• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania obserwacyjne

  Przeczytaj także...
  Kohorta – termin stosowany w statystyce i naukach stosujących ją (np. demografia, medycyna), oznaczający zbiór obiektów, najczęściej ludzi, wyodrębniony z populacji z uwagi na zachodzące jednocześnie dla całego zbioru wydarzenie lub proces w celu przeprowadzenia analizy. Kohorta powinna być wyodrębniona na podstawie istotnych statystycznie cech i jednorodna pod ich względem. Badania z użyciem kohorty zwane są badaniami kohortowymi.Badania naukowe – prace podejmowane przez badacza lub zespół badaczy w celu osiągnięcia postępu wiedzy naukowej, ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez, aksjomatów, uogólnień i definicji. Badania te mogą być podejmowane w 4 zasadniczych przypadkach:
  Badanie opisowe (ang. descriptive study) – rodzaj badania naukowego mającego na celu opis częstości występowania chorób w danej populacji w zależności od cech osobowych (np. wiek, płeć) oraz warunków środowiskowych (np. klimat, wykonywany zawód, stan cywilny). Często badanie to stanowi pierwszy etap większego procesu badawczego. Opiera się na danych zbieranych rutynowo przez właściwe instytucje (np. GUS, stacje sanitarno-epidemiologiczne).

  Badania obserwacyjne należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest opis lub analiza próby badanej z wykorzystaniem wybranych miar ilościowych.

  W typologii badań obserwacyjnych wyróżnia się badania opisowe i badania analityczne:

 • Badania opisowe
 • opis przypadku
 • seria przypadków
 • badanie przekrojowe
 • badania longitudinalne
 • Badania analityczne
 • badania ekologiczne
 • badania przekrojowe dwóch grup
 • badania przypadek - kontrola
 • badania kohortowe
 • W odróżnieniu od badań eksperymentalnych (oceniających skuteczność technologii medycznych), badania obserwacyjne pozwalają na ocenę efektywności tych technologii.

  Strategia porównań podłużnych – sposób prowadzenia badania, który pozwala obserwować te same osoby wielokrotnie, na przestrzeni wielu lat.Efektywność technologii medycznej – możliwość realizacji celu leczenia związanego z tą technologią, w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej.

  Wiarygodność badań obserwacyjnych jest oceniana w oparciu o kryteria NOS.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Wytyczne oceny technologii medycznych. AOTM 2009

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Polski Instytut Evidence Based Medicine
 • Warto wiedzieć że... beta

  Typologia (gr. týpos - uderzenie, odbicie, obraz, posąg, forma, model; gr. týptein - uderzać) - nauka o typach oraz zabieg systematyzujący polegający na:
  Opis - w epice obok opowiadania jeden z dwóch podstawowych elementów narracji, w liryce komponent monologu lirycznego. W odróżnieniu od opowiadania opis przedstawia te składniki świata przedstawionego, które nie odnoszą się do zdarzeń, przede wszystkim charakter i wygląd postaci oraz tło wydarzeń, takie jak czas i miejsce akcji (np. opis przyrody). Opis można ująć ogólnie jako przedstawienie pozaczasowych składników narracji, ujęcie przedmiotów w ich statyczności i pozaczasowości - w istocie jednak często trudno odróżnić opis i opowiadanie, które mogą przenikać się wzajemnie i tworzyć wiele form przejściowych.
  Badanie przekrojowe, badanie częstości choroby, badanie rozpowszechnienia choroby – rodzaj badania naukowego mającego na celu opis pewnego stanu lub zjawiska w określonym czasie. W badaniu oceniane są jednocześnie narażenie na czynnik ryzyka oraz stan chorobowy wśród przedstawicieli dobrze określonej populacji. W ten sposób otrzymuje się informacje na temat częstości i cech choroby w postaci „zdjęcia” przedstawiającego stan zdrowotny populacji w danym okresie.
  Analiza (łac. [now.] analysis, od gr. ἀναλύειν analyein, „rozdzielić”, od ἀνα- ana- oraz lyein, „rozluźnić, rozwiązać, zniszczyć”) – rozkład na składniki/czynniki (w sensie materialnym i niematerialnym); przeciwieństwo syntezy.
  Badania eksperymentalne – obok badań obserwacyjnych należą do podstawowych lub stosowanych badań naukowych, których celem jest ustalenie związków między badaną interwencją kliniczną a miarami ilościowymi, wybranymi do opisu próby badanej (najczęściej ocena skuteczności i bezpieczeństwa badanej interwencji).
  Metody ilościowe - metody badawcze, w których określa się parametry liczbowe (w odpowiednich jednostkach), charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.656 sek.