• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Informacja pozytywna (pozytywna informacja gospodarcza) – wpis do biura informacji gospodarczej (w skrócie BIG) potwierdzający, że konsument lub przedsiębiorstwo w terminie, lub z opóźnieniem nieprzekraczającym 29 dni, opłacili rachunki, faktury lub inne zobowiązania płatnicze. Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) – instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to znaczy zawierającymi informacje o prawidłowo spłacanych zobowiązaniach, a tworzona w ten sposób historia kredytowa jest instrumentem mogącym służyć uwiarygadnianiu klienta banku. Poza tym dodatkowym narzędziem dostarczanym przez BIK jest tzw. scoring kredytowy.

  ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – polskie biuro informacji gospodarczej. Rozpoczęło działalność w 2003 r. Początkowo funkcjonowało pod firmą KSV BIG, od 2009 r. jako Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, a od września 2016 r. zmieniło nazwę na ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Od 2007 r. biuro należy do Grupy Kapitałowej KRUK. Jest pierwszym tego typu biurem, które od 2010 roku co kwartał za pośrednictwem niezależnego biegłego rewidenta weryfikuje stan swojej bazy danych i publikuje aktualne statystyki.

  Biuro informacji gospodarczej (BIG) - instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać przedsiębiorcy, którzy mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach. Na dzień 31 grudnia 2007 r. działają w Polsce trzy BIG. BIG zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC. Podstawy funkcjonowania regulowane ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530).Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).

  Działalność[ | edytuj kod]

  W zakresie swojej działalności ERIF BIG S.A. przyjmuje informacje gospodarcze, gromadzi je i udostępnia współpracującym podmiotom. Biuro przetwarza archiwalne informacje gospodarcze dla celów statystycznych, dotyczących dłużników niebędących konsumentami, a także prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe na temat działalności biur informacji gospodarczej.

  Dzień Informacji Pozytywnej – dzień zainicjowany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej (wówczas pod nazwą Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.). Dzień obchodzony jest cyklicznie 21 maja.

  ERIF prowadzi system wymiany informacji finansowej zawierający dane o zobowiązaniach konsumentów i podmiotów gospodarczych. Znajdują się w nim wpisy dotyczące zarówno nieterminowo regulowanych płatności, jak i informacje o rzetelnych podmiotach i konsumentach regulujących swoje zobowiązania na czas.

  W bazie danych biura znajdują się:

 • informacje negatywne – dane o zadłużonych osobach i przedsiębiorstwach nieregulujących w terminie swoich zobowiązań. Informacja negatywna zawiera datę jej ujawnienia, tytuł prawny, z którego wynika zobowiązanie dłużnika, kwotę i walutę nieuregulowanych zobowiązań, datę powstania zaległości w płatności, dane dotyczące postępowań w sprawie oraz informacje o ewentualnym kwestionowaniu zobowiązania przez dłużnika;
 • informacje pozytywne – dane o podmiotach terminowo regulujących zobowiązania (przedsiębiorcach i konsumentach). Dane te mogą zostać przekazane do BIG przez wierzyciela na wniosek podmiotu, który wywiązał się ze swojego zobowiązania w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez ten podmiot albo z własnej inicjatywy wierzyciela, ale za zgodą podmiotu, którego dotyczyło zobowiązanie. Informacja pozytywna zawiera dane o łącznej kwocie, walucie, dacie wymagalności i dacie uregulowania płatności.
 • Zgodnie z ustawą (Dz.U. z 2010 r. nr 81, poz. 530), do bazy ERIF BIG S.A. może zostać dopisany każdy konsument, który nie spłacił na czas zobowiązania o wartości min. 200 zł, a opóźnienie w spłacie wynosi min. 30 dni. Dodatkowo, co najmniej miesiąc przed planowanym wpisem, dłużnik powinien otrzymać wezwanie do zapłaty wraz z informacją o zamiarze umieszczenia jego danych w ERIF BIG S.A. Każda osoba dokonująca wpisu w tym rejestrze ponosi za przekazane informacje pełną odpowiedzialność, a jej obowiązkiem jest dokonanie stosownych aktualizacji w przypadku częściowej lub całkowitej spłaty zobowiązania, a także w przypadku jego wygaśnięcia. Na takie działanie osoba dokonująca wpisu ma 14 dni.

  Z usług biura korzystają konsumenci, przedsiębiorcy, banki, fundusze sekurytyzacyjne, jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego działające na rzecz gmin i inne podmioty poszukujące kompleksowych informacji o klientach i kontrahentach.

  Każda osoba fizyczna może sprawdzić jakie dane na jej temat przechowywane są w bazach ERIF. W tym celu należy założyć specjalne konto w serwisie Infokonsument. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530) każdej osobie gwarantuje nieodpłatny dostęp do takich informacji raz na sześć miesięcy.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.863 sek.