Doradca prawny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Doradca prawny – nazwa używana przez osoby świadczące na terenie Polski usługi prawnicze, nienależące do samorządów adwokatów lub radców prawnych i nieposiadające ich uprawnień. Organizacją skupiającą część doradców oraz reprezentującą ich interesy jest Stowarzyszenie Doradców Prawnych z siedzibą w Warszawie.

Prawo przedsiębiorców – polska ustawa uchwalona przez Sejm VIII kadencji 6 marca 2018 regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, prawa i obowiązki przedsiębiorców, oraz związane z tym zadania organów władzy publicznej. Trybunał Konstytucyjny (TK) – polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej. Został utworzony w 1982 i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa).

Status prawny doradców prawnych[ | edytuj kod]

Status doradcy prawnego nie jest uregulowany prawnie, zaś podstawą prawną świadczenia usług jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych zawodów doradcy prawni nie muszą (choć mogą) posiadać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Doradców prawnych nie obowiązują wiążące zasady etyki. Doradcy prawni nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. W niżej wymienionym wyroku Trybunału Konstytucyjnego wyrażono pogląd o wymogu posiadania wyższego wykształcenia prawniczego przez osoby zawodowo świadczące obsługę prawną. Doradcy prawni nie mają obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej, nie mogą też odmówić zeznań co do faktów, o których powzięli wiadomość w trakcie świadczenia usług.

Notariusz (dawniej rejent od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.Radca prawny – prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Propozycję uregulowania prawnego sytuacji prawnej doradców prawnych stanowi projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przewidujący obowiązkowe egzaminy i minimalne wymogi dla osób świadczących usługi prawne. Projekt ten jest krytykowany przez środowiska doradców prawnych z uwagi na ograniczanie dostępu do świadczenia usług prawnych, którzy opowiadają się za bardziej liberalnym systemem licencji prawniczych, przewidywanym w poprzednich projektach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Mecenas – we współczesnej polszczyźnie określenie adwokata lub radcy prawnego. Stosowane jest jako zwrot grzecznościowy w pismach i w przypadku bezpośredniego zwracania się do adwokata lub radcy prawnego. Jest to termin zwyczajowy, nie mający umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Tytuł ten stosowany jest tylko w Polsce.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Reklama