• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • DECT  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  GFSK (ang. Gaussian FSK) – odmiana modulacji FSK, stosowanej do bezprzewodowej łączności w ramach systemów DECT, Bluetooth i urządzeń Z-wave, w której stosuje się fale o kształcie krzywej Gaussa.Lokalna sieć komputerowa, LAN (od ang. local area network) – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze (blok, szkoła, laboratorium, biuro). Sieć LAN może być wydzielona zarówno fizycznie, jak i logicznie w ramach innej sieci. Główne różnice LAN, w porównaniu z WAN, to wyższy wskaźnik transferu danych i mniejszy obszar geograficzny.
  Zastosowanie[ | edytuj kod]

  Standard DECT stosowany jest w:

 • bezprzewodowych telefonach domowych
 • nianiach elektornicznych
 • niewielkich sieciach telefonicznych
 • systemach komórkowych jako uzupełnienie
 • realizacji bezprzewodowej pętli abonenckiej
 • usługach typu telepoint
 • realizacji dostępu bezprzewodowego do sieci lokalnych
 • Opis systemu[ | edytuj kod]

  Historia[ | edytuj kod]

  System DECT jest to wielofunkcyjny, cyfrowy, europejski standard telefonii bezprzewodowej, który umożliwia uzyskanie radiowego dostępu do stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych. Pracuje w zakresie częstotliwości od 1800 MHz do 1900 MHz (10 częstotliwości nośnych, modulacja GFSK, BT=0,5).

  PBX (ang. Private Branch Exchange) - centrala abonencka - to centrala telefoniczna będąca własnością i zarządzana przez użytkownika, zwykle przedsiębiorstwo lub instytucję, tworząca wewnętrzną sieć telefoniczną przedsiębiorstwa i połączona najczęściej kilkoma liniami z centralą operatora telekomunikacyjnego. Centrala PBX umożliwia zatrzymanie w sieci telefonicznej przedsiębiorstwa wewnętrznych rozmów pracowników przedsiębiorstwa, a jednocześnie obsługę normalnego ruchu telefonicznego, tj. rozmów przychodzących z zewnątrz przedsiębiorstwa i rozmów wychodzących na zewnątrz.Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.

  Pierwsze systemy telefonii bezprzewodowej (ang. cordless telephony) powstały w Wielkiej Brytanii. Pierwsze z nich pracowały w technice analogowej ze zwielokrotnieniem częstotliwościowym (CT-1). W następnych generacjach zastosowano technikę cyfrową (CT-2, CT-3, DECT). Standard DECT został zaprojektowany w latach 1988 – 1992. Posiada on następujące zastosowania:

  Przepływność (ang. bit rate lub bitrate) – w telekomunikacji i informatyce: prędkość z jaką sygnał cyfrowy przepływa przez kanał łączności.Publiczna komutowana sieć telefoniczna (sieć PSTN, (ang.) Public Switched Telephone Network) – sieć telefoniczna, utworzona i działająca początkowo wyłącznie w oparciu o technikę analogową, współcześnie w większości oparta jest o technikę cyfrową i sieć szkieletową. Dostęp użytkowników do centrali (łącze abonenckie) nadal jest głównie analogowy dla usług rozmownych lub równocześnie cyfrowy dla łączy szerokopasmowych DSL. Usługi sieci PSTN obejmują zarówno usługi analogowe POTS (ang. Plain Old Telephone Service), jak i cyfrowe ISDN (ang. Integrated Services Digital Network).
 • w domowych telefonach bezprzewodowych
 • w bezprzewodowych, abonenckich centralach telefonicznych PABX
 • w bezprzewodowym dostępie do lokalnych sieci komputerowych LAN
 • w radiowych sieciach dostępowych WLL
 • jako system dostępu do sieci publicznej PSTN i ISDN.
 • W standardzie DECT stosuje technikę dostępu MC/TDMA/TDD tzn. praca na wielu (10) częstotliwości nośnych MC (ang. multicarrier) z podziałem czasowym TDMA oraz duplexem czasowym TDD. W porównaniu z tradycyjną technologią FDMA (ang. frequency division multiplex access),wydzielającą pasma dla każdego kanału i potrzebującą dla niego oddzielnego nadajnika, DECT potrzebuje tylko jednego nadajnika dla wszystkich kanałów. Jego istotną zaletą w porównaniu z systemem GSM jest to, że nie wymaga on budowy drogich sieci dedykowanych i równoległych. Stąd znacznej obniżce ulegają nakłady inwestycyjne ponoszone przez operatorów, a w konsekwencji i koszty jednostkowe usług oferowanych abonentom. Duża pojemność systemu DECT jest uzyskiwana przez zastosowanie dynamicznego przydziału kanału oraz podział obszaru pokrycia na małe komórki.

  Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Stacja kolejowa – posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.

  System DECT zapewnia ciągłą łączność przy przemieszczaniu się z jednej komórki do drugiej. Umożliwia także dostęp do wielu sieci telekomunikacyjnych, m.in. do PSTN oraz ISDN. System jest przeznaczony do obsługi abonentów w mieszkaniach (realizuje usługi równoważne uzyskiwanym za pomocą konwencjonalnego telefonu), biurach (łączy funkcje PBX z możliwością używania terminali ruchomych do transmisji mowy i danych) oraz abonentów ruchomych.

  TDMA (ang. Time Division Multiple Access - wielodostęp z podziałem czasowym) – to technika pozwalająca na dostęp więcej niż jednego użytkownika do medium transmisyjnego.ADPCM (z ang. Adaptive Differential Pulse Code Modulation) – adaptacyjna różnicowa modulacja kodowo-impulsowa. Jest to metoda kompresji cyfrowego zapisu dźwięku oraz technika kodowania analogowego sygnału mowy na postać cyfrową PCM w celu zmniejszenia ilości danych i transmisji przez kanał o przepływnościach od 16 do 32 kb/s.

  System DECT nie realizuje komutacji dla zestawiania połączeń. Z tego względu funkcję tę musi realizować sieć telekomunikacyjna, do której DECT jest przyłączony. W ramach systemu jest natomiast realizowane przełączanie kanałów wynikające z przemieszczania się terminala abonenta z obszaru zasięgu stacji bazowej do obszaru zasięgu sąsiedniej stacji bazowej w sieci danego operatora.

  ITU-T – Sektor Normalizacji Telekomunikacji ITU (ang.: International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector) Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ang. European Telecommunications Standards Institute, ETSI) – niezależny instytut standaryzacyjny. Podstawowym zadaniem ETSI jest opracowywanie norm niezbędnych do stworzenia europejskiego rynku telekomunikacyjnego.

  Standard DECT[ | edytuj kod]

  Wymagania dla standardu DECT są zawarte w dokumentach ETS 300 175 opublikowanych przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

  Charakterystyczne cechy[ | edytuj kod]

 • Wysoka jakość kodowania mowy koder ADPCM, 32 kbit/s,
 • Pojemność obsługa ruchu rzędu 10000 Erl/km²/piętro (założenia: odległość pomiędzy stacjami bazowymi 25 m, komórka sześciokątna),
 • Rozproszony kanał rozsiewczy i sterujący – stacja bazowa przynajmniej w jednym z kanałów prowadzi ciągłą transmisję informacji systemowych co ułatwia stacjom ruchomym szybkie określenie praw dostępu do stacji i usług,
 • Dynamiczny wybór kanałów (DCS – Dynamic Channel Selection) – stacja ruchoma prowadzi obserwację widma i mierzy poziom sygnału w wykrytych kanałach (dla poszczególnych szczelin); wyniki pomiarów pozwalają na wybór kanału optymalnego ze względu na poziom zakłóceń oraz poziom sygnału emitowanego przez stację bazową,
 • Szybkie przenoszenie połączeń (seamless handover) – system zapewnia szybką realizację przeniesienia połączenia podejmowanego z inicjatywy stacji ruchomej. Połączenie przez pewien czas jest realizowane w obu kanałach, ostatecznie wybierany jest kanał oferujący lepszą jakość transmisji,
 • Rozbudowany system zabezpieczeń subskrypcja (subscription), autoryzacja (authentication), szyfrowanie danych w łączu radiowym (encryption),
 • Elastyczne tryby transmisji danych: dynamiczny przydział zasobów umożliwia efektywną transmisję pakietów danych, możliwość alokacji zasobów w zależności od potrzeb stacji ruchomej,
 • Uproszczone planowanie i instalacja sieci – Mechanizm DCS umożliwia łatwą instalację nowych stacji bazowych (bez uprzedniej koordynacji częstotliwości),
 • Profile użytkownika – Profil jest podzbiorem wymagań standardu DECT. Określa on wymagania stawiane urządzeniom, które mają być wykorzystane w określonych zastosowaniach,
 • CI (Common Interface) – podstawowy standard transmisji radiowej,
 • GAP (General Access Profile) – ogólny profil określający teleusługi w sieciach publicznych i prywatnych (GAP zapewnia podstawową współpracę telefonów DECT pochodzących od różnych producentów),
 • CTM (Cordless Terminal Mobility Profile) – rozszerzenie profilu GAP o możliwość realizacji przeniesień w sieci i między sieciami (+ połączenia alarmowe i rozszerzone możliwości lokalizacji)
 • GIP (GSM Interworking Profile) – transmisja mowy z/do sieci GSM,
 • IAP (ISDN Access Profile), IIP (ISDN Intermediate Profile) – profile określające współpracę z siecią ISDN; IAP – FP i PP pełnią funkcję terminala w sieci ISDN, IIP – FP i PP pełnią funkcję bramki pomiędzy siecią ISDN a terminalami ISDN dołączonymi do PP,
 • RAP (Radio local loop Access Profile) – profil określający zasady wykorzystania systemu DECT w sieciach dostępowych,
 • DPRS (DECT Packet Radio Services) – realizacja transmisji pakietowej,
 • MMAP (Multi Media Access Profile) – profil określający łączne transmisje danych i głosu.
 • Parametry techniczne[ | edytuj kod]

 • Rodzaj wielodostępu MC – TDMA / TDD – system wielu nośnych, wielodostęp z podziałem czasu TDMA, i dwukierunkowość z podziałem czasu,
 • Modulacja GFSK ( Gaussian Frequency Shift Keying) – binarne kluczowanie częstotliwości z gaussowskim kształtowaniem sygnału modulującego,
 • Filtr w paśmie podstawowym z parametrem BT = 0,5 (gaussowski),
 • Dewiacja częstotliwości – 288 kHz,
 • Pasmo częstotliwości w zakresie 1880 do 1900 MHz,
 • Częstotliwość fali nośnej kanału 1 – 1881,792 MHz,...... Kanału 10 – 1897,334 MHz,
 • Odstęp międzykanałowy – 1728 kHz,
 • Liczba kanałów radiowych – 10,
 • Liczba kanałów rozmównych w kanale radiowym – 12,
 • Max liczba kanałów rozmównych – 120,
 • Czas trwania ramki – 10 ms (12Tx + 12Rx),
 • Całkowita przepływność informacji w systemie (Gross Bit Rate) – 1152 kbit/s,
 • 32 kbit/s pole B (ruch telefoniczny) na szczelinę,
 • 6,4 kbit/s pole A (kontrola, sygnalizacja) na szczelinę,
 • Kodek – 32 kbit/s ADPCM zgodnie z zal. G.721 CCITT,
 • Niedokładność częstotliwości – 50 Hz,
 • Moc szczytowa nadajnika w impulsie (w czasie transmisji pakietu – dotyczy stacji bazowej i terminalu): 250 mW; + 24 dBm +/-1 dB,
 • Średnia wartość mocy promieniowanej: 10 mW,
 • Próg odbioru przy BER = 10-3: -86 dBm, BER = 10-5: -73 dBm,
 • Dopuszczalna prędkość stacji ruchomej – do 20 km/h (GSM do 250 km/h),
 • Zasięg (Promień) komórki – 50 - 300 m,
 • Podstawowe zabezpieczenia[ | edytuj kod]

 • autoryzacja terminala ruchomego PT,
 • autoryzacja części stałej FT,
 • wzajemna identyfikacja,
 • poufność (szyfrowanie danych) realizowane przy pomocy algorytmu DSC (DECT Standard Cipher),
 • identyfikacja użytkownika.
 • System zasadniczo pracuje w zakresie częstotliwości od 1880 MHz do 1900 MHz i stanowi wsparcie dla telefonii GSM.

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Ostatnie modyfikacje mają na celu:

 • wprowadzenie wielowartościowej modulacji fazowej dla uzyskania dużych szybkości transmisji,
 • nowe profile transmisji danych i zakresy częstotliwości np. 2400 MHz i 3500 MHz,
 • transmisję niesymetryczną.
 • Prowadzone są dalsze prace zmierzające do ewolucji w kierunku systemów trzeciej generacji IMT-2000 oraz wykorzystujące szeroko technikę telefonii IP. Opracowano nowy system domowej, szerokopasmowej sieci bezprzewodowej oparty na technologii DECT (CAT-iq- Cordless Advanced Technology – internet and quality) przesyłający sygnały mowy, muzyki (radio internetowe), wideo, zarządzania książką adresową, bezpieczeństwa transmisji, łatwości obsługi, jakości i kompatybilności.

  Stacja przekaźnikowa, stacja bazowa, BTS (ang. Base Transceiver Station) – w systemach łączności bezprzewodowej (np. popularnym GSM) urządzenie (często z wysokim masztem), wyposażone w antenę fal elektromagnetycznych, łączące terminal ruchomy (telefon komórkowy, pager) z częścią stałą cyfrowej sieci telekomunikacyjnej.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.