• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Badania naukowe  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  PLOS Medicine (do 2012 r. PLoS Medicine) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny medycyny. Najwyższy priorytet do publikacji w PLOS Medicine mają prace badawcze związane z czynnikami i warunkami, które powodują największe obniżenie oczekiwanej długości życia w zdrowiu, a dodatkowo skierowane są do szerszego grona odbiorców lub związane są ogólną polityką zdrowotną czy mogące mieć potencjalny wpływ na badania kliniczne. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.Teoria – z gr. theoría- oglądanie, rozważanie. System pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę.
  Rola państwa[ | edytuj kod]

  Państwo wywiera wpływ na pracę i działalność naukową na drodze ekonomicznej, ideologicznej, organizacyjnej i prawnej. Finansuje badania naukowe i publikowanie wyników tych badań. Wywiera wpływ na dobór badań naukowych, kierując się względami ideologicznymi i ekonomicznymi. Ponadto normami prawnymi – ustawami i rozporządzeniami – reguluje sposób prowadzenia pracy naukowej i jej normy organizacyjne.

  Lek – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzana do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby, lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne).Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, "do końca, granicy"; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia należącego do danego języka i posiadającego to samo znaczenie.

  „...Z powyższych względów i potrzeb państwowych wynikają problemy ramowe i kierunki badań, a z nich planowanie, finansowanie, organizowanie i kontrolowanie nauki. Są to działania w obecnym jej stanie niezbędne...” – wskazuje profesor Pieter.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tadeusz Wacław Nowacki: Leksykon pedagogiki pracy. Radom: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2004, s. 22. ISBN 83-7204-335-3.
  2. O rozumieniu pojęcia badań naukowych na podstawie: Józef Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.
  3. Józef Pieter: Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967, strona 163.
  4. O prowadzeniu badań na podstawie: Józef Pieter, Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.
  5. Ioannidis JP. Why most published research findings are false. „PLoS Medicine”. 2 (8), s. e124, 2005. DOI: 10.1371/journal.pmed.0020124. PMID: 16060722. PMCID: PMC1182327. 
  6. Goodman S, Greenland S. Why most published research findings are false: problems in the analysis. „PLoS Medicine”. 4 (4), s. e168, 2007. DOI: 10.1371/journal.pmed.0040168. PMID: 17456002. PMCID: PMC1855693. 
  7. Ioannidis JP. Why most published research findings are false: author’s reply to Goodman and Greenland. „PLoS Medicine”. 4 (6), s. e215, 2007. DOI: 10.1371/journal.pmed.0040215. PMID: 17593900. PMCID: PMC1896210. 
  8. Moonesinghe R, Khoury MJ, Janssens AC. Most Published Research Findings Are False–But a Little Replication Goes a Long Way. „PLoS Medicine”. 4 (2), s. e28, 2007. DOI: 10.1371/journal.pmed.0040028. PMID: 17326704. PMCID: PMC1808082. 
  9. Ioannidis JP. An epidemic of false claims. Competition and conflicts of interest distort too many medical findings. „Scientific American”. 304 (6), s. 16, 2011. PMID: 21608392. 
  10. Występuje również finansowanie badań przez samych naukowców albo przez prywatnych mecenasów nauki, ale są to raczej wyjątki niż reguła. Większą rolę zaczynają za to odgrywać w finansowaniu przedsiębiorstwa prywatne oraz organizacje międzynarodowe.
  11. Józef Pieter: Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967, strona 353.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Józef Pieter: Ogólna metodologia pracy naukowej, Ossolineum, Wrocław 1967.
 • Prawo nauki (prawo jakościowe) – stała relacja między własnościami rzeczy lub zdarzeniami - prawa przyczynowe, prawa rozwojowe; prawo ilościowe, zależność funkcyjna między parametrami ciała lub układu materialnego, na przykład:Nauki przyrodnicze (w terminologii angielskiej zwane natural sciences) to mało precyzyjne określenie dziedzin nauki, które zajmują się badaniem różnych aspektów świata materialnego, ożywionego i nieożywionego, zazwyczaj z zastosowaniem aparatu matematycznego, jak również właściwej sobie metodologii.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Badania aplikacyjne (również badania stosowane, ang. applied research) – prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
  Nauka – autonomiczna część kultury służąca wyjaśnieniu funkcjonowania świata, w którym żyje człowiek. Nauka jest budowana i rozwijana wyłącznie za pomocą tzw. metody naukowej lub metod naukowych nazywanych też paradygmatami nauki poprzez działalność badawczą prowadzącą do publikowania wyników naukowych dociekań. Proces publikowania i wielokrotne powtarzanie badań w celu weryfikacji ich wyników prowadzi do powstania wiedzy naukowej. Zarówno ta wiedza jak i sposoby jej gromadzenia określane są razem jako nauka.
  Model doświadczalny w nauce to uproszczona lub zmniejszona wersja rzeczywistego układu używana z powodów ekonomicznych lub zasadniczych w celu badania zachowania się układu rzeczywistego.
  Laboratorium – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich. Wyposażone w odpowiedni do tego celu sprzęt. Laboratorium postrzegane nie jako pomieszenie, lecz jako jednostka organizacyjna jest zespołem złożonym z ludzi, pomieszczenia i sprzętu.
  Eksperyment (łac. experimentum - doświadczenie, badanie) – w naukach przyrodniczych i społecznych zbiór działań wzbudzających w obiektach materialnych określone reakcje i zjawiska w warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki, które poddaje się dokładnej obserwacji.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.86 sek.