• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Centymetr

  Przeczytaj także...
  Dzielnik – liczba całkowita, która dzieli bez reszty daną liczbę całkowitą. W matematyce elementarnej dzielnikiem nazywa się dowolną liczbę, przez którą się dzieli. W notacji matematycznej stwierdzenie „ m {displaystyle m} jest dzielnikiem n {displaystyle n} ” zapisuje się jako m ∣ n {displaystyle mmid n} .Przedrostek SI – prefiks wyrażający wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar opartych o system metryczny. Przedrostki zostały wdrożone w ramach układu SI, choć okazjonalnie stosuje się je także do jednostek spoza tego systemu (np. mililitr czy milisekunda kątowa).
  Notacja naukowa (ang. scientific notation) lub postać wykładnicza to sposób przedstawiania liczby rzeczywistej, dziesiętnej. Najczęściej stosowana jest w kalkulatorach naukowych oraz niektórych programach komputerowych.

  Centymetr (symbol: cm) – jednostka długości, podwielokrotność metra, równa 10 m, czyli 1/100 m. Składa się z 10 milimetrów. Centymetr jest jednostką podstawową w układzie jednostek miar CGS (centymetr gram sekunda). W notacji naukowej można go zapisać jako 1 E-2 m, czyli 1 · 10 m.

  Długość fizyczna — miara fizyczna odległości pomiędzy dwoma punktami, liczona zgodnie z metryką euklidesową (zwykłym sposobem mierzenia odległości), albo w linii prostej (np. długość fali — odległość między jej dwoma węzłami) albo po krzywej (np. długość drogi przebytej przez ciało).Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.

  Choć w obliczeniach naukowych i praktyce inżynierskiej częściej używane są wielokrotności i podwielokrotności układu SI trzech rzędów wielkości (10) — takie jak mili- i kilo- — centymetr jest powszechnie używaną jednostką długości do codziennych pomiarów.

  Jeden centymetr sześcienny (1 cm) odpowiada objętością jednemu mililitrowi (1 ml).

  Układ jednostek miar CGS (Centymetr Gram Sekunda) nazywany bezwzględnym układem jednostek. Zastąpiony przez układ SI.centy – przedrostek jednostki miary o symbolu c oznaczający mnożnik 0,01 = 10 (jedna setna). Nazwa pochodzi od łac. centum - sto, przez fr. centi-.

  Centymetr odpowiada w przybliżeniu długości paznokcia kciuka dorosłej osoby.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • centy
 • przedrostek SI
 • metr
 • Warto wiedzieć że... beta

  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.898 sek.