• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Decyzja administracyjna  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Kodeks postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego) – akt prawny regulujący zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, tzn.Bezprzedmiotowość decyzji administracyjnej - niemożliwość zrealizowania celu, który organ administracyjny ma na względzie, wydając decyzję administracyjną. W literaturze wskazuje się na sytuacje, kiedy zachodzi bezprzedmiotowość decyzji administracyjnej - są to:
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Zob. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2003, s. 343.
  2. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 249.
  3. Wyrok NSA z dnia 20 lipca 1981 r., SA/1163/81; T. Woś, w: T. Woś, red., Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013, s. 315.
  4. T. Woś, op.cit., s. 316.
  5. Orzecznictwo to spotkało się z akceptacją doktryny; R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 249.
  6. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 262.
  7. T. Woś, op. cit., s. 330.
  8. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 253.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Woś T., Postępowanie administracyjne, Warszawa 2013,
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Zakamycze 2003.
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP) – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Wprowadziła go ustawa z października 1995, a zaczął obowiązywać od 1996. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego. Od 1 września 2011 roku osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej używają numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego.Strona postępowania (w procesie sądowym: strona procesowa) – w prawie to podmiot, który ma interes prawny w wydaniu korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia będącego przedmiotem określonego postępowania sądowego (zwłaszcza cywilnego, karnego, administracyjnego i sądowoadministracyjnego), a występuje sam w swoim imieniu bądź w którego imieniu i na jego rzecz działa inny podmiot (pełnomocnik procesowy, np. adwokat).


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sąd administracyjny – jeden z organów państwowych sprawujących wymiar sprawiedliwości w Polsce. Sądy administracyjne wykonują ten obowiązek poprzez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej (art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych). Zasadą jest bezwzględny zakaz rozstrzygania przez sądy administracyjne spraw cywilnych, objętych kognicją sądów powszechnych (art. 58 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Jednakże sąd administracyjny nie może odrzucić skargi z powołaniem się na brak swej kognicji (właściwości), jeżeli w tej sprawie sąd powszechny uznał się już za niewłaściwy (art. 58 § 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).
  Organ założycielski - jednostka administracji publicznej, która powołuje przedsiębiorstwo państwowe lub komunalne (np. spółkę komunalną do realizacji zadań własnych gminy).
  Warunek - to zawarte w treści czynności prawnej zastrzeżenie, które uzależnia powstanie lub ustanie skutku prawnego od zdarzenia przyszłego i niepewnego.
  Akt administracyjny – jedna z prawnych form działania administracji publicznej. Jednostronne, władcze oświadczenie woli organu administracji publicznej rozstrzygające w sposób prawnie wiążący o sytuacji indywidualnie określonego podmiotu prawa w konkretnej sprawie, wydane przez ten organ w toku postępowania administracyjnego, na podstawie przepisów proceduralnego prawa administracyjnego (i w wykonaniu przepisów materialnego prawa administracyjnego).
  Profil zaufany (eGO) – bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela Polski w elektronicznych systemach administracji. Stanowi w tym przypadku alternatywę dla płatnego podpisu kwalifikowanego.
  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.
  Ordynacja podatkowa – ustawa uchwalona 29 sierpnia 1997, regulująca polskie prawo podatkowe materialne i postępowanie podatkowe, określająca organy podatkowe i ich właściwość oraz zawierająca normy prawa karnego skarbowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.