• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Apologia Konfesji Augsburskiej  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Justus Jonas (ur. 5 czerwca 1493 w Nordhausen, zm. 9 października 1555 w Eisfeld) – niemiecki teolog, humanista, działacz reformacji, współpracownik Marcina Lutra.Usprawiedliwienie – termin w teologii chrześcijańskiej oznaczający uczynienie człowieka grzesznego sprawiedliwym w oczach Bożych, takim, jak gdyby wypełnił obowiązujące go przykazania. Termin "usprawiedliwienie" (gr. δικαιοω, w transkrypcji łacińskiej dikaioō - uczynić sprawiedliwym) występuje w Liście do Rzymian, Galacjan, Liście do Tytusa oraz w Liście Jakuba, zaś sama koncepcja usprawiedliwienia występuje w wielu księgach Starego i Nowego Testamentu.
  Strona tytułowa wydania łacińskiego (1531)
  Strona tytułowa tłumaczenia niemieckiego dokonanego przez Justusa Jonasa

  Obrona Wyznania augsburskiego (Apologia Konfesji Augsburskiej, łac. Apologia Confessionis Augustanae) – dzieło napisane przez Filipa Melanchtona w odpowiedzi na Konfutację Wyznania augsburskiego, zatwierdzoną przez cesarza Karola V odpowiedź strony katolickiej na Wyznanie augsburskie. Obrona Wyznania augsburskiego weszła w skład Księgi zgody jako jedna z ksiąg wyznaniowych luteranizmu.

  Związek szmalkaldzki – związek obronny zawiązany 27 lutego 1531 w Schmalkalden (wówczas w Hesji, obecnie Turyngia) przez protestanckich książąt Rzeszy przeciwko katolickiemu cesarzowi Karolowi V.David Chytraeus (ur. 26 lutego 1530 w Ingelfingen, zm. 25 czerwca 1600 w Rostock) – niemiecki teolog luterański i historyk.

  Tło historyczne[ | edytuj kod]

  22 lipca 1530 cesarz Karol V zaaprobował ostateczny tekst Konfutacji, który 3 sierpnia został odczytany przez sejmem w Augsburgu w tej samej sali, co 25 czerwca Wyznanie augsburskie. Cesarz oświadczył, że „taka jest jego wiara” i domagał się przyjęcia jej przez wszystkich zgromadzonych. Słowa władcy potraktowano jako groźbę podjęcie działań zbrojnych.

  Święte Cesarstwo Rzymskie (łac. Sacrum Romanum Imperium lub Sacrum Imperium Romanum (S.I.R.) od 1254, niem. Heiliges Römisches Reich, potocznie (od 1441) łac. Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicae, niem. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) – nazwa państwa stanowiącego kontynuację cesarstwa zachodniorzymskiego, odwołująca się zarówno do idei jak i kształtu politycznego średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Składało się formalnie z rdzenia którym było Królestwo Niemieckie oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (de facto do 1648) i Królestwa Burgundii (od 1032, de facto do 1378).Augsburg – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, siedziba rejencji Szwabia, regionu Augsburg oraz powiatu Augsburg, chociaż do niego nie należy. Leży nad rzekami Lech i Wertach, na przedgórzu alpejskim na wysokości 494 m n.p.m.

  Treść Konfutacji budziła otwarty sprzeciw ewangelików, dlatego od razu pomyślano o przygotowaniu odpowiedzi. Zadania podjął się, zachęcony przez Marcina Lutra, Filip Melanchton, autor Wyznania augsburskiego. Przygotowanie odpowiedzi nie było jednak łatwe. Ewangelikom odmówiono przekazania tekstu Konfutacji, uzależniając to od warunków niemożliwych do zaakceptowania przez stronę luterańską, a sam Melanchton nie był obecny podczas jej odczytania, dlatego musiał się opierać na notatkach sporządzonych przez uczestników posiedzenia, a zwłaszcza jego przyjaciela z Norymbergi, Joachima Camerariusa. 18 sierpnia teolog otrzymał projekt odpowiedzi przygotowany przez Andreasa Osiandra, którego jednak prawie nie wykorzystał. Początkowo Melanchton pracował na własną rękę, gdyż wciąż trwały rokowania pomiędzy stroną luterańską i katolicką. Kiedy jednak nadzieja na pokojowe rozwiązanie sporu rozwiała się, 29 sierpnia stany ewangelickie oficjalnie zdecydowały o konieczności przygotowania odpowiedzi na Konfutację. Wbrew rozpowszechnionej opinii polecenia nie otrzymał sam tylko Melanchton – napisał on w przedmowie do Obrony: „Nakazali więc mnie i niektórym innym sporządzić Obronę Wyznania”. Współautorzy jednak, poza Gregorem Brückiem, są nieznani.

  Filip Melanchton (właściwie Philipp Schwartzerd ur. 16 lutego 1497 roku w Bretten w Palatynacie, zm. 19 kwietnia 1560 roku w Wittenberdze) – reformator religijny, najbliższy współpracownik Marcina Lutra, współtwórca reformacji, profesor uniwersytetu w Wittenberdze, zreorganizował szkolnictwo i wprowadził szkołę humanistyczną w Niemczech, która stała się wzorcem dla szkół na Śląsku i Pomorzu.Marcin Luter (niem. Martin Luther, ur. 10 listopada 1483 r. w Eisleben, zm. 18 lutego 1546 r. tamże) – niemiecki reformator religijny, teolog i inicjator reformacji, mnich augustiański, doktor teologii, współtwórca luteranizmu. Autor 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów, w których odrzucał możliwość kupienia łaski Bożej.

  Do 20 września Melanchton ukończył pierwszą wersję Obrony Wyznania, której początkowo nadał tytuł Uchylenie oskarżeń Konfutacji, a którą później określano jako Prima delineatio Apologiae (Pierwszy zarys obrony). 22 września przedstawiono projekt zamykającego Sejm końcowego dekretu cesarskiego, w którym znalazło się stwierdzenie o obaleniu wyznania ewangelickiego na podstawie Pisma Świętego. Ewangelikom dano czas do 15 kwietnia 1531 roku na rozważenie, czy chcą się zjednoczyć z Kościołem chrześcijańskim, Ojcem Świętym i Jego Wysokością. W tym czasie nie miały ukazywać się żadne publikacje ewangelickie ani nie miały być wprowadzane żadne reformy. Kanclerz Gregor Brück podniósł protest i przedstawił projekt Obrony. Królowi niemieckiemu Ferdynandowi I przekazano tekst Obrony, który jednak na znak cesarza zwrócił tekst i odmówił jego przyjęcia; zdaniem opinii obserwatorów cesarz uczynił to za podszeptem Ferdynanda.

  Schweinfurt - miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Dolna Frankonia, w regionie Main-Rhön, siedziba powiatu Schweinfurt, do którego jednak miasto nie należy.. Zamieszkuje je 53 247 mieszkańców (31 grudnia 2011). Najbliżej położone duże miasta: Norymberga ok. 100 km na południowej wschód, Frankfurt nad Menem - ok. 150 km na zachód i Lipsk - ok. 200 km na północ.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Odmowę przyjęcia Obrony potraktowano jako zerwanie negocjacji. 23 września elektor saski Jan Stały opuścił Augsburg, a do 19 listopada, kiedy przyjęto ostateczny tekst dekretu, miasto opuścili wszyscy przedstawiciele stanów ewangelickich. Pod ich nieobecność przyjęto dekret o treści znaczenie ostrzejszej od początkowej, domagający się egzekucji edyktu z Wormacji i przyjęcia wszystkich dogmatów i praktyk odrzuconych przez ewangelików, potwierdzający uznanie treści Konfutacji i obalenie wyznania ewangelickiego na podstawie Pisma.

  Ferdynand I Habsburg (ur. 10 marca 1503 w Alcalá de Henares, zm. 25 lipca 1564 w Wiedniu) – arcyksiążę Austrii oraz książę Styrii, Krainy i Karyntii od 1521, hrabia Tyrolu w latach od 1522, król Czech i Węgier od 1526, król niemiecki od 1531, Święty Cesarz Rzymski od 1556 z dynastii Habsburgów.Edykt wormacki – został podpisany i ogłoszony przez cesarza Karola V w kościele wormackim 26 maja 1521 roku. Był skierowany przeciw Marcinowi Lutrowi i jego zwolennikom. Na podstawie edyktu spalono pisma Lutra i jego zwolenników oraz zakazano drukowania książek w całej Rzeszy bez cenzury wydanej przez biskupa. Luter i jego zwolennicy skazani zostali na banicję.

  Ponieważ krótko po zakończeniu sejmu Melanchton podjął się zredagowania Obrony na nowo, jej pierwszy projekt długo pozostawał nieznany – opublikował go dopiero David Chytraeus w 1578 roku. Początkowo Melanchton, jak na to wskazuje przedmowa, chciał dokonać jedynie niewielkich poprawek. Po pewnym czasie otrzymał jednak tekst Konfutacji – prawdopodobnie wysłano mu ją z Norymbergi, której delegatom przekazano jej tekst 28 sierpnia. Do połowy kwietnia 1531 roku nowa, bardziej zdecydowana w argumentacji wersja Obrony była gotowa. Wkrótce opublikowano łaciński tekst Wyznania augsburskiego i jego Obrony.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Jan Mocny lub Jan Stały (ur. 30 czerwca 1468 Miśnia, zm. 16 sierpnia 1532 Schweinitz) – elektor Saksonii w latach 1525–1532.

  Tłumaczenie Obrony na język niemiecki opublikowane zostało pół roku później, choć od początku zakładano jego powstanie. Przekładu dokonał Justus Jonas. Nie było to dosłowne tłumaczenie tekstu łacińskiego i zawierało pewne zmiany, które jednak należałoby raczej przypisywać Melanchtonowi, udzielającego pomocy przy tłumaczeniu, niż samemu Jonasowi. Nowy tekst zdobył powszechne uznanie (choć Luter miał swojego uwagi, dlatego planował napisanie własnej niemieckiej Obrony) i w kwietniu 1532 roku został przyjęty przez stany ewangelickie w zjeździe w Schweinfurcie (choć Melanchton także później dokonywał poprawek, tak jak to zresztą czynił z tekstem Wyznania augsburskiego). W późniejszym czasie przyjęcie Obrony uznano jako jeden z warunków przyjęcia do Związku szmalkaldzkiego.

  Andreas Osiander (ur. 19 grudnia 1498 w Gunzenhausen, zm. 17 października 1552 w Królewcu) – niemiecki teolog luterański i działacz reformacyjny.Księga zgody (łac. Liber Concordiae) – zbiór ksiąg wyznaniowych Kościoła luterańskiego. Wydana po raz pierwszy 25 czerwca 1580 roku w Dreźnie, w 50. rocznicę ogłoszenia Wyznania augsburskiego, z polecenia elektora saskiego Augusta Wettyna. Zastąpiła istniejące wcześniej lokalne zbiory ksiąg wyznaniowych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Gregor Brück (właściwie Gregorius Heinse, Henisch, Heincz, znany również jako Pontanus, ur. ok. 1484 w Brück, zm. 15 lutego 1557 w Jenie) – niemiecki prawnik i urzędnik, działacz reformacyjny.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Wiktor Niemczyk (ur. 20 listopada 1898 w Bystrzycy na Śląsku Cieszyńskim, zm. 18 listopada 1980 w Warszawie) – polski ksiądz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, biblista, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w latach 1954-1965.
  National Library of Australia (pol. Biblioteka Narodowa Australii) – australijska biblioteka narodowa w Canberrze, założona w 1960 roku.
  SUDOC (fr. Système Universitaire de Documentation, pol. Uniwersytecki System Dokumentacji) – centralny katalog informacji bibliograficznej francuskiego szkolnictwa wyższego.
  Konfutacja (Obalenie) Wyznania augsburskiego (Konfesji augsburskiej) – odpowiedź strony katolickiej na Wyznanie augsburskie z 1530 roku.
  Prawo (Zakon) i Ewangelia – w teologii protestanckiej: dwie postacie Słowa Bożego, różne co do ról w procesie zbawienia. Prawo definiowane jest jako wszystko to w Słowie Bożym, co domaga się doskonałego posłuszeństwa Bogu, zwiastuje Boży gniew wszystkim nieposłusznych grzeszników i wywołuje poznanie grzechu, natomiast Ewangelia stanowi zwiastowanie odpuszczenia grzechów. Zagadnienie wzajemnego stosunku Prawa i Ewangelii stanowi istotny temat teologii luterańskiej i reformowanej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.028 sek.