• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Bitstream Access  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Sąd apelacyjny – (skr. "SA") organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:
  Rozwiązania techniczne[ | edytuj kod]

  W Unii Europejskiej dla łączy miedzianych podłączonych do sieci ATM i IP zostały zdefiniowane możliwe poziomy dostępu. W zależności od miejsca umiejscowienia PDU BSA w sieci Operatora, możemy wyróżnić poziomy BSA:

  1. Poziom DSLAM – PDU zrealizowane na urządzeniu dostępowym DSLAM,
  2. Poziom ATM – PDU zrealizowane na portach urządzeń ATM (możliwe dwa podpoziomy: dostęp na urządzeniu brzegowym sieci ATM i dostęp na poziomie węzła szkieletowego sieci ATM),
  3. Poziom IPZ (IP zarządzany) – PDU zrealizowane na węzłach sieci IP (dostęp realizowany na urządzeniach BRAS),
  4. Poziom IP NZ (IP niezarządzany) realizowany w oparciu o RILM w sieci IP bez konieczności budowy fizycznego PDU. Jest to prosta odsprzedaż szerokopasmowej usługi detalicznej świadczonej przez operatora udostępniającego.

  W praktyce europejskiej w zasadzie nie spotyka się operatorów, którzy są zobowiązani do świadczenia usługi BSA na wszystkich możliwych poziomach dostępu BSA wymienionych powyżej. Zakres usługi BSA jest najczęściej określany na bazie architektury sieci, wykorzystanych technologii przez operatora udostępniającego oraz na podstawie analizy zasięgu sieci operatorów chcących skorzystać z tej formy dostępu do sieci.

  Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (ang. Local loop unbundling, LLU) oznacza udostępnienie przez operatora sieci lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli abonenckiej innemu operatorowi, w celu umożliwienia świadczenia przez niego usług telekomunikacyjnych względem klienta końcowego. W ten sposób umożliwia się operatorowi korzystającemu (alternatywnemu) kształtowanie i świadczenie własnych usług bez konieczności przeprowadzania kosztownych i zbędnych prac instalacyjnych polegających na prowadzeniu równoległego okablowania od punktu dostępowego stacjonarnej sieci telefonicznej do lokalu użytkownika. Jest to szczególnie celowe rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że większość lokali posiada już takie linie, w dużej części niewykorzystane. W praktyce LLU ma obecnie zastosowanie przy świadczeniu usług telefonii stacjonarnej oraz szerokopasmowego dostępu do Internetu (BSA).Digital Subscriber Line Access Multiplexer (DSLAM) – koncentrator cyfrowych linii abonenckich pracujących w technologii xDSL.

  Wraz z rozwojem sieci ETHERNET i wzrostem liczby łączy abonenckich realizowanych w oparciu o technologię światłowodową zostały zdefiniowane dodatkowe poziomy dostępu:

 • Poziom OLT (Optical Line Terminal) – PDU realizowane na urządzeniu dostępowym OLT,
 • Poziom ETH (Ethernet) – PDU realizowane na węźle sieci Ethernet.
 • Każdy PDU obsługuje inny obszar kraju, zatem liczba i rodzaj uwalnianych łączy abonenckich zależy od rodzaju, poziomu realizacji oraz zasięgu danego PDU.

  Z poziomu ETH możliwy jest dostęp do łączy miedzianych, jak i światłowodowych.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.

  Przy wykorzystaniu usługi BSA operator korzystający może zapewnić swoje usługi abonentom podłączonym fizycznie do sieci operatora udostępniającego usługę.

  Fizyczne połączenie sieci operatorów znajduje się najczęściej na przełącznicy światłowodowej, na której wyprowadzone są porty z urządzeń pełniących funkcję PDU, lub w równoważnym miejscu.

  Usługa BSA jest jedną z usług, jakie musi zapewnić beneficjent środków unijnych udostępnionych w ramach europejskiej Agendy Cyfrowej 2020.

  Europa 2020 – plan rozwoju zapoczątkowany 3 marca 2010 roku przez Komisję Europejską w celu stymulowania rozwoju gospodarki Unii Europejskiej. Europa 2020 stanowi kontynuację Strategii lizbońskiej z lat 2000-2010 i ukierunkowana jest na inteligentny, zrównoważony, sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój przy zwiększonej koordynacji na szczeblu Unijnym i krajowym.Grupa Kapitałowa Orange Polska (dawniej Grupa TP) – grupa kapitałowa powiązana z Telekomunikacją Polską, kontrolowana przez francuski Orange S.A., wykorzystująca globalną markę Orange na podstawie licencji pozyskanej od Orange Brand Services Ltd.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Wholesale Line Rental (WLR)
 • Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (LLU)


 • Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Protokół internetowy (ang. Internet Protocol, skrót IP) – protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Protokół internetowy to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia w celu nawiązania łączności i wymiany danych. Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych.
  WLR (ang. Wholesale Line Rental) - usługa hurtowego dostępu do sieci. Jest to usługa, w której operator przejmuje obsługę połączeń telefonicznych od innego operatora wraz z pobieraniem abonamentu.
  Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) – urząd administracji rządowej, obsługujący Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, będącego organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych.
  Ethernet - technika, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje ona specyfikację przewodów oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja została podana w standardzie IEEE 802.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Przełącznik (komutator, także z ang. switch) – urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej pracujące głównie w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (łącza danych), jego zadaniem jest przekazywanie ramki między segmentami sieci z doborem portu przełącznika, na który jest przekazywana.
  Asynchronous Transfer Mode (ATM) – szerokopasmowy standard komunikacji, realizujący przesył pakietów poprzez łącza wirtualne. Wybór drogi (routing) jest dokonywany tylko raz, przy zestawianiu łącza. Wszystkie pakiety należące do jednego połączenia wirtualnego są wysyłane tą samą trasą. Jest stosowany w sieciach MAN i WAN. Informacja w tym standardzie przesyłana jest w postaci komórek składających się nagłówka 5 bajtów i pola informacyjnego: 48 bajtów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.633 sek.