• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Doradca prawny

  Przeczytaj także...
  Adwokat (łac. advocatus od advocare, wzywać na pomoc) – prawnik świadczący pomoc prawną w szczególności polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokatów nazywa się potocznie (choć nieprecyzyjnie) obrońcami sądowymi. W Polsce zawód wykonywany na podstawie ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Prawo przedsiębiorców – polska ustawa uchwalona przez Sejm VIII kadencji 6 marca 2018 regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, prawa i obowiązki przedsiębiorców, oraz związane z tym zadania organów władzy publicznej.

  Doradca prawny – nazwa używana przez osoby świadczące na terenie Polski usługi prawnicze, nienależące do samorządów adwokatów lub radców prawnych i nieposiadające ich uprawnień. Organizacją skupiającą część doradców oraz reprezentującą ich interesy jest Stowarzyszenie Doradców Prawnych z siedzibą w Warszawie.

  Trybunał Konstytucyjny (TK) – polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej. Został utworzony w 1982 i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa). Notariusz (dawniej rejent od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.

  Status prawny doradców prawnych[ | edytuj kod]

  Status doradcy prawnego nie jest uregulowany prawnie, zaś podstawą prawną świadczenia usług jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych zawodów doradcy prawni nie muszą (choć mogą) posiadać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Doradców prawnych nie obowiązują wiążące zasady etyki. Doradcy prawni nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. W niżej wymienionym wyroku Trybunału Konstytucyjnego wyrażono pogląd o wymogu posiadania wyższego wykształcenia prawniczego przez osoby zawodowo świadczące obsługę prawną. Doradcy prawni nie mają obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej, nie mogą też odmówić zeznań co do faktów, o których powzięli wiadomość w trakcie świadczenia usług.

  Radca prawny – prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym, która polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.Mecenas – we współczesnej polszczyźnie określenie adwokata lub radcy prawnego. Stosowane jest jako zwrot grzecznościowy w pismach i w przypadku bezpośredniego zwracania się do adwokata lub radcy prawnego. Jest to termin zwyczajowy, nie mający umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Tytuł ten stosowany jest tylko w Polsce.

  Propozycję uregulowania prawnego sytuacji prawnej doradców prawnych stanowi projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, przewidujący obowiązkowe egzaminy i minimalne wymogi dla osób świadczących usługi prawne. Projekt ten jest krytykowany przez środowiska doradców prawnych z uwagi na ograniczanie dostępu do świadczenia usług prawnych, którzy opowiadają się za bardziej liberalnym systemem licencji prawniczych, przewidywanym w poprzednich projektach Ministerstwa Sprawiedliwości.

  Zakres kompetencji[ | edytuj kod]

  Historia[ | edytuj kod]

  W uzasadnieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie o sygnaturze SK 22/02 po raz pierwszy został wyrażony pogląd, że obowiązujące w Polsce przepisy pozwalają osobom z wyższym wykształceniem prawniczym prowadzić działalność prawniczą na własny rachunek. W ww. uzasadnieniu Trybunał zauważył podwyższone koszty monopolu usług adwokacko-radcowskich i racje ekonomiczne stojące za dopuszczeniem tańszych usług doradztwa prawnego pisząc m.in.: "Do ustawodawcy należy ocena, czy silniejsze racje interesu publicznego przemawiają za wyłącznością świadczenia pomocy prawnej przez członków określonych korporacji zawodowych, czy też za otwarciem tej formy aktywności – w pewnym przynajmniej zakresie – dla osób dysponujących jedynie wyższym wykształceniem prawniczym. Za pierwszym rozwiązaniem przemawiają względy wskazujące na potrzebę ochrony możliwie wysokiego standardu świadczeń pomocy prawnej i potrzebę istnienia nadzoru korporacyjnego, za drugim – ochrona interesu tych grup społecznych, których nie stać na wysokospecjalistyczną pomoc prawną świadczoną przez adwokatów i radców prawnych."

  Konsekwencją wyroku było prawne usankcjonowanie działalności tzw. biur doradztwa prawnego prowadzonych przez osoby, które ukończyły studia prawnicze, ale nie należą do korporacji prawniczych, tj. adwokackiej czy radcowskiej.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • mecenas
 • notariusz
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona Stowarzyszenia Doradców Prawnych
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.688 sek.