Encja (bazy danych)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Encja (ang. entity) – reprezentacja wyobrażonego lub rzeczywistego obiektu (grupy obiektów) stosowana przy modelowaniu danych podczas analizy informatycznej.

Liczba mnoga – forma fleksyjna, tj. przypadek w deklinacji i w koniugacji, oznaczający wiele przedmiotów lub osób, a także w przypadku przedmiotów zbiorowych – grupy tych przedmiotów (np. piasek w liczbie pojedynczej oznacza wiele ziaren piasku, ale istnieje też forma w liczbie mnogiej – piaski – mogąca się odnosić do większych zbiorów – np. piaski pustyni; podobnie armia to grupa ludzi, gramatycznie liczba pojedyncza, istnieje jednak rzeczownik armie w liczbie mnogiej).Tablica w informatyce to kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne. Rozmiar tablicy jest albo ustalony z góry (tablice statyczne), albo może się zmieniać w trakcie wykonywania programu (tablice dynamiczne).

Określeniu temu bywają przypisywane różne definicje, zmieniające się z czasem. Wyrazu „encja” użył w 1976 r. P. Chen. Według niego encja to „rzecz”, która może być wyraźnie identyfikowalna (lub odróżnialna od innych „rzeczy”), jak np. osoba, przedsiębiorstwo, wydarzenia; i encje są powiązane relacjami, jak na przykład relacja „ojciec-syn” łączy dwie encje „Osoba”. Chen ponadto definiował, że encje z takimi samymi właściwościami (ang. property) tworzą zbiór encji (czyli np. różne encje „Osoba” opisywane tymi samymi właściwościami tworzą zbiór encji „Osoby”). Z kolei według późniejszej publikacji R. Barkera encja to rzeczywista lub wyobrażona rzecz (albo ogólnie obiekt), która ma dla nas znaczenie i informacje o której muszą być znane lub przechowywane, każda encja jest opisywana jej atrybutami, tj. dowolnymi szczegółami (cechami) mającymi znaczenie dla danej encji. Przy czym odróżnia się encję od jej wystąpienia (instancji, ang. instance). Przy przekształcaniu w tym podejściu modelu encji w logiczny schemat bazy danych encja to tablica (tabela), atrybuty encji to kolumny tabeli, a zatem wystąpienie encji to rekord (wiersz) tabeli. Barker zaleca, aby dla nazw encji używać liczby mnogiej (np. „Samoloty”), a dla jej wystąpień – liczby pojedynczej („Samolot”). Porównując oba podejścia – encja według Chena to wystąpienie encji według Barkera, a zbiór encji według Chena to encja według Barkera.

Rzeczownik – samodzielna składniowo i semantycznie odmienna część mowy nazywająca rzeczy, obiekty, miejsca, osoby, organizmy, zjawiska, pojęcia abstrakcyjne. Rzeczownik w języku polskim pełni funkcję głownie podmiotu w zdaniu, może też pełnić funkcję dopełnienia, okolicznika, przydawki lub orzecznika. Może odmieniać się przez liczby i przypadki, występuje w rodzajach. Odmianę rzeczowników przez przypadki określa się mianem deklinacji. Istnieje także grupa rzeczownikow całkowicie nieodmiennych (np. atelier, kiwi, bikini, taxi, kakadu, kamikaze itp.). Rzeczownik tworzy związki składniowe i semantyczne z rzeczownikami (zaimkami rzeczownymi), przymiotnikami (zaimkami przymiotnymi), liczebnikami (zaimkami liczebnymi) i czasownikami lub (rzadko) przysłówkami (zaimkami przysłówkowymi).Osoba (πρόσωπον [prosopon], łac. persona) – pierwotnie, zarówno po grecku, jak i po łacinie słowo to oznaczało „maskę”, którą zakładali aktorzy w teatrze starożytnym. Następnie zaczęto go używać w odniesieniu do roli, jaką jednostka odgrywa w dramacie życia. Podmiot o rozumnej naturze. Może nim być człowiek, a także Bóg, rozumiany jako byt wyróżniający się najdoskonalszą formą istnienia. We współczesnej filozofii pojęcie kluczowe dla chrześcijańskiego i niechrześcijańskiego personalizmu, mającego źródła w chrześcijańskim (zwłaszcza tomistycznym) rozumieniu człowieka jako bytu odrębnego od świata rzeczy, przyrody, w tym także zwierząt.

Przykłady encji (i atrybuty w encji) – nazwy encji zgodnie z zaleceniem Barkera to rzeczowniki w liczbie mnogiej:

 • Osoby (imię, nazwisko, PESEL)
 • Pojazdy (wysokość, szerokość, długość, sposób poruszania się)
 • Charakterystyczną cechą encji jest to, że włącza ona do swojego obszaru znaczeniowego obok obiektów fizycznych również obiekty niematerialne. Encja może stanowić pojęcie, fakt, wydarzenie (np. konto bankowe, którego atrybuty to np. numer, posiadacz, dopuszczalny debet itp.; konferencja, której atrybuty to np. temat, data, organizator itp.; wypożyczenie książki, z atrybutami np. imię i nazwisko wypożyczającego, numer karty bibliotecznej, data wypożyczenia itp.).

  Rachunek bankowy - zapis stanu należności między dwoma podmiotami, z których jeden jest bankiem. Zamiennie używa się nazwy konto.Zbiór – pojęcie pierwotne teorii zbiorów (znanej szerzej jako teoria mnogości; za jej twórcę uważa się Georga Cantora) leżące u podstaw całej matematyki; intuicyjnie jest to nieuporządkowany zestaw różnych obiektów, czy też kolekcja niepowtarzających się komponentów bez wyróżnionej kolejności.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • diagram związków encji
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Chen, Peter Pin-Shan, The Entity-Relationship Model-Toward a Unified View of Data, ACM Transactions on Database Systems. Vol. 1, No. I, March 1976. s. 9–36 [dostęp 2017-11-05].
  2. Barker, Richard, Case*Method. Modelowanie związków encji, WNT, Warszawa 2005, ​ISBN 83-204-3074-7​.
  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).Relacja – odzwierciedlenie oddziaływania między dwoma bądź większą liczbą podmiotów, przedmiotów, cech, obiektów matematycznych, itp.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rekord (z ang. zapis, wpis do rejestru, dziennika) to zestaw danych, zazwyczaj posiadający ustaloną wewnętrzną strukturę, stanowiący pewną całość, ale mogący być częścią większego zbioru podobnych rekordów. Termin ten odnosi się do kilku różnych konkretnych zastosowań:
  Diagram związków encji lub Diagram ERD (od ang. Entity-Relationship Diagram) – rodzaj graficznego przedstawienia związków pomiędzy encjami używany w projektowaniu systemów informacyjnych do przedstawienia konceptualnych modeli danych używanych w systemie.
  Data – umowne oznaczenie dnia, miesiąca i roku, służy do zapisu kolejnych dni (dób) w kalendarzu, a przez to m.in. do oznaczania ważnych wydarzeń historycznych.

  Reklama