• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Deformacja

  Przeczytaj także...
  Deformacja sumienia – w teologii chrześcijańskiej określenie oznaczające nieprawidłowości w postrzeganiu grzechu. Do deformacji sumienia zalicza się m. in sumienie szerokie, sumienie faryzejskie oraz sumienie skrupulanckie.Wady wrodzone – odstępstwa od normy budowy anatomicznej. Dzielone są zwykle na wady duże, powodujące poważne następstwa dla zdrowia i niekiedy uniemożliwiające przeżycie urodzonego z wadą dziecka, i wady małe (małe anomalie), mające głównie znaczenie kosmetyczne. Określane są one często jako cechy dysmorficzne (dysmorfie).
  Deformacja nieciągła – w rozumieniu nauk z dziedziny górnictwa jest to zniekształcenie części górotworu lub jego wierzchniej warstwy jaką stanowi powierzchnia (terenu). Przykładowe postacie deformacji nieciągłych: progi, szczeliny, spękania, leje, zapadliska - występujące na powierzchni terenu zazwyczaj wskutek prowadzenia eksploatacji płytkich (których głębokość raczej nie przekracza 70 m).
 • odkształcenie (deformacja) – w mechanice zmiana wzajemnego położenia części ciała
 • deformacja (w plastyce) – zmiana kształtu postaci lub form przedmiotów w stosunku do ich pierwowzorów istniejących w rzeczywistości, dokonana zgodnie z założeniami danego kierunku artystycznego (np. ekspresjonizmu) lub nieświadomie (jak np. w sztuce dziecięcej, ludów prymitywnych)
 • deformacja (w medycynie) – rodzaj wady wrodzonej płodu
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Deformacja ciągła
 • Deformacja nieciągła
 • Deformacja Madelunga
 • Deformacja sumienia
 • Deformacja kartograficzna
 • Deformacja tektoniczna
 • Deformacja Sprengla
 • Deformacja typu Jaccouda
 • Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Deformacja (łac. deformatio) – w medycynie, wada wrodzona powstająca pod wpływem nieprawidłowego ucisku mechanicznego na organizm rosnącego płodu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Sztuki plastyczne – jeden z podstawowych obok literatury i muzyki działów sztuk pięknych, obejmuje dziedziny wizualnej twórczości artystycznej.
  Ekspresjonizm – terminu tego po raz pierwszy użył dla oznaczenia swojej sztuki francuski malarz J.A. Hervè w 1901 roku, nadając tę nazwę cyklowi swoich obrazów wystawionych w Salonie Niezależnych. Kierunek w sztuce rozwinął się na dobre na początku XX w. w Niemczech, ale korzeniami sięga do eksperymentów artystycznych wielkich twórców schyłku XIX w.: Vincenta van Gogha, Edwarda Muncha, Jamesa Ensora i Paula Gauguina, których można określić jako prekursorów ekspresjonizmu.
  Zespół Jaccouda – choroba polegająca na występowaniu łokciowego odchylenia w stawach rąk, czasami z towarzyszącym przykurczem w obrębie stawów międzypaliczkowych. W piśmiennictwie bywa także nazywany deformacją typu Jaccouda lub artropatią Jaccouda lub przewlekłą poreumatyczną artropatią. Choroba została po raz pierwszy opisana w 1869 przez Sigismonda Jaccouda.
  Dyslokacja tektoniczna (t. deformacja tektoniczna) - proces przemieszczania mas skalnych w obrębie skorupy ziemskiej, zachodzący pod wpływem ruchów tektonicznych wzdłuż pewnej powierzchni lub wąskiej strefy.
  Deformacja kartograficzna – niedokładność odległości na mapie ze skalą główną, odległości, kątów i kierunków na mapie z rzeczywistymi. Niemożliwa do całkowitego uniknięcia z powodu kształtu kuli ziemskiej. Niedokładności są różne dla każdego odwzorowania np. odwzorowanie walcowe - zniekształcone odległości.
  Choroba Sprengla (deformacja Sprengla, wrodzone wysokie ustawienie łopatki, łac. scapula alta congenita, ang. Sprengel deformity, congenital high scapula) – wada wrodzona o charakterze deformacji polegająca na wysokim ustawieniu jednej (rzadziej dwu) łopatek.
  Deformacja ciągła – w rozumieniu nauk z dziedziny górnictwa jest to zniekształcenie górotworu lub jego przypowierzchniowej warstwy (terenu). Zniekształcenia spowodowane wpływami eksploatacji górniczej (niecka obniżeniowa) określane wartościami tzw. wskaźników deformacji, z których najczęściej stosowane w praktyce inżynierskiej to: obniżenie – jako rodzaj przemieszczenia pionowego, nachylenie, krzywizna i jej promień, przemieszczenie poziome, odkształcenie poziome, odkształcenie pionowe.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.703 sek.