Fundacja Itaka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Fundacja ITAKA)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionychorganizacja pozarządowa w Polsce zajmująca się problemem zaginięć. Jest organizacją pożytku publicznego.

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.Ministerstwo spraw wewnętrznych – urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych, odpowiedzialnego przede wszystkim za nadzór organów utrzymujących w państwie bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Itaka współdziała przy poszukiwaniu zaginionych, pomaga ich rodzinom, przeciwdziała zaginięciom. Prowadzi internetową bazę danych osób zaginionych, całodobową linię wsparcia dla zaginionych i ich rodzin oraz „Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka”. Wszelką pomoc Itaka świadczy bezpłatnie.

Itaka współpracuje z Komendą Główną Policji i jest organizacją członkowską Federacji Missing Children Europe.

Zaburzenia depresyjne – zaburzenia psychiczne z grupy zaburzeń afektywnych, charakteryzujące się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego, zaburzeniem rytmów okołodobowych i lękiem.Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Historia[ | edytuj kod]

Fundacja Itaka – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych powstała 22 marca 1999 roku z inicjatywy Bożeny Dudko, Anny Jurkiewicz, Lidii Ostałowskiej, Alicji Tomaszewskiej i Wojciecha Tochmana – dziennikarzy związanych z programem Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie oraz Gazetą Wyborczą.

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie – program telewizyjny nadawany od września 1996 roku do 21 grudnia 2012 roku w TVP1, poświęcony osobom zaginionym. Prowadzący prezentował zdjęcia i rozmawiał z rodzinami i bliskimi poszukiwanych ludzi. W każdym wydaniu podejmowano temat od 6 do 14 osób.Fundraising – proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych. Zajmują się tym zawodowi fundraiserzy. Fundraising jest związany zasadniczo z działalnością organizacji pozarządowych, ale termin w piśmiennictwie anglojęzycznym może odnosić się również do działalności partii politycznych oraz pozyskiwania inwestorów i pomnażania kapitału przedsięwzięć nastawionych na zysk. Fundusze bywają zbierane na różne cele społeczne, przez organizacje prowadzące działalność charytatywną, religijną, naukową, sportową oraz domy dziecka, szpitale, hospicja, muzea, galerie sztuki, szkoły i uczelnie wyższe oraz wszystkie inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.

Pierwszym zrealizowanym projektem był uruchomiony 2 września 1999 roku telefon zaufania. Od 15 marca 2000 roku fundacja prowadzi zawierający bazę osób zaginionych serwis www.zaginieni.pl. W 2005 roku Itaka uruchomiła całodobową linię wsparcia. 5 marca 2009 roku uruchomiła całodobowy, bezpłatny Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka - numer 116 000. 25 maja 2009 roku fundacja podpisała z Komendantem Głównym Policji porozumienie o współpracy w zakresie poszukiwań osób zaginionych, ustalania tożsamości osób, profilaktyki zaginięć, przeciwdziałaniu zjawisku zaginięcia oraz zmniejszaniu negatywnych konsekwencji wynikających z tego zjawiska.

Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.N.N. (n/n) (łac. nomen nominandum, „imię godne nazwania” („które powinno być nazwane”), non notus, „nieznany”, nomen nescio, „niewiadomego imienia”, lub ang. no name, „bezimienny”) – skrótowiec stosowany głównie w terminologii prawniczej na określenie osoby, której tożsamości nie ustalono. W Polsce tłumaczy się go jako „nazwisko nieznane”.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Mirosław Wyrzykowski (ur. 1 kwietnia 1950 w Ciechanowie) – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.
Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.
La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Do roku 2006 funkcjonująca pod nazwą Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami; zarejestrowana w Polsce 28 lutego 1996 r.
Trybunał Konstytucyjny (TK) – polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej. Został utworzony w 1982 i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa).
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) – rodzaj rejestru publicznego prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.

Reklama