Dziedziczenie (programowanie)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dziedziczenie (ang. inheritance) – mechanizm współdzielenia funkcjonalności między klasami. Klasa może dziedziczyć po innej klasie, co oznacza, że oprócz swoich własnych atrybutów oraz zachowań, uzyskuje także te pochodzące z klasy, z której dziedziczy. Klasa dziedzicząca jest nazywana klasą pochodną lub potomną (w j. angielskim: subclass lub derived class), zaś klasa, z której następuje dziedziczenie — klasą bazową (w ang. superclass). Z jednej klasy bazowej można uzyskać dowolną liczbę klas pochodnych. Klasy pochodne posiadają obok swoich własnych metod i pól, również kompletny interfejs klasy bazowej.

Konstruktor w programowaniu obiektowym to specjalna metoda danej klasy, wywoływana podczas tworzenia jej instancji. Zadaniem konstruktora jest zainicjowanie obiektu, a w niektórych językach programowania także utworzenie obiektu.Zasada podstawienia Liskov (ang. Liskov substitution principle) – zasada projektowania w programowaniu obiektowym mówiąca, że:

W językach programowania z prototypowaniem (np. JavaScript) nie występuje pojęcie klasy, dlatego dziedziczenie zachodzi tam pomiędzy poszczególnymi obiektami.

Pojęcie dziedziczenia zostało wprowadzone po raz pierwszy przez twórców języka Simula.

Klasy bazowe i pochodne[ | edytuj kod]

Zależności między klasami bazowymi i pochodnymi tworzą tzw. hierarchię klas. Klasy pochodne otrzymują wszystkie metody i atrybuty swoich klas bazowych oraz mogą dodawać nowe. Dopuszczalne jest także nadpisywanie istniejących metod, przy czym poszczególne języki programowania mogą żądać spełnienia dodatkowych warunków, np. pozostawienia niezmienionej listy argumentów wejściowych i typu wyniku.

W językach obiektowych domieszka (ang. mixin) jest rodzajem klasy, która dostarcza określoną funkcjonalność innym klasom bez możliwości tworzenia jej obiektów. W przeciwieństwie do zwykłego dziedziczenia, domieszkowanie klasy nie jest formą specjalizacji, lecz zwykłym dostarczeniem odpowiedniej funkcjonalności. Klasa może pozyskać część lub całość funkcjonalności z jednej lub większej liczby domieszek.Klasa abstrakcyjna w programowaniu obiektowym jest to klasa, która nie może mieć swoich reprezentantów pod postacią obiektów. Zależnie od użytego języka programowania klasy abstrakcyjne tworzy się na różne sposoby.

Wiele języków programowania umożliwia deklarowanie klas jako abstrakcyjnych. Nie można tworzyć obiektu klasy abstrakcyjnej, lecz można po takiej klasie dziedziczyć. Klasa abstrakcyjna może zawierać metody czysto wirtualne, które muszą zostać zaimplementowane przez klasy pochodne. Mechanizmu tego używa się, jeśli twórca klasy chce dostarczyć jedynie części funkcjonalności, tworząc szkielet dla innych, bardziej wyspecjalizowanych klas.

C# (C Sharp, dosłownie "C-krzyżyk", "cis") – obiektowy język programowania zaprojektowany przez zespół pod kierunkiem Andersa Hejlsberga dla firmy Microsoft.W językach obiektowych cecha (ang. trait) jest mechanizmem współdzielenia zachowania klas podobnym do domieszek, który pozwala ominąć część ograniczeń pojedynczego dziedziczenia. Cechy zostały opracowane w Software Composition Group na Uniwersytecie w Bernie.

W części języków programowania istnieje możliwość ograniczania widoczności dziedziczonych pól i metod:

 • elementy publiczne — nieograniczony dostęp, można je wywoływać zarówno z wnętrza klas, jak i spoza nich.
 • elementy chronione — można wywoływać jedynie z wnętrza klasy oraz z wnętrza wszystkich klas pochodnych.
 • elementy prywatne — można wywoływać jedynie z wnętrza bieżącej klasy, natomiast nie ma do nich dostępu również w klasach pochodnych.
 • Rodzaje dziedziczenia[ | edytuj kod]

  W programowaniu obiektowym wyróżniane jest dziedziczenie pojedyncze oraz dziedziczenie wielokrotne. Z dziedziczeniem pojedynczym mamy do czynienia, gdy klasa pochodna dziedziczy po dokładnie jednej klasie bazowej (oczywiście klasa bazowa wciąż może dziedziczyć z jakiejś innej klasy), natomiast w dziedziczeniu wielokrotnym klas bazowych może być więcej.

  W programowaniu obiektowym interfejs jest definicją abstrakcyjnego typu posiadającego jedynie operacje, a nie dane. Kiedy w konkretnej klasie zdefiniowane są wszystkie metody interfejsu mówimy, że klasa implementuje dany interfejs. W programie mogą być tworzone zmienne typu referencja do interfejsu, nie można natomiast tworzyć obiektów tego typu. Referencja może wskazywać na obiekt dowolnej klasy implementującej dany interfejs. Interfejs określa udostępniane operacje, nie zawiera natomiast ich implementacji i danych. Z tego powodu klasy mogą implementować wiele interfejsów, bez problemów wynikających z wielokrotnego dziedziczenia. Wszystkie metody w interfejsie z reguły muszą być publiczne.JavaScript, JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.

  Wielokrotne dziedziczenie jest obsługiwane w takich językach, jak C++, Common Lisp czy Perl. Zwiększa możliwości ponownego wykorzystania kodu, lecz jednocześnie jest krytykowane za:

 • niejednoznaczność semantyczną (tzw. Diamond problem),
 • problemy z łańcuchowym wywoływaniem konstruktorów,
 • trudności implementacyjne.
 • Powyższe problemy dotyczą przede wszystkim konfliktów implementacji. Dlatego nawet jeśli w danym języku programowania wielokrotne dziedziczenie klas jest niedozwolone, można je stosować w przypadku interfejsów, które mogą być traktowane, jak klasy abstrakcyjne zawierające wyłącznie metody czysto wirtualne.

  Simula 67 - język programowania opracowany w 1967 w Norweskim Ośrodku Obliczeniowym w Oslo przez O-J. Dahla, B. Myhrhauga i K. Nygaarda, rozszerzający Algol 60, pomyślany jako uniwersalny język symulacji.Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) — paradygmat programowania, w którym programy definiuje się za pomocą obiektów — elementów łączących stan (czyli dane, nazywane najczęściej polami) i zachowanie (czyli procedury, tu: metody). Obiektowy program komputerowy wyrażony jest jako zbiór takich obiektów, komunikujących się pomiędzy sobą w celu wykonywania zadań.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Common Lisp (często skracane do CL) – dialekt języka programowania Lisp, stworzony przez ANSI (X3.226-1994) jako specyfikacja, nie implementacja. Istnieje kilka implementacji, zarówno zamkniętych, jak i dostępnych jako FOSS. Common Lisp jest wieloparadygmatowym językiem programowania ogólnego przeznaczenia, skupiającym się na programowaniu funkcyjnym, pozwalając jednak stosować obiektowość, co daje programiście dużą swobodę.
  Ruby to interpretowany, w pełni obiektowy i dynamicznie typowany język programowania stworzony w 1995 roku przez Yukihiro Matsumoto (pseudonim Matz). W języku angielskim ruby oznacza rubin.
  Agregacja (inaczej zawieranie się, gromadzenie) w programowaniu obiektowym to sytuacja, w której tworzy się nową klasę, używając klas już istniejących (często nazywa się to "tworzeniem obiektu składowego"). Nowa klasa może być zbudowana z dowolnej liczby obiektów (obiekty te mogą być dowolnych typów) i w dowolnej kombinacji, by uzyskać żądany efekt. Agregacja jest często określana jako relacja typu "zawiera" np. "samochód zawiera silnik" - gdzie "samochód" i "silnik" są klasami, oraz klasa "samochód" zawiera w sobie obiekt (czasami referencję czy wskaźnik) typu "silnik".
  W programowaniu obiektowym klasa jest częściową lub całkowitą definicją dla obiektów. Definicja obejmuje dopuszczalny stan obiektów oraz ich zachowania. Obiekt, który został stworzony na podstawie danej klasy nazywany jest jej instancją. Klasy mogą być typami języka programowania - przykładowo, instancja klasy Owoc będzie mieć typ Owoc. Klasy posiadają zarówno interfejs, jak i strukturę. Interfejs opisuje, jak komunikować się z jej instancjami za pośrednictwem metod, zaś struktura definiuje sposób mapowania stanu obiektu na elementarne atrybuty.
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.
  Argument (parametr aktualny), w informatyce, to element składni w określonym języku programowania, który w wyniku wywołania podprogramu, zostaje utożsamiony (skojarzony) z określonym parametrem podprogramu. Można stwierdzić, że argument konkretyzuje pewien abstrakcyjny parametr (nadając mu konkretną wartość, kojarząc parametr z określonym miejscem pamięci, zwracając konkretną wartość do miejsca wywołania itp.).
  Kompilator – program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym) . Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.

  Reklama