Elixir (system rozliczeń międzybankowych)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z ELIXIR)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Elixir – elektroniczny system rozliczeń międzybankowych w złotych. Opracowany i obsługiwany przez KIR. Od 1994 r. umożliwia realizację przelewów, poleceń zapłaty oraz czeków. Kluczowy dla funkcjonowania polskiego sektora bankowego, posiadający status systemowo ważnego systemu płatności (ang. Systemically Important Payment System). W dni robocze w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, co pozwala na przekazywanie środków pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu kilku godzin. Statystyki systemu Elixir cyklicznie prezentuje Narodowy Bank Polski.

Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.Czek – pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest ustawa Prawo czekowe z 1936 r.

Komunikaty płatnicze obsługiwane przez system Elixir:

 • polecenia przelewu i wpłaty gotówkowe
 • komunikaty do obsługi płatności podatkowych
 • polecenia zapłaty
 • czeki
 • zwroty
 • System Elixir obsługuje operacje bankowe, które spełniają następujące warunki:

 • walutą transakcji jest PLN
 • kwota przelewu nie przekracza 1 mln PLN
 • banki nadawcy i odbiorcy pośrednio lub bezpośrednio uczestniczą w systemie
 • bank, w którym odbiorca przelewu ma swój rachunek, korzysta z systemu Elixir i jest aktywny w systemie w momencie zgłoszenia transakcji
 • Harmonogram sesji Elixir[ | edytuj kod]

  Komunikaty między uczestnikami systemu wymieniane według następującego harmonogramu:

  Euro Elixir – system rozliczeń międzybankowych, który od 2005 r. umożliwia dokonywanie przelewów w euro w relacjach krajowych i międzynarodowych. Uruchomiony i obsługiwany przez KIR, funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payments Area – SEPA). Przelewy w euro są przesyłane między bankami zgodnie z jednolitymi standardami Unii Europejskiej. Statystyki systemu Euro Elixir cyklicznie prezentuje Narodowy Bank Polski.Polecenie przelewu – jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu bankowi lub na poczcie dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek bankowy.

  Sesja rozliczeniowa w systemie Elixir to proces przetwarzania zleceń płatniczych – uznaniowych i obciążeniowych w złotych, polegający na ustaleniu wzajemnych zobowiązań i należności banków, będących uczestnikami systemu Elixir, zakończony rozrachunkiem w NBP. Sesje rozliczeniowe odbywają się w dni robocze o stałych porach: 9:30, 13:30 i 16:00. Odstępstwem w harmonogramie sesji są 24 grudnia oraz ostatni dzień roboczy w roku, w którym odbywa się tylko 1. i 2. sesja rozliczeniowa.. W sesjach rozliczeniowych biorą udział tylko transakcje rozpoczęte przed daną godziną. Wyjątek stanowi polecenie zapłaty, które jest realizowane podczas wybranych sesji zgodnie ze schematem wypracowanym przez Związek Banków Polskich. Każda sesja rozliczeniowa trwa 1,5 godziny.

  System płatności – formalne porozumienie trzech lub większej liczby uczestników, nie wliczając w to banków rozrachunkowych, partnerów centralnych, izb rozliczeniowych ani uczestników pośrednich, cechujące się wspólnymi zasadami i jednolitymi uzgodnieniami służącymi realizacji poleceń przelewu pomiędzy uczestnikami.Polecenie zapłaty – bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych. Polega na automatycznym wykonywaniu przelewu z konta dłużnika na konto wierzyciela (np. stałego usługodawcy) na podstawie poleceń zapłaty przekazywanych bankowi dłużnika przez wierzyciela oraz zgody wierzyciela na takie przelewy składanej u dłużnika lub bezpośrednio w banku.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.

  Reklama