Bocznica kolejowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
bocznica kolejowa doprowadzona do stacji elektroenergetycznej
Bocznica kolejowa w Nyergesújfalu na Węgrzech

Bocznica kolejowadroga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do:

Gazeta Prawna – specjalistyczny dziennik polski wydawany od 22 października 1994 do 12 września 2009 roku (początkowo jako tygodnik) przez Grupę Wydawniczą INFOR S.A. (Od połowy 2008 INFOR Biznes Sp z o.o.). Gazeta publikowała głównie informacje z zakresu prawa i gospodarki; skierowana była do prawników, kadry menedżerskiej, biznesmenów a także pracowników działów kadrowych, płac i księgowości. Jako dziennik zaczęła się ukazywać w 2001 roku. Oprócz stałych rubryk miała także dodatki dotyczące księgowości, podatków, funkcjonowania firm i przedsiębiorstw oraz urzędów publicznych. Redaktorem naczelnym dziennika był Robert Lidke. Właścicielem Gazety Prawnej Ryszard Pieńkowski.Sterowanie ruchem kolejowym (srk) – zestaw funkcji oraz ich zastosowania, które umożliwiają bezpieczny ruch pociągów.
 • wykonywania załadunku i wyładunku wagonów
 • wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych
 • postoju pojazdów kolejowych
 • przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej.
 • W skład bocznicy kolejowej wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

  Linia kolejowa – element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również zajęte pod torowisko grunty oraz przyległy do nich pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami.Pojazd kolejowy – pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, np. lokomotywa, wagon, drezyna.

  Stanowi odgałęzienie torów, boczny tor specjalnego przeznaczenia, najczęściej łączący główną linię z obiektem zaopatrywanym drogą kolejową. Na bocznicach pracują zazwyczaj lokomotywy manewrowe. Często bocznice kolejowe odchodzą od trasy na stacjach kolejowych, gdyż jest to znacznie tańsze i bezpieczniejsze.

  Wagon – pojazd szynowy służący do przewozu osób, ładunków lub urządzeń w kolejowym transporcie lądowym. Wagon porusza się po torze lub linie (kolej linowa).Użytkowanie wieczyste – specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością skarbu państwa, województwa, powiatu bądź gminy lub związku tych jednostek osobie fizycznej lub prawnej na czas określony 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Dotyczy głównie gruntów położonych w granicach administracyjnych miast.

  Rodzaje bocznic:

 • bocznica stacyjna – bocznica odchodząca od stacji,
 • bocznica szlakowa – bocznica odchodząca od szlaku.
 • Bocznica kolejowa, która nie została określona jako linia kolejowa, ale droga kolejowa połączona z linią kolejową, nie jest taką linią – w konsekwencji czego nie stanowi ona infrastruktury kolejowej.

  Infrastruktura kolejowa – linie kolejowe oraz inne budowle, budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy infrastruktury.Stacja kolejowa – posterunek ruchu następczy zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazdy. Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu. Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadawcze.

  Według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt V CSK 121/08. znajdujące się pod bocznicami grunty nie są zwolnione z opłat za użytkowanie wieczyste.


  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2021 r. poz. 1984.
  2. Bocznica kolejowa. W: Leksykon Terminów Kolejowych. Warszawa: KOW sp. z o.o., 2011, s. 37-39. ISBN 978-83-933737-0-3. [dostęp 2015-09-04].
  3. Zarządzanie Infrastrukturą Kolejową w Polsce – na podstawie prawa polskiego i wspólnotowego. Urząd Transportu Kolejowego. s. 12. [dostęp 2014-06-15].
  4. Bocznica kolejowa nie jest infrastrukturą kolejową, Gazeta Prawna z dnia 4 listopada 2008, Nr 216 (2338), s. D8.
  Sieć kolejowa – układ połączonych ze sobą linii kolejowych będących własnością zarządcy infrastruktury lub zarządzanych przez zarządcę infrastruktury.Ruch kolejowy – procedury i związane z nimi urządzenia umożliwiające spójne funkcjonowanie różnych podsystemów strukturalnych systemu kolei, zarówno w czasie normalnego, jak i pogorszonego funkcjonowania, w tym przygotowanie składu i prowadzenie pociągu, planowanie i zarządzanie ruchem oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji usług transgranicznych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Urząd Transportu Kolejowego – organ centralnej administracji państwowej podległy Ministerstwu Infrastruktury. Powstał na drodze przekształcenia dotychczasowego Głównego Inspektoratu Kolejnictwa. Posiada 7 oddziałów terenowych.

  Reklama