Doradca podatkowy w Polsce

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Doradca podatkowy)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Doradca podatkowywolny zawód zaufania publicznego powołany 1 stycznia 1997 ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 130). W praktyce zawód był wykonywany jeszcze przed ustanowieniem samorządu zawodowego tzn. Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Według danych na styczeń 2020 r. uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego ma 9017 osób.

Dziennik Gazeta Prawna – ogólnopolski dziennik ukazujący się od 14 września 2009 roku. Powstał z połączenia dwóch czasopism krajowych: „Gazety Prawnej” i „Dziennika”. Gazeta nie ma wydania sobotnio-niedzielnego, ukazuje się pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku.Osoba zaufania publicznego (również: zawód zaufania publicznego, ZZP) – osoba publiczna, która powinna cieszyć się zaufaniem innych ludzi, na rzecz których prowadzi działalność zawodową.

Tytuł zawodowy "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej.

Czynności doradztwa podatkowego i podmioty uprawnione[ | edytuj kod]

Ustawa o doradztwie podatkowym wymienia czynności doradztwa podatkowego oraz wskazuje, które z nich mogą być wykonywane zawodowo tylko przez wybrane podmioty.

Doradca prawny – nazwa używana przez osoby świadczące usługi prawnicze, nie należące do samorządów adwokatów lub radców prawnych i nie posiadające ich uprawnień. Organizacją skupiającą część doradców oraz reprezentującą ich interesy jest Stowarzyszenie Doradców Prawnych (dalej: SDP) z siedzibą w Warszawie.Mecenas – we współczesnej polszczyźnie określenie adwokata lub radcy prawnego. Stosowane jest jako zwrot grzecznościowy w pismach i w przypadku bezpośredniego zwracania się do adwokata lub radcy prawnego. Jest to termin zwyczajowy, nie mający umocowania w obowiązujących przepisach prawa. Tytuł ten stosowany jest tylko w Polsce.

Oprócz osób fizycznych, do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego uprawnione są także osoby prawne wpisane do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego bez uprawnień podlega karze grzywny do 50 000 zł.

Spółka partnerska – typ spółki osobowej wprowadzony do systemu prawa z dniem 1 stycznia 2001 r. przez ustawę Kodeks spółek handlowych.Wolny zawód – pojęcie używane w języku prawnym i prawniczym oraz w praktyce gospodarczej, nieposiadające definicji normatywnej, która identyfikowałaby je wyczerpująco, kategoryzujące niektóre zawody.

Uprawnienia doradców podatkowych[ | edytuj kod]

Ustawa o doradztwie podatkowym i przepisy szczególne uprawniają doradców podatkowych do:

 • występowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym do sporządzania środków zaskarżenia (także jako tzw. pełnomocnicy z urzędu);
 • korzystania z wolności słowa w ramach wykonywanego zawodu; w przypadku jej nadużycia, doradca podatkowy wyjęty jest spod jurysdykcji prawa karnego (immunitet materialny), ponosi tylko odpowiedzialność dyscyplinarną;
 • zasiadania w organach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa;
 • poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem w ramach postępowań podatkowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych (zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego);
 • udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie prawa podatkowego;
 • założenia i prowadzenia spółki partnerskiej z innymi doradcami podatkowymi, adwokatami lub radcami prawnymi.
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych (KIDP) jest obowiązkowym samorządem zawodowym doradców podatkowych powołanym 1 stycznia 1997 r. ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 z późn. zm). Samorząd ten jest niezależny w wykonywaniu zadań - podlega tylko ustawom. Członkami Izby są wyłącznie doradcy podatkowi. Każdy doradca podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych z mocy prawa staje się członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, natomiast w momencie skreślenia z listy przestaje być jej członkiem. Izba, podobnie do samorządu innych wolnych zawodów, posiada osobowość prawną. Jej siedzibą jest Warszawa. Izba może prowadzić działalność wydawniczą, oświatową, szkoleniową, nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. Krajowa Izba Doradców Podatkowych posiada swój statut.Konsulting (in. consulting, doradztwo) to dziedzina zarządzania zajmująca się szeroko pojętym doradztwem podmiotom gospodarczym, szczególnie dużym firmom. Osoba pracująca w konsultingu to konsultant.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Samorząd zawodowy – powołana na podstawie ustawy organizacja skupiająca osoby fizyczne wykonujące określony zawód zaufania publicznego bądź pełniące szczególnie odpowiedzialną służbę oraz realizująca zadania określone w przepisach prawa lub w statucie danego samorządu zawodowego. Samorząd zawodowy nazywany jest także izbą zawodową, a potocznie korporacją zawodową.

  Reklama