Felczer

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wojna francusko-pruska, stacja opatrunkowa pod Fröschweilerem, niemiecki felczer

Felczer (z niem. Feldscher „chirurg polowy”, z szw. fältskär „chirurg polowy, wykonujący proste zabiegi”) – zawód uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym. Kwalifikacje felczera są niższe niż kwalifikacje lekarza. Nie wymaga się od niego ukończenia wyższych studiów medycznych, a jedynie szkoły średniej (np. liceum felczerskiego) i zdobycia odpowiednich kwalifikacji na poziomie średnim. W Polsce od wielu lat nie kształci się nowych felczerów, jednakże osoby, które w przeszłości wykształciły się w tym zawodzie, mogą go dalej wykonywać. Ponadto felczerzy z innych krajów Unii Europejskiej mogą po uznaniu ich kwalifikacji przez odpowiednie organy pracować w Polsce w swoim zawodzie.

Wojna francusko-pruska – konflikt zbrojny między mocarstwami II Cesarstwem Francuskim a Królestwem Prus wspieranym przez inne kraje niemieckie, toczony od 19 lipca 1870 do 10 maja 1871.Elektrokardiografia (EKG) – zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie przede wszystkim w celu rozpoznawania chorób serca.

Zgodnie z ustawą z roku 1950 o zawodzie felczera i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 11 marca 2005 roku, uprawnienia felczera obejmują świadczenia zdrowotne wobec pacjentów niewymagających specjalistycznej opieki lekarskiej oraz w nagłych przypadkach:

 1. ocenę stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania,
 2. ustalanie rozpoznania choroby, wdrażanie leczenia oraz przepisywanie na recepcie produktów leczniczych i wyrobów medycznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (tzn. przywrócenia krążenia i oddechu),
 4. wykonywanie defibrylacji ręcznej pod kontrolą EKG (przerwanie migotania komór serca przez działanie impulsem elektrycznym dużej mocy),
 5. wykonywanie defibrylacji automatycznej,
 6. wykonywanie EKG,
 7. wykonanie kaniulacji (wkłucia i wprowadzenia cienkiego cewnika) żył obwodowych kończyn górnych i dolnych,
 8. podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną i wziewną,
 9. cewnikowanie pęcherza moczowego,
 10. zakładanie sondy żołądkowej, płukanie żołądka,
 11. wykonanie wlewu doodbytniczego (tzw. lewatywy),
 12. pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych,
 13. pobieraniu wymazów z gardła i nosa, odbytu,
 14. opatrywanie ran, unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń,
 15. tamowanie krwotoków,
 16. przygotowanie pacjenta do transportu i opieki medycznej podczas transportu.

Ponadto felczer ma prawo wydawania orzeczeń o stanie zdrowia w przypadkach opisanych wyżej oraz orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Felczer ma też uprawnienia do działań w zakresie oświaty zdrowotnej i profilaktyki, w tym wykonywania szczepień ochronnych.

Język szwedzki (szw. svenska språket, svenska) – język północnogermański wschodni (wschodnioskandynawski), używany głównie w Szwecji i częściach Finlandii, przez ok. 9 mln ludzi. W Finlandii język szwedzki jest, obok fińskiego, językiem urzędowym, z uwagi na 5% szwedzkojęzycznych obywateli Finlandii zamieszkałych głównie na wybrzeżach tego kraju. Szwedzki jest dość dobrze zrozumiały dla Norwegów i w mniejszym stopniu także dla Duńczyków. Język standardowy w Szwecji, tzw. rikssvenska (szwedzki państwowy) oparty jest na dialektach regionu sztokholmskiego.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

Felczer lub starszy felczer ma prawo do wystawienia karty zgonu w przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia takiej karty.

Pod nadzorem lekarza felczer jest również uprawniony do:

 1. asystowania przy zabiegach chirurgicznych;
 2. wykonywania znieczulenia miejscowego;
 3. wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych: zaopatrzenia chirurgicznego rany, sączkowania, nacięcia, wyłuszczenia i nakłucia;
 4. zmiany opatrunków, usuwania szwów i drenów.

Zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie felczera, ma on również prawo zapisać na recepcie produkty lecznicze zawierające środki odurzające z grupy III N, substancje psychotropowe z grupy IV P oraz środki silnie działające z grupy B.

Lewatywa (łac. enema) – zabieg medyczny polegający na wlewaniu przez odbyt płynu do jelita grubego w celu usunięcia mas kałowych.Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).

Prawo wykonywania zawodu przyznaje Naczelna Izba Lekarska, która prowadzi rejestr felczerów, bo felczerzy nie mają własnej izby jak lekarze czy pielęgniarki. Aby otrzymać prawo wykonywania zawodu, felczer musi przedstawić:

1. dyplom ukończenia szkoły felczerskiej w Polsce

lub 2. dyplom wydany w państwie spoza UE uznany przez prawo polskie za równoważny na podstawie umów międzynarodowych lub innych przepisów.

Defibrylacja, defibrylacja elektryczna – zabieg medyczny, stosowany podczas reanimacji. Polega na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii poprzez powierzchnię klatki piersiowej w celu wygaszenia najpoważniejszych zaburzeń rytmu serca – migotania komór (łac. fibrillatio ventriculorum) oraz częstoskurczu komorowego bez tętna.Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO – zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem. Celem resuscytacji jest utrzymanie przepływu krwi przez mózg i mięsień sercowy oraz przywrócenie własnej czynności układu krążenia. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia trzykrotnie.

3. decyzja Ministra Zdrowia potwierdzająca kwalifikacje zawodowe felczera

Felczer może wykonywać swój zawód na przykład w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub placówkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz w izbach wytrzeźwień. Felczer (starszy felczer) jest uprawniony do wystawienia zwolnień lekarskich. W celu uzyskania upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich felczer występuje do ZUS z wnioskiem o jego udzielenie. Wymaganymi dokumentami, które muszą złożyć, są:

Cewnik, kateter − rurka (zwykle giętka, w przeciwieństwie do kaniuli), służąca do wprowadzenia do narządów i jam ciała w celach zróżnicowanych, najczęściej by coś upuścić (pobrać, odbarczyć, odprowadzić), wprowadzić (np. lek, kontrast), lub dokonać pomiaru (ciśnienia, temperatury).Zawód – zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów. Szczególnym rodzajem zawodu jest profesja.
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • wypełniony formularz ZUS FZLA „Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich”.
 • Powinien złożyć również pisemne oświadczenie, że zobowiązują się przestrzegać zasady orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania wynikających z tego obowiązków.

  Wszystkie wymagane dokumenty składa się w dowolnej jednostce ZUS. Upoważnienie wydawane jest przez ZUS w formie decyzji.

  Centralny Rejestr Felczerów Naczelna Izba Lekarska prowadzi na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. W Polsce jest 211 felczerów czynnych zawodowo i 532 niewykonujących zawodu.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2021 r. poz. 742
  2. Dz.U. z 2005 r. nr 45, poz. 434
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz.U. z 1961 r. nr 39, poz. 202).
  4. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowe felczera. www.mz.gov.pl. [dostęp 2018-03-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-01)].
  5. Naczelna Izba Lekarska | Centralny Rejestr Felczerów. www.nil.org.pl. [dostęp 2018-03-01].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Rejestr Felczerów
 • https://dziendobry.tvn.pl/a/felczer-jakie-ma-uprawnienia-jak-nim-zostac
 • Reklama