• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10. Rektorat uczelni mieści się w monumentalnym gmachu, wzniesionym dla potrzeb szkoły w l. 1929-1932 według projektu Adama Ballenstaedta.Domowa platforma multimedialna (ang. Multimedia Home Platform, skrót MHP) – usługa dodana oferowana w sieciach cyfrowych.
  Struktura organizacyjna[ | edytuj kod]

  Najwyższą władzą ETSI wyznaczającą jego ogólną politykę oraz podejmującą organizacyjne i strategiczne decyzje jest Zgromadzenie Ogólne (General Assembly – GA). Składa się ono z przedstawicieli członków pełnych, stowarzyszonych i obserwatorów, a także doradców, będących przedstawicielami Komisji Europejskiej i sekretariatu EFTA. Na posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego prawo do głosowania we wszystkich kwestiach mają jedynie członkowie pełni. Zgromadzenia Ogólne odbywają się dwa razy do roku.

  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy – instytut utworzony w 1934 przez Janusza Groszkowskiego, obecnie instytut badawczy działający w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych.

  W imieniu Zgromadzenia Ogólnego między jego posiedzeniami działa Rada (ETSI Board). Sprawuje ona funkcje powierzone jej przez Zgromadzenie Ogólne i przed nim odpowiada za swoją działalność. W skład Rady wchodzi zwykle od 15 do 30 przedstawicieli pełnych członków ETSI, którzy są wybierani większością głosów wyłącznie przez pełnych członków ETSI. przy radzie działa Sekretariat. W strukturze ETSI znajduje się także Organizacja Techniczna. W skład Organizacji Technicznej wchodzą;

  DVD (Digital Video Disc lub Digital Versatile Disc) – rozpowszechniony w roku 1995 standard zapisu danych na optycznym nośniku danych, podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12 lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH; dawniej: Akademia Górnicza w Krakowie; nazwa międzynarodowa: AGH University of Science and Technology; dawniej: University of Mining and Metallurgy) – jedna z największych polskich wyższych uczelni, została powołana 8 kwietnia 1919 uchwałą Rady Ministrów. Jest zaliczana do najlepszych uczelni technicznych w kraju. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities z lipca 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 3. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 526. pośród wszystkich typów uczelni.
 • Technical Committees (TCs),
 • ETSI Projects (EPs),
 • ETSI Partnership Projests (EPPs).
 • W strukturze ETSI znajdują się także komitety specjalne (Special Committees). Komitety powoływane są do wykonania określonych zadań.

  Członkostwo w ETSI[ | edytuj kod]

  Zgodnie ze statutem, członkami ETSI mogą być nie tylko organizacje z krajów Unii, lecz także i z innych krajów europejskich oraz spoza Europy. W 1992 roku ETSI zrzeszał 309 członków pełnych, 8 stowarzyszonych i 56 członków obserwatorów. Obecnie ETSI skupia około 800 członków z całego świata. Współpracujące instytucje mogą uzyskać status członka pełnego, stowarzyszonego lub członka obserwatora. 672 instytucje (z 35 krajów europejskich) mają status członka pełnego, 191 (z 19 krajów pozaeuropejskich) członka stowarzyszonego oraz 49 obserwatora (z krajów Europy). W Polsce status członka pełnego miało od 1990 roku Ministerstwo Łączności (a po jego likwidacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji), a od 1991 Instytut Łączności. Inne polskie instytucje które są członkami ETSI to Urząd Komunikacji Elektronicznej, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Maszyn Matematycznych, Instytut Logistyki i Magazynowania, T-Mobile Polska S.A., Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Obecnie ETSI skupia ponad 750 członków z 64 krajów.

  3rd Generation Partnership Project (3GPP) - wspólny projekt kilku organizacji standaryzacyjnych mający na celu rozwój systemów telefonii komórkowej trzeciej generacji 3G.Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (PWPW S.A.) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo wpisane na listę spółek o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

  Krajowe organizacje normalizacyjne ds. ETSI[ | edytuj kod]

  W Europejskich krajach członkowskich zostały powołane krajowe organizacje normalizacyjne (ang. National Standards Organizations – NSOs). W Polsce rolę NSO, na podstawie ustawy o normalizacji z dnia 3 kwietnia 1993 pełni Polski Komitet Normalizacyjny i Instytut Łączności (za zgodą PKN). Polski Komitet Normalizacyjny i Ministerstwo Łączności podpisały 6 sierpnia 1994 roku deklarację o współdziałaniu przy współpracy z ETSI. Postanowiono, że Instytut Łączności będzie otrzymywać i przechowywać kopie wszystkich dokumentów normalizacyjnych ETSI. Jako jedyna instytucja w Polsce będzie organizować oraz przeprowadzać powszechną ankietyzację i głosowanie nad projektami norm. Będzie także opracowywać i przedstawiać stanowisko krajowe dotyczące opiniowanych dokumentów. Polski Komitet Normalizacyjny natomiast, oprócz przechowywania kopii dokumentów ETSI, będzie przygotowywać do ustanowienia Polskie Normy oparte na normach ETSI, ustanawiać je i publikować. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o normalizacji zaszła potrzeba zapewnienia PKN wyłączności reprezentowania Polski za granicą w sprawach dotyczących normalizacji krajowej. Ponadto, w związku z dostosowywaniem polskiego systemu normalizacji do europejskiego, konieczne stało się podpisanie nowego porozumienia pomiędzy PKN a ETSI. W wyniku tego 25 marca 2003 zostało podpisane nowe Memorandum of Understanding między PKN a ETSI. Na mocy tego porozumienia PKN pełni wyłączną rolę krajowej organizacji normalizacyjnej.

  Instytut Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie – instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, skrót ITU) to najstarsza na świecie organizacja międzynarodowa, jedna z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, ustanowiona w celu standaryzowania oraz regulowania rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego. Została ona założona jako International Telegraph Union (Międzynarodowy Związek Telegraficzny) 17 maja 1865 roku w Paryżu.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.
  Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) – krajowa jednostka normalizacyjna i jednocześnie państwowa jednostka budżetowa.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji (ang. European Conference of Postal and Telecommunications Administrations), CEPT (skrót pochodzi od francuskiej nazwy Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications) jest organizacją koordynującą regulacje na rynku pocztowym i telekomunikacyjnym w Europie.
  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Administracji i Cyfryzacji, właściwego do spraw 4 działów administracji rządowej – administracja, informatyzacja, łączność oraz wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne. Ministerstwo zostało utworzone w dniu 21 listopada 2011 roku, z mocą obowiązującą od dnia 18 listopada 2011 roku.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.638 sek.