Bohdan Zdziennicki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bohdan Marian Zdziennicki (ur. 8 stycznia 1944 w Augustowie) – polski prawnik, doktor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, w latach 2001–2010 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, prezes TK w latach 2008–2010.

Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów - organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów istniejący od 1972 roku, jako zespół teoretyków i praktyków prawa powoływany przez premiera spośród wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa. Ma za zadanie opiniowanie założeń i projektów ważniejszych ustaw kierowanych pod obrady sejmu (inicjatywa ustawodawcza rządu). Działa na podstawie ustawy o Radzie Ministrów i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zadań Rady Legislacyjnej [...] .Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

Życiorys[ | edytuj kod]

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie (1961). Ukończył w 1966 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po których podjął pracę w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Egzamin sędziowski zdał w 1969. W 1970 został pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji UW w Katedrze Prawa Rolnego, prowadził też wykłady w Podyplomowym Studium Administracji na tym wydziale. W 2011 pracował na stanowisku profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) – jest trzecim co do liczby studentów (po WZ UW i WDiNP UW) i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. WPiA UW umożliwia kształcenie na kierunkach:Augustów – miasto na prawach gminy w województwie podlaskim, siedziba powiatu augustowskiego i gminy wiejskiej Augustów.

W 1974 uzyskał stopień doktora nauk prawnych (jego praca doktorska została nagrodzona w ogólnopolskim konkursie „Państwa i Prawa”). W 2000 objął stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce.

Od 1977 prowadził prace legislacyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1979 został wicedyrektorem Departamentu Prawnego w tym resorcie, odpowiadając za nadzór w zakresie prawa cywilnego, rolnego i gospodarczego. W latach 1994–1997 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiedzialnego za prace legislacyjne. Był członkiem prezydium i sekretarzem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członkiem Komisji Reformy Prawa Cywilnego, a w latach 80. Rady Antymonopolowej przy ministrze finansów. Przez 20 lat orzekał jako sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo administracyjne – gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów prawnie niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Normy te oddziałują zarówno bezpośrednio poprzez ustanawianie w nich obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli organów administracji publicznej jak i pośrednio przez stosowanie norm w drodze decyzji administracyjnej organu. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania.Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce – niepubliczna szkoła wyższa, założona w 1994 na bazie Punktu Konsultacyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku administracja oraz studia podyplomowe. Jej siedziba mieści się w Ostrołęce przy ul. Korczaka 73.

W listopadzie 2001 został powołany przez Sejm w skład Trybunału Konstytucyjnego. 26 czerwca 2008 objął stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W grudniu 2010 zakończył dziewięcioletnią kadencję. Był później dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

Publiczne prawo gospodarcze – prawo regulujące funkcje państwa w gospodarce. Określa, przez normy prawne, władztwo państwa w dziedzinie gospodarki i jego granice. Adresatami norm prawnych prawa gospodarczego publicznego są podmioty gospodarcze.Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – organ państwowy sprawujący kontrolę funkcjonowania i bezczynności lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Kontroli tej podlegają organy samorządu terytorialnego i zawodowego, terenowe organy administracji rządowej oraz inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji administracji publicznej (np. rektor uniwersytetu).

Należy do Zrzeszenia Prawników Polskich (w latach 1990–1997 zasiadał we władzach tego stowarzyszenia) oraz do Polskiego Towarzystwa Legislacji. Objął funkcję zastępcy przewodniczącego kolegium redakcyjnego miesięcznika „Jurysta” i przewodniczącego rady programowej Stowarzyszenia Sędziów „Themis”.

Nauki prawne – zbiór nauk społecznych zawierających elementy nauk humanistycznych i nauk ścisłych, zajmujących się prawem.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

Jest autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa rolnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, ustroju wymiaru sprawiedliwości i teorii legislacji.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Giedymina Republiki Litewskiej (2011).

Z pierwszą żoną Anną, nauczycielką biologii, ma dwóch synów. Od 2000 mąż Małgorzaty Gersdorf.

Małgorzata Maria Gersdorf (ur. 22 listopada 1952 w Warszawie) – polska prawniczka, specjalizująca się w zakresie prawa pracy. Od 2014 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Tomasz Bendig: 75 lat Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie. Augustów: 2002, s. 171. ISBN 83-907953-0-2.
 2. Rada Programowa. themis-sedziowie.eu. [dostęp 2016-09-12].
 3. M.P. z 2011 r. nr 20, poz. 212
 4. 3 kadencja, 39 posiedzenie, 3 dzień. sejm.gov.pl, 18 grudnia 1998. [dostęp 2018-06-06].
 5. Marek Henzler: Zdziennicki Bohdan. Marzenie gimnastyczne. polityka.pl, 6 stycznia 2009. [dostęp 2018-06-06].

Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Nota biograficzna na stronie Trybunału Konstytucyjnego. [dostęp 2016-09-12].
 • Dr Bohdan Zdziennicki, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2016-09-12].
 • Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Prawo cywilne (łac. ius civile) – gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego, stanowiąca zarazem trzon prawa prywatnego.
  Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Trybunał Konstytucyjny (TK) – polski sąd konstytucyjny, organ władzy sądowniczej. Został utworzony w 1982 i rozpoczął działalność orzeczniczą w 1986. Jego podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola konstytucyjności prawa: kontrolowanie zgodności norm prawnych niższego rzędu (rangi ustawowej lub podustawowej) z normami prawnymi wyższego rzędu, przede wszystkim z Konstytucją i niektórymi umowami międzynarodowymi (tzw. sąd prawa).
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Wymiar sprawiedliwości – funkcja działalności państwa polegającą na rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest osoba fizyczna lub podmiot podobny (np. osoba prawna). Spory te rozstrzygane są w trybie przepisanym przez prawo.

  Reklama