• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Biuro informacji gospodarczej

  Przeczytaj także...
  Informacja pozytywna (pozytywna informacja gospodarcza) – wpis do biura informacji gospodarczej (w skrócie BIG) potwierdzający, że konsument lub przedsiębiorstwo w terminie, lub z opóźnieniem nieprzekraczającym 29 dni, opłacili rachunki, faktury lub inne zobowiązania płatnicze. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – pierwsze polskie prywatne biuro informacji gospodarczej (jedno z czterech w Polsce) działające od 4 sierpnia 2003.
  Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) – instytucja, której zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Dane te w olbrzymiej większości są danymi pozytywnymi, to znaczy zawierającymi informacje o prawidłowo spłacanych zobowiązaniach, a tworzona w ten sposób historia kredytowa jest instrumentem mogącym służyć uwiarygadnianiu klienta banku. Poza tym dodatkowym narzędziem dostarczanym przez BIK jest tzw. scoring kredytowy.

  Biuro informacji gospodarczej (BIG) – instytucja gromadząca, przechowująca i udostępniająca dane o nierzetelnych dłużnikach. Niektóre BIG-i gromadzą dane pozytywne na temat płatników, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania. Informacje do BIG mogą przekazywać podmioty, które mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG dla nierzetelnego dłużnika jest niekorzystne, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach. Z kolei pozytywne informacje gospodarcze mogą okazać się przydatne podczas negocjacji warunków umów np. z bankiem, dostawcą Internetu, telewizji kablowej, firmą pożyczkową czy telekomunikacyjną.

  Nakaz zapłaty – orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów.Dłużnik (łac. debitor) – osoba zobowiązana do spełnienia świadczenia na rzecz innej osoby (wierzyciela) na podstawie łączącego je stosunku zobowiązaniowego.

  Sytuacja w Polsce[ | edytuj kod]

  W Polsce nie ma jednego, centralnego BIG-u. Od 2010 podstawą prawną funkcjonowania BIG-ów jest Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W latach 2015-2018 biura informacji gospodarczej działały pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju.

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna – polskie biuro informacji gospodarczej z siedzibą w Warszawie. Prowadzi bazę danych o nazwie Rejestr Dłużników BIG.Ministerstwo Rozwoju – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej gospodarka i rozwój regionalny.

  Według stanu na kwiecień 2016 na rynku w Polsce działa pięć biur informacji gospodarczej:

 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowy Rejestr Długów BIG,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG),
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT).
 • Każdy z nich działa samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników. Nie ma między nimi przepływu informacji, są w stosunku do siebie konkurencyjne. Aby skuteczniej zweryfikować rzetelność swojego przyszłego kontrahenta, zaleca się wystąpić z zapytaniem do każdego z BIG-ów. Wierzyciel może zdecydować się dopisać dłużnika do tylko jednego lub kilku BIG-ów jednocześnie. Konsument może dopisać dłużnika tylko wtedy, gdy należność jest stwierdzona tytułem wykonawczym. Przykładem takiego tytułu jest sądowy nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

  Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, SKOK – instytucja spółdzielcza, zaliczana do szerokiej kategorii instytucji finansowych. Polski system spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest częścią światowego ruchu związków kredytowych (ang. określenie: „credit union”). Encyklopedia Britannica podaje następującą definicję związku kredytowego („credit union”): [...] „spółdzielnia kredytowa utworzona przez zorganizowaną grupę ludzi połączonych ze sobą wspólną więzią, którzy wspólnie gromadzą oszczędności i udzielają sobie wzajemnie pożyczek po niskim koszcie. Pożyczki te są zwykle krótkoterminowymi pożyczkami konsumenckimi, głównie na samochody, na prowadzenie gospodarstwa domowego, na leczenie, na nagłe, nieprzewidziane potrzeby” [...]. W rozumieniu prawa SKOK nie jest bankiem. Jednocześnie, w odróżnieniu od instytucji parabankowych, SKOK-i działają w oparciu o stworzone dla nich regulacje prawne. Podstawą prawną funkcjonowania SKOK-ów jest ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. Od października 2012 roku objęte zostały również nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.Kredyt bankowy – umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, terminowość i oprocentowanie.

  Przedsiębiorca może sprawdzić:

  1. dowolnego przedsiębiorcę, w tym siebie, bez ograniczeń;
  2. konsumenta, za jego pisemną zgodą.

  Konsument może sprawdzić:

  1. dowolnego przedsiębiorcę, bez ograniczeń;
  2. siebie, bezpłatnie raz na 6 miesięcy (nie może sprawdzać innych konsumentów).

  Niektóre BIG-i zbierają też informacje pozytywne na temat regulowanych należności. Za informację pozytywną uznaje się informację o dokonanej płatności nie później niż do 30 dnia od terminu wymagalności.

  ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. – polskie biuro informacji gospodarczej. Rozpoczęło działalność w 2003 r. Początkowo funkcjonowało pod firmą KSV BIG, od 2009 r. jako Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, a od września 2016 r. zmieniło nazwę na ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. Od 2007 r. biuro należy do Grupy Kapitałowej KRUK. Jest pierwszym tego typu biurem, które od 2010 roku co kwartał za pośrednictwem niezależnego biegłego rewidenta weryfikuje stan swojej bazy danych i publikuje aktualne statystyki.Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG) – biuro informacji gospodarczej działające na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). Biuro działa pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki.

  Informację pozytywną o wywiązaniu się z zobowiązania można otrzymać:

  1. na wniosek złożony do wierzyciela - wówczas mogą zostać dopisane informacje o dokonanych płatnościach za okres 12 miesięcy wstecz
  2. za zgodą - wówczas dopisane zostaną płatności dokonane nie wcześniej niż 14 dni przed wyrażeniem zgody oraz wszystkie płatności przyszłe.

  Cechą charakterystyczną BIG-ów jest otwartość dla podmiotów bez względu na sektor gospodarki w jakim działają, w przeciwieństwie do BIK lub BR, które są zarezerwowane wyłącznie dla instytucji finansowych typu banki, SKOK-i.

  Dzień Informacji Pozytywnej – dzień zainicjowany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej (wówczas pod nazwą Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.). Dzień obchodzony jest cyklicznie 21 maja. Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Biuro Informacji Kredytowej
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
 • Informacja pozytywna
 • Dzień Informacji Pozytywnej
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2020 r. poz. 389
  2. Biura Informacji Gospodarczej. mr.bip.gov.pl. [dostęp 2016-05-21].
  Konsument (łac. consumens) – w potocznym rozumieniu osoba, która konsumuje lub nabywa towary oraz usługi; lub inaczej – ogniwo występujące na końcu łańcucha ekonomicznego. Takie rozumienie prezentuje również Sąd Najwyższy w Polsce, który w jednym ze swych orzeczeń określił konsumenta jako spożywcę, nabywcę towarów na własny użytek, użytkownika. Nie istnieje uniwersalna, prawna definicja konsumenta – w polskim prawie pojęcie konsumenta zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym jako "osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową". Na gruncie przepisów Konstytucji RP konsument jest rozumiany jako osoba nabywająca towar na własny użytek.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.742 sek.