa miejskie.
  95. Dz.U. z 1929 r. nr 10, poz. 86.
  96. Dz.U. z 1929 r. nr 83, poz. 616.
  97. Dz.U. z 1939 r. nr 3, poz. 10.
  98. Dz.U. z 1926 r. nr 93, poz. 543.
  99. Dz.U. z 1927 r. nr 3, poz. 19.
  100. Dz.U. z 1929 r. nr 75, poz. 569.
  101. Dz.U. z 1929 r. nr 59, poz. 468.
  102. Dz.U. z 1928 r. nr 83, poz. 729.
  103. Dz.U. z 1932 r. nr 33, poz. 350.
  104. Dz.U. z 1927 r. nr 23, poz. 180.
  105. Dz.U. z 1930 r. nr 3, poz. 23.
  106. Dz.U. z 1948 r. nr 5, poz. 37 (gmina utworzona jako taka).
  107. Dz.U. z 1930 r. nr 3, poz. 24.
  Wielkie Oczy – (ukr. Великі Очі), wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskim, w gminie Wielkie Oczy, na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, w pobliżu granicy z Ukrainą. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa przemyskiego; jest siedzibą gminy Wielkie Oczy.Gmina Strzemieszyce Wielkie (do 1949 gmina Olkusko-Siewierska) – dawna gmina wiejska o charakterze miejskim, istniejąca w latach 1950–1954 w woj. śląskim/katowickim/stalinogrodzkim (dzisiejsze woj. śląskie). Siedzibą gminy były Strzemieszyce Wielkie (obecnie dzielnica Dąbrowy Górniczej).




  Warto wiedzieć że... beta

  Porąbka to wschodnia, duża dzielnica Sosnowca. Miejsce w którym urodził się Edward Gierek. W latach 1967 - 1973 samodzielne miasto w powiecie będzińskim, na następne dwa lata wcielona w granice Kazimierza Górniczego jako jego dzielnica.
  Szarlej (niem. Scharley; 1934-35 Szarlej-Wielkie Piekary) − dzielnica Piekar Śląskich. Znajduje się w niej Urząd Miasta, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej oraz siedziba Radia Piekary.
  Gmina Czechowice-Dziedzice – dawna gmina wiejska istniejąca przejściowo na przełomie lat 40. i 50. w woj. śląskim (ewentualnie także w woj. katowickim; dzisiejsze woj. śląskie). Siedzibą władz gminy były Czechowice (których były obszar znajduje się w granicach dzisiejszych Czechowic-Dziedzic).
  Piekary Śląskie (niem. Deutsch Piekar, śląs. Pjekary Ślůnske) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
  Wełnowiec – część dzielnicy Katowic Wełnowiec-Józefowiec, graniczy z Siemianowicami Śląskimi, Chorzowem oraz dzielnicami Katowic: Koszutką i Dębem.
  Sosnowiec – miasto na prawach powiatu na południu Polski, w Zagłębiu Dąbrowskim, w województwie śląskim. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Znajduje się we wschodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP).
  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.

  Reklama