• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dynamika budowli

  Przeczytaj także...
  Drgania swobodne (drgania własne) – drgania ciała wywołane wychyleniem z położenia równowagi trwałej, kiedy na ciało nie działają żadne siły, poza siłami określającymi położenie równowagi i siłami dążącymi do jej przywrócenia. Amplituda drgań zależy od wielkości początkowego wychylenia (energii potencjalnej) lub od prędkości początkowej (energii kinetycznej) nadanej ciału.Analiza dynamiczna jest badaniem odpowiedzi układu mechanicznego poddanego działaniu wymuszenia zmiennego w czasie. Analiza taka prowadzi do zbudowania adekwatnego modelu obliczeniowego.
  Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.

  Dynamika budowli zajmuje się obliczaniem konstrukcji budowlanych poddanych obciążeniom zmiennym w czasie. Obciążenia takie wywoływane są na przykład

 • pracą maszyn w halach fabrycznych,
 • ruchem drogowym na mostach i przejazdach,
 • rytmicznymi ruchami tancerzy w salach balowych,
 • odstrzałami eksploatacyjnymi w kopalniach,
 • ruchami podłoża gruntowego w czasie trzęsień ziemi,
 • uderzeniami fal tsunami.
 • Z punktu widzenia mechaniki, konstrukcje budowlane są układami o nieskończonej liczbie stopni swobody. Obliczanie takich modeli, zwłaszcza dla układów złożonych, prowadzi jednak do skomplikowanych układów równań różniczkowych cząstkowych. Z tego powodu, dla celów obliczeniowych stosuje się najczęściej prostsze modele o skończonej, ale czasem bardzo dużej, liczbie stopni swobody. Badanie ruchu takich modeli sprowadza się do rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych o postaci

  Aproksymacja – proces określania rozwiązań przybliżonych na podstawie rozwiązań znanych, które są bliskie rozwiązaniom dokładnym w ściśle sprecyzowanym sensie. Zazwyczaj aproksymuje się byty (np. funkcje) skomplikowane bytami prostszymi. Często stosowana w przypadku szukania rozwiązań dla danych uzyskanych metodami empirycznymi, które mogą być obarczone błędami.Rezonans – zjawisko fizyczne zachodzące dla drgań wymuszonych, objawiające się wzrostem amplitudy drgań układu drgającego dla określonych częstotliwości drgań wymuszających. Częstotliwości dla których drgania mają największą amplitudę nazywa się częstotliwością rezonansową. Dla tych częstotliwości, nawet małe okresowe siły wymuszające mogą wytwarzać drgania o znacznej amplitudzie. Wiele systemów ma wiele odrębnych częstotliwości rezonansowych.

  gdzie dla przyjętego modelu o n stopniach swobody – macierz bezwładności mas, – macierz tłumienia, – macierz sztywności, – wektor przemieszczeń (forma drgania), – wektor sił zewnętrznych (wymuszających).

  Elementy macierzy są reakcjami -tego więzu kinematycznego odpowiednio na jednostkowe przyspieszenie, prędkość i przemieszczenie -tego więzu. Macierze są symetryczne.

  Stopień swobody - w fizyce minimalna liczba niezależnych zmiennych opisujących jednoznacznie stan (modelu) układu fizycznego, w termodynamice liczba niezależnych zmiennych stanu, które można zmieniać nie powodując zmiany stanu (rodzaju i liczby faz).

  Obliczanie elementów macierzy stanowi trudny problem, który dzisiaj najczęściej rozwiązuje się za pomocą metody elementów skończonych. Jej podstawę stanowi teoria aproksymacji pozwalająca w sposób przybliżony opisać stan przemieszczenia układu za pomocą odpowiednich wielomianów. Są one budowane jako funkcje skończonej liczby przemieszczeń występujących w wyróżnionych punktach węzłowych konstrukcji. Jeżeli jest ona układem prętowym, to węzły są punktami połączeń poszczególnych prętów. W konstrukcjach płytowych, tarczowych i powłokowych o ciągłym rozkładzie masy, węzły są punktami fikcyjnymi, rozmieszczonymi w odpowiedni sposób na powierzchni środkowej.

  Ważną charakterystyką dynamiczną układu drgającego o n stopniach swobody jest jego widmo częstości drgań własnych

  Częstości te obliczane są na podstawie równania opisującego drgania swobodne (nietłumione) badanego układu

  Równanie to ma niezerowe rozwiązania

  wtedy, gdy spełniony jest warunek

  Na to jednak aby istniały musi zostać spełnione równanie

  służące do wyznaczania częstości drgań własnych układu.

  Na podstawie znanych już wartości oblicza się formy drgań własnych z równania (2). Dla dowolnych możemy wtedy napisać następujące tożsamości

  Po dokonaniu transpozycji w drugiej tożsamości, uwzględnieniu, że po odjęciu stronami i przyjęciu, że otrzymujemy warunek wzajemnej ortogonalności form drgań własnych

  Wyznaczenie wszystkich par nosi nazwę analizy modalnej.

  Przy projektowaniu konstrukcji poddanych obciążeniom harmonicznym o postaci najważniejsze znaczenie ma zazwyczaj znajomość dolnego odcinka widma, gdyż drgania o najniższych częstościach wywołać jest najłatwiej. W przypadku, gdy powstaje zjawisko rezonansu na częstości objawiające się nadmiernymi przemieszczeniami konstrukcji. Można go uniknąć zmieniając jej widmo dzięki przeprojektowaniu.

  Gdy działające obciążenie zewnętrzne jest dowolną funkcją czasu, równanie ruchu (1) poddaje się numerycznemu całkowaniu, aby otrzymać odpowiedź Do tego celu opracowano szereg programów komputerowych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. W. Nowacki, Dynamika budowli, Arkady Warszawa 1961.
  2. B. Olszowski, M. Radwańska, Mechanika budowli, tom 2, Politechnika Krakowska, Kraków 2010, rozdz. 4.
  3. W. Gawroński, J. Kruszewski i inni, Metoda elementów skończonych w dynamice konstrukcji, Arkady, Warszawa 1984.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.06 sek.