Europejskie piktogramy ostrzegawcze

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Europejskie piktogramy ostrzegawcze – stosowane do 2015 r. piktogramy do oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych określające wiążące się z nimi zagrożenia. Mają kształt kwadratu z czarnym symbolem na pomarańczowym tle. Wraz ze zwrotami ryzyka i bezpieczeństwa były częścią systemu oznakowania stosowanego w Unii Europejskiej, wprowadzonego Dyrektywą 67/548/EWG. Po wejściu w życie Rozporządzenia 1272/2008 mogły być stosowane w czasie okresu przejściowego do 1 czerwca 2015, kiedy to zostały całkowicie zastąpione piktogramami GHS. Piktogramy obowiązujące od roku 2001 określił załącznik nr 2 Dyrektywy 2001/59/WE z dnia 6 sierpnia 2001.

Zwroty ryzyka (inaczej zwroty R, ang. R-phrases) to zwroty mające na celu poinformowanie użytkownika substancji (lub preparatu chemicznego) o ryzyku wynikającym z korzystania i kontaktu z nią.Rozporządzenie CLP (ang. Classification, Labelling and Packaging) – rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin oparty na Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów opracowanym przez ONZ w 2003 roku. Rozporządzenie CLP uzupełnia Rozporządzenie REACH oraz zastępuje system zawarty w Dyrektywach 67/548/EWG i 1999/45/WE. Rozporządzenie weszło w życie 20 stycznia 2009 i obowiązuje bezpośrednio, bez potrzeby implementacji do prawa polskiego.

Obecnie piktogramy te nie są obowiązujące: zostały zastąpione piktogramami określającymi rodzaj zagrożenia – oznakowaniami niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będącymi częścią globalnie zharmonizowanego systemu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS).

 • Piktogramy z załącznika 2 Dyrektywy 2001/59/WE
 • Wybuchowy (E)

  Piktogram (łаc. pictus — narysowany i gr. γράμμα — pismo) – przedstawienie wyrazu za pomocą obrazka w oderwaniu od zapisu.Piktogramy określające rodzaj zagrożenia, piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia – oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin będące częścią Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS).
 • Utleniający (O)

 • Łatwopalny (F)

 • Skrajnie łatwopalny (F+)

 • Toksyczny (T)

 • Silnie toksyczny (T+)

 • Żrący (C)

 • Szkodliwy (Xn)

 • Drażniący (Xi)

 • Groźny dla środowiska (N)

  Zwroty S, Zwroty bezpieczeństwa (ang. Safety phrases, S-phrases) to oznaczenia na opakowaniu substancji chemicznej lub preparatu chemicznego określające sposób prawidłowego postępowania w celu zminimalizowania ryzyka związanego z używaniem tej substancji (lub preparatu). Zwroty mają postać Sx, gdzie x jest liczbą naturalną.
 • W użyciu były też piktogramy, które nie zostały ujęte w załączniku 2 Dyrektywy 2001/59/WE:

 • Skrajnie łatwopalny (F+)

 • Silnie toksyczny (T+)

 • Drażniący (Xi)


 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. (CELEX: 31967L0548).
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008).
  3. Dyrektywa komisji 2001/59/WE z dnia 6 sierpnia 2001 r. dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty ósmy dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych. Załącznik nr 2. Komisja Wspólnot Europejskich. s. 131–137. [dostęp 2016-02-28].
  Reklama