• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dym tytoniowy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Płód – w embriologii zarodek ssaków od momentu, kiedy można rozpoznać cechy morfologiczne dla danego gatunku. U ludzi zarodek stadium płodu osiąga w 8 tygodniu ciąży.Kwasy tłuszczowe – kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH (R oznacza łańcuch węglowodorowy, a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha).
  Mężczyzna palący papierosa, widać unoszący się dym tytoniowy

  Dym tytoniowy – pod względem fizyko-chemicznym, heterogenny aerozol, powstający wskutek niecałkowitego spalania tytoniu. Składa się z fazy gazowej i rozproszonych w niej cząsteczek stałych. Z uwagi, że procesowi spalania towarzyszy wytwarzanie ciepła, składniki dymu tytoniowego ulegają pirolizie, a aktywne cząsteczki łączą się ze sobą w procesie pirosyntezy, tak że powstają nowe związki chemiczne. Wśród składników dymu tytoniowego zaobserwowano występowanie ponad 5000 substancji mających działanie na organizm. Związki w nim zawarte mają właściwości: toksyczne, kancerogenne, teratogenne i szkodliwe.

  Gaz – stan skupienia materii, w którym ciało fizyczne łatwo zmienia kształt i zajmuje całą dostępną mu przestrzeń. Właściwości te wynikają z własności cząsteczek, które w fazie gazowej mają pełną swobodę ruchu. Wszystkie one cały czas przemieszczają się w przestrzeni zajmowanej przez gaz i nigdy nie zatrzymują się w jednym miejscu. Między cząsteczkami nie występują żadne oddziaływania dalekozasięgowe, a jeśli, to bardzo słabe. Jedyny sposób, w jaki cząsteczki na siebie oddziałują, to zderzenia. Oprócz tego, jeśli gaz jest zamknięty w naczyniu, to jego cząsteczki stale zderzają się ze ściankami tego naczynia, wywierając na nie określone i stałe ciśnienie.Zawał mięśnia sercowego (łac. infarctus myocardii), nazywany też zawałem serca i atakiem serca – martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.

  Składniki dymu tytoniowego[ | edytuj kod]

  Główne składniki[ | edytuj kod]

  Głównymi składnikami dymu tytoniowego (w 85% masy dymu) są: azot, tlen i dwutlenek węgla.

  Czynnik rakotwórczy, czynnik onkogenny, karcynogen, kancerogen – czynnik, który powodując mutację materiału genetycznego, przyczynia się do rozwoju choroby nowotworowej.Rak nerkowokomórkowy (rak nerki, łac. carcinoma renis, ang. renal cell carcinoma, RCC) – nowotwór złośliwy wywodzący się najczęściej z komórek nabłonka cewek krętych bliższych. Ze względu na fakt, że nabłonek cewek nerkowych wywodzi się z mezodermy, a nie jak w innych narządach z ektodermy, nie należy on do grupy gruczolakoraków.

  Pozostałe składniki[ | edytuj kod]

  Inne składniki to:

 • nikotyna - alkaloid roślinny, mający zarówno działanie pobudzające, jak i hamujące w obrębie zwojów nerwowych.
 • zwiększa stężenie:
 • katecholamin
 • glukozy
 • kortyzolu
 • wolnych kwasów tłuszczowych
 • wazopresyny
 • β-endorfin
 • tlenek węgla w ilości 2-6%, który powoduje pojawienie się karboksyhemoglobiny, która nie przenosi tlenu (poziom karboksyhemoglobiny u osób niepalących wynosi około 1%, u umiarkowanych palaczy około 5%, do 15% u osób wypalających duże ilości tytoniu, co oznacza że około 1/7 hemoglobiny jest niezdolna do transportu tlenu).
 • faza cząstek stałych
 • smoła - czyli agregat cząstek dymu tytoniowego pozbawiony nikotyny i wilgoci - działanie karcynogenne
 • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - działanie karcynogenne
 • fenol i krezol - działanie karcynogenne i drażniące drogi oddechowe
 • β-naftyloamina - działanie karcynogenne
 • N-nitrozonornikotyna - działanie karcynogenne
 • benzo-a-piren - działanie karcynogenne
 • metale śladowe o działaniu karcynogennym
 • nikiel
 • arsen
 • polon 210
 • indol i karbazol będące akceleratorami nowotworowymi - przyspieszają i zwiększają rozwój nowotworów
 • katechol będący kokarcynogenem
 • faza gazowa
 • substancje o działaniu karcynogennym:
 • nitrozoaminy
 • hydrazyna
 • chlorek winylu
 • substancje o działaniu drażniącym i toksycznym na nabłonek rzęskowy układu oddechowego
 • cyjanowodór
 • aldehyd octowy
 • akroleina
 • amoniak
 • formaldehyd
 • tlenki azotu
 • Oddziaływanie czynnego palenia na zdrowie[ | edytuj kod]

  Wyraźnie widoczny związek między liczbą wypalanych papierosów w przeliczeniu na osobę (na przykładzie mężczyzn) a liczbą zachorowań na raka płuc ok. 20 lat później

  Wpływ na długość życia[ | edytuj kod]

  Palący żyją średnio o ok. 14 lat krócej niż niepalący.

  Nieswoiste zapalenia jelit (ang. Inflammatory Bowel Diseases, IBD) – grupa przewlekłych chorób zapalnych przewodu pokarmowego, głównie jelita grubego lub cienkiego.Chlorek winylu, chloroeten – organiczny związek chemiczny, chlorowcopochodna etenu. Stosowany głównie jako monomer do otrzymywania polichlorku winylu oraz kopolimerów.

  Wpływ na rozwój nowotworów[ | edytuj kod]

   Zapoznaj się również z: Lista kancerogenów w dymie tytoniowym.

  Wdychanie dymu tytoniowego ma udowodnione znaczenie w powstawaniu następujących nowotworów (zwiększa ryzyko wystąpienia):

 • rak płuca
 • rak krtani
 • rak jamy ustnej
 • rak przełyku
 • rak gardła
 • rak pęcherza moczowego
 • rak żołądka
 • rak wargi dolnej
 • rak trzustki
 • rak prącia
 • rak nerki
 • rak szyjki macicy
 • Wpływ na inne układy organizmu człowieka[ | edytuj kod]

  Pozostały (pozanowotworowy) wpływ na organizm ludzki:

 • zwiększenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego:
 • miażdżyca
 • choroba niedokrwienna serca
 • zawał mięśnia sercowego
 • naczyniowe choroby ośrodkowego układu nerwowego
 • przewlekła obturacyjna choroba płuc
 • choroby przewodu pokarmowego
 • choroba wrzodowa
 • dyspepsja
 • impotencja
 • zwiększona częstość występowania zespołów mielodysplastycznych
 • wpływ na ciążę i rozwój płodu
 • utrudnienie zapłodnienia
 • zwiększenie ryzyka samoistnego poronienia, obumarcia płodu i zgonu dziecka w okresie okołoporodowym
 • niedorozwój płodu (dzieci matek palących mają średnio mniejszą masę urodzeniową o 170 g)
 • dym tytoniowy ma również wpływ na późniejszy rozwój fizyczny i intelektualny dziecka
 • przedwczesne wystąpienie:
 • starzenia się skóry
 • zaćmy
 • zwyrodnienia plamki żółtej oka
 • zmian w obrębie krążków międzykręgowych o typie dyskopatii
 • interakcje lekowe
 • zmniejszenie poziomu leków
 • propranolol
 • teofilina
 • propoksyfen (opioid).
 • oksazepam
 • przyspieszenie metabolizmu leków
 • olanzapina
 • Pirokatechina (o-dihydroksybenzen), C6H4(OH)2 – organiczny związek chemiczny z grupy polifenoli, w którym dwie grupy hydroksylowe są przyłączone do pierścienia benzenowego w pozycji orto. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, dając roztwory o odczynie kwaśnym. Ma własności redukujące.Heterogeniczność - jest to niejednorodność (zróżnicowanie). Może tyczyć się każdej dziedziny życia. W środowisku informatycznym oznacza zróżnicowaną wielkość struktur danych, różną funkcjonalność, różne modele danych, np.: sieć komputerowa, która zawiera serwery z zainstalowanymi różnymi systemami operacyjnymi. W dziedzinie chemii fizycznej i materiałoznawstwa oznacza „wielofazowość” – stan układu termodynamicznego, w którym składa się on z więcej niż jednej fazy (np. heteroazeotrop, heterozeotrop). Pojęciem przeciwnym jest homogeniczność (np. homozeotrop, homoazeotrop).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Karbazol (dibenzopirol, difenylenoimina, 9-azafluoren), C12H9N – organiczny związek chemiczny o szkielecie węglowym fluorenu. Jest to związek trójpierścieniowy, występujący w smole pogazowej. Używany jest do produkcji barwników oraz w analizie chemicznej. Jest stosowany jako środek owadobójczy. Należy do chromoforów (λmax 256 nm, α ≥19000 w etanolu).
  Teratogenność (dosłownie potworotwórczość od teratos – potwór) – właściwość teratogenów powodująca wady (potworności) w rozwoju płodu (mają ją np. promieniowanie, wirusy, ksenobiotyki, niektóre lekarstwa).
  Azot (N, łac. nitrogenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7, niemetal z grupy 15 (azotowców) układu okresowego. Stabilnymi izotopami azotu są N i N. Azot w stanie wolnym występuje w postaci dwuatomowej cząsteczki N2. W cząsteczce tej dwa atomy tego pierwiastka są połączone ze sobą wiązaniem potrójnym. Azot jest podstawowym składnikiem powietrza (78,09% objętości), a jego zawartość w litosferze Ziemi wynosi 50 ppm. Wchodzi w skład wielu związków, takich jak: amoniak, kwas azotowy, azotyny oraz wielu ważnych związków organicznych (kwasy nukleinowe, białka, alkaloidy i wiele innych). Azot w fazie stałej występuje w sześciu odmianach alotropowych nazwanych od kolejnych liter greckich (α, β, γ, δ, ε, ζ). Najnowsze badania wykazują prawdopodobne istnienie kolejnych dwóch odmian (η, θ).
  Mięsak Kaposiego (łac. sarcoma Kaposi) – nowotwór związany z zakażeniem wirusem opryszczki (ludzki typ wirusa opryszczki 8 – HHV-8).
  Nikiel (Ni, łac. niccolum) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Został odkryty w roku 1751 przez szwedzkiego chemika, Axela Cronstedta. W 1804 r. otrzymano go po raz pierwszy w stanie czystym. Przed naszą erą był używany w stopach z miedzią i cynkiem.
  Dyskopatia – szerokie pojęcie obejmujące schorzenia krążka międzykręgowego. W większości przypadków jest to pierwszy z etapów choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.
  Propranolol (Propranololi hydrochloricum, Nazwa systematyczna: 1-(izopropyloamino)-3-(naftalen-1-yloksy)propan-2-ol, ATC: C 07 AA 05) – organiczny związek chemiczny, wielofunkcyjna pochodna naftalenu. Nieselektywny lek β-adrenolityczny (β-bloker), bez wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, mający działanie stabilizujące błonę komórkową. Blokuje działanie amin katecholowych (a konkretnie adrenaliny i noradrenaliny) na serce, powodując spadek zapotrzebowania serca na tlen oraz zwolnienie częstości jego pracy i w konsekwencji spadek ciśnienia krwi (zwłaszcza skurczowego).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.835 sek.