Analiza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Adriaen van Ostade, "Analiza" (1666)

Analiza (łac. analysis, od stgr. ἀνάλυσις z ἀνά 'w górę' i λύω 'rozwiązywać') – rozkład na składniki (czynniki), zarówno w znaczeniu materialnym jak i niematerialnym. Wyodrębnienie cech, właściwości, składników badanego przedmiotu lub zjawiska. Przeciwieństwem analizy jest synteza.

Synteza (z gr. σύνθεσις synthesis, „zgoda”, od συντιθέναι syntithenai, „składać”, od συν- syn- i τιθέναι tithenai, „umieścić, położyć”) – termin oznaczający tworzenie bardziej złożonego dzieła z prostszych elementów; może mieć charakter materialny (np. w chemii) jak i abstrakcyjny (w literaturze). Przeciwieństwem syntezy jest analiza (lub rozkład, rozpad).Analiza dokumentacyjna (abstrakt) – adnotacja treściowa towarzysząca opisowi bibliograficznemu lub bezpośrednio tekstowi dokumentu. Stanowi streszczenie dokumentu dokonane zgodnie z kryteriami przyjętymi w danym systemie informacyjno-wyszukiwawczym. Obiektywnie odwzorowuje informacje zawarte w dokumencie bez ich oceny lub interpretowania. Wyróżnia się: analizę deskryptorową, analizę omawiającą, analizę wskazującą, streszczenie dokumentacyjne i streszczenie autorskie.

Analiza w sensie materialnym[ | edytuj kod]

 • reakcja analizy – rozkład substancji
 • analiza wody – badanie składu mikrobiologicznego i fizykochemicznego wody
 • analiza chemiczna – badanie jakościowego i ilościowego składu chemicznego substancji
 • chemiczna analiza jakościowa
 • chemiczna analiza ilościowa
 • analiza DNA
 • analiza impedancji bioelektrycznej
 • analiza dokumentacyjna (abstrakt)
 • Analiza w sensie niematerialnym (abstrakcyjnym)[ | edytuj kod]

  Oznacza najczęściej szczegółowe badanie właściwości z naciskiem na rozkład na części składowe

  Analiza wartości to metoda postępowania, która zmierza do obniżenia kosztów produkcji określonego przedmiotu w przedsiębiorstwie bez obniżania ich jakości. Polega ona na analizie funkcji, cech użytkowych wyrobów oraz poszukiwaniu możliwości tańszego ich wytwarzania i poprawy funkcjonalności, poprzez usprawnienia technologiczne, konstrukcyjne, oszczędność i substytucję materiałów.Analiza ekonomiczna – metoda badania procesów gospodarczych, polegająca na rozpatrywaniu związków zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami tych procesów.
 • analiza matematyczna
 • analiza funkcjonalna
 • analiza harmoniczna
 • analiza zespolona
 • analiza wypukła
 • analiza informatyczna
 • analiza algorytmów
 • analiza programów
 • analiza składniowa
 • analiza literacka
 • analiza stylistyczna
 • analiza ekonomiczna
 • analiza SWOT (ekonomia – zarządzanie)
 • analiza wrażliwości
 • analiza wewnętrzna
 • analiza wartości
 • analiza wariancyjna
 • analiza sytuacji
 • analiza strategiczna
 • analiza rynku
 • analiza porównawcza
 • analiza portfelowa
 • analiza otoczenia
 • analiza marketingowa
 • analiza kontaktu
 • analiza konkurencji
 • analiza bilansu
 • analiza techniczna
 • analiza kryminalna
 • analiza filozoficzna
 • analiza błędów
 • analiza muzyczna
 • analiza systemowa
 • Analiza wypukła – dział matematyki zajmujący się badaniem własności funkcji wypukłych i zbiorów wypukłych. Analiza wypukła znajduje zastosowanie na polu optymalizacji na przykład przy minimalizacji wypukłej (zagadnienie to dotyczy problemu minimalizacji funkcji wypukłych określonych na zbiorach wypukłych).Analiza dzieła literackiego to rozłożenie niestandardowej całości na standardowe elementy. Jest to próba dotarcia do stanu wyjściowego dzieła literackiego, do budulca, który poprzedza decyzje twórcy. Nie wykracza poza utwór. Jest całkowicie związana faktycznością dokonania pisarskiego, dotyczy tego, co zostało wybrane przez twórcę, wymaga dużej wnikliwości, przybiera postać opisu dzieła literackiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Chemiczna analiza ilościowa, to zespół technik umożliwiających poznanie liczbowej wartości (w odpowiednich jednostkach miary, np. w gramach, molach, valach lub innych i ich (pod)wielokrotnościach) składu chemicznego badanych mieszanin związków chemicznych. Jest wiele specyficznych metod analizy ilościowej wykorzystywanych w zależności od chemicznych lub fizycznych właściwości badanych substancji.
  Analiza marketingowa polega na ocenie zintensyfikowania działań marketingowych oraz na poszukiwaniu lepszego wzbogacenia danej firmy poprzez posiadanie odpowiednich i niezbędnych informacji o określonym rynku, znalezienie miejsca firmy w tym otoczeniu oraz zwiększenie sprzedaży na tym rynku a co za tym idzie zwiększenie potencjału firmowego. Analiza ta powinna uwzględnić różnorodne czynniki, które kształtują obecne, przyszłe możliwości oraz ograniczenia w poszerzaniu i wzbogacaniu działalności danej firmy.
  Adriaen van Ostade (ur. 10 grudnia 1610 w Haarlemie, zm. 2 maja 1685 tamże) – malarz, rysownik i akwaforcista holenderski, uczeń Fransa Halsa w roku 1627.
  Analiza zespolona – dziedzina matematyki, w szczególności analizy matematycznej, obejmująca swą tematyką teorię funkcji zespolonych zmiennej rzeczywistej i zespolonej, jednej i wielu zmiennych – w tym bardzo rozbudowane teorie funkcji analitycznych, funkcji eliptycznych czy odwzorowań konforemnych. Ma zastosowania w teorii liczb, teorii fraktali, matematyce stosowanej, teorii przestrzeni Hilberta a także w pewnych dziedzinach fizyki.
  Analiza bilansu – określenie stanu faktycznego danej firmy, który jest określony w postaci liczb bilansowych. Zadaniem tej analizy jest określenie i uzyskanie informacji o płynności finansowej i dokonanych trafnych decyzjach inwestycyjnych w firmie.
  Analiza rynku – zespół czynności, które zmierzają do powstania racjonalnych przesłanek podejmowania decyzji bieżących, które dotyczą obsługi rynku we wszystkich wymiarach na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych. Wykorzystuje ona dane pozyskiwane poprzez badanie rynku. Analiza ta jest określana jako chwilowa rejestracja struktury zachowania się rynku w określonym czasie i miejscu.
  Analiza algorytmu to sposób określenia zasobów, które są potrzebne w celu wykonania algorytmu: ilości czasu i miejsca w pamięci, szerokości pasma lub liczby układów logicznych.

  Reklama