Agent transferowy

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Agent transferowy – podmiot świadczący outsourcingowe usługi księgowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych (PTE), a także towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie obsługi: funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszy emerytalnych (OFE).

Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) – spółka akcyjna, powołana specjalnie do tego, aby zarządzać i administrować Otwartym Funduszem Emerytalnym. Zatrudnia specjalistów, którzy inwestują pieniądze zgromadzone przez członków danego OFE.

Charakterystyka i zadania[ | edytuj kod]

Nie każdy fundusz zleca te usługi do agenta transferowego (zależy to w znacznym stopniu od wielkości instytucji i potrzebie zlecenia zadań na zewnątrz, w tym podmiotom z własnej grupy kapitałowej). Jednym z powodów przekazania prowadzenia rejestru podmiotowi zewnętrznemu (poza towarzystwo) jest możliwość rozszerzenia oferty dla innych podmiotów (zarówno związanych kapitałowo, np. towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, jak i podmiotów spoza grupy), w tym podmiotów mniejszych, zapewniając im optymalizację kosztów. Nazwa wzięła się z języka angielskiego (Transfer Agent) i jest kalką w odniesieniu do podstawowej funkcji: obsługi rozliczeń klientów (w zakresie transferów pieniężnych oraz zleceń).

Jednostka uczestnictwa – tytuł prawny określający uprawnienia uczestnika związane z udziałem w funduszu inwestycyjnym otwartym.Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Podstawowym zadaniem agenta transferowego jest prowadzenie rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego oraz odpowiedniego rejestru członków w odniesieniu do funduszy emerytalnych. Rejestr stanowi zapis księgowy wszystkich zdarzeń dotyczących udziału uczestników w funduszu, w tym np.: zawiera dane osobowe i teleadresowe oraz informacje o wszystkich transakcjach: data nabycia, liczby i ceny nabycia jednostek uczestnictwa, opłaty, data odkupienia, pobrane podatki itd. Zgodnie z odpowiednimi przepisami rachunkowymi rejestr stanowi element ksiąg funduszu (dane analityczne w zakresie kapitału wpłaconego).

Grupa kapitałowa – struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych. W Polsce jest konstrukcją mającą umocowanie i definicję prawną, m.in. na gruncie ustawy o rachunkowości oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. W odniesieniu do nauki o zarządzaniu stanowi szczególny przypadek holdingu.Otwarty fundusz emerytalny (OFE) – w Polsce: osoba prawna stanowiąca odrębną masę majątkową, zarządzana i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE), działający na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 (tekst jednolity)). Osoby należące do OFE posiadają jednostki rozrachunkowe zapisane na ich indywidualnych rachunkach prowadzonych przez OFE, których wartość jest wyceniana każdego dnia roboczego w oparciu o aktualną wartość rynkową aktywów OFE i sumę jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach prowadzonych przez dane OFE. OFE inwestuje posiadane środki w instrumenty finansowe dopuszczone przez obowiązujące przepisy i w granicach dopuszczonych limitów.

Agent transferowy obsługuje w całości rozliczenia związane z wpłatami do, i wypłatami z funduszu: przeliczaniem wpłacanych środków pieniężnych przez klientów (inwestorów) na nabywane jednostki uczestnictwa, a także zajmuje się przeliczaniem odkupywanych/zbywanych jednostek uczestnictwa oraz przyjmuje i realizuje inne dyspozycje uczestników funduszu (np. przyjmowanie pełnomocnictw, blokady, obsługa przedstawicieli klientów, zmiany danych).

Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluty, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Prawnie określony środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość ściśle związaną z realnym produktem społecznym.Termin outsourcing jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Outsourcing jest częścią szerszego zagadnienia - strategii przedsiębiorstwa w obszarze sourcingu.

Wykonywanie funkcji agenta transferowego wykonywane jest na polecenie towarzystwa zarządzającego funduszem, zgodnie z odpowiednią umową dwustronną. Towarzystwo może zlecić także inne czynności spółce wykonującej czynności agenta transferowego związane z obsługą uczestników (członków) funduszu, np:

 • obsługą informacyjną dotyczącą funduszu,
 • obsługą reklamacji,
 • naliczaniem podatków,
 • naliczaniem opłat,
 • prowadzeniem systemów informatycznych obsługi uczestników/członków,
 • przekazywaniem uczestnikom/członkom pism dotyczących ich transakcji i stanu posiadania, w tym i prawnie wymaganych informacji podatkowych (np. dla nierezydentów).
 • Funkcję agenta transferowego może pełnić firma, która (obok kompetencji księgowych) posiada odpowiedni system informatyczny (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) mogący zapewnić sprawną obsługę od strony technicznej oraz jest w stanie zapewnić wiarygodność/prawidłowość, poufność, a także bezpieczeństwo przechowywania zgromadzonych danych. Firma będąca agentem transferowym zapewnia kompleksową obsługę informatyczną funduszom w zakresie przetwarzania danych, prowadzi rejestr członków funduszu, przelicza otrzymane wpłaty na jednostki rozrachunkowe (jednostki uczestnictwa) oraz realizuje wypłaty transferowe. Agent transferowy dba również o to, aby zmiany dotyczące danych uczestnika funduszu były na bieżąco aktualizowane.

  Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (Pocztylion-Arka PTE) – polskie przedsiębiorstwo działające w sektorze inwestycji emerytalnych. Założone zostało 19.11.1998 r. w Warszawie przez Pocztę Polską oraz francuską grupę finansową BNP Paribas. Jego oferta składa się z Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. – należąca do grupy PZU spółka akcyjna, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

  Agent transferowy może poszerzyć swoją ofertę obsługi funduszy o inne dodatkowe usługi, np.:

 • stworzenie i prowadzenie platformy do obsługi zleceń (przekazywanych przez pośredników finansowych),
 • stworzenie platformy internetowej do internetowej obsługi klientów (w tym pozwalającą składać klientowi zlecenia on-line, uzyskiwać informacji o stanie rejestru),
 • prowadzenie wyceny aktywów funduszu, księgowość funduszu, prowadzenie dokumentacji do sporządzenia sprawozdań finansowych funduszu,
 • prowadzenie księgowości towarzystwa,
 • świadczenie usług informatycznych dla towarzystwa, w tym teleinformatycznej,
 • świadczenie usług mailingowych (wysyła w imieniu funduszu/towarzystwa do klienta potwierdzenie nabycia, konwersji i umorzenia jednostek uczestnictwa/rozrachunkowych w funduszu),
 • prowadzenie obsługi korespondencji w imieniu towarzystwa,
 • świadczenie telefonicznej (oraz e-mailowej) obsługi klientów funduszy, prowadzenie infolinii (Centrum Obsługi Klienta) i usługi typu call center gdzie klient ma możliwość telefonicznie (IVR) sprawdzić informacje o stanie aktualnej wartości jednostek uczestnictwa funduszy i uzyskać inne informacje,
 • obsługa specyficznej sprawozdawczości (np. w związku z realizacją przepisów ustawy o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy, prowadzeniem bazy danych).
 • Agent transferowy może być kontrolowany przez Komisję Nadzoru Finansowego i inne instytucje państwowe. Podczas badania (i przeglądu) sprawozdań finansowych funduszy przez biegłego rewidenta agent transferowy udostępnia towarzystwu (dla audytora) swoje informacje w zakresie niezbędnym dla weryfikacji sprawozdań.

  Online (online, pierwotnie on-line z ang. dosł. na linii) – zwykle status osoby, serwera lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy komunikacyjnych (np. internet), który informuje o dostępności – aktywności. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.Przetwarzanie danych (ang. data processing) – przekształcanie treści i postaci danych wejściowych (ang. input) metodą wykonywania systematycznych operacji w celu uzyskania wyników (ang. output) w postaci z góry określonej. Wyróżnia się przetwarzanie numeryczne (stosunkowo skomplikowane algorytmy i niewielkie ilości danych) oraz systemowe (stosunkowo proste algorytmy i duże ilości danych).

  Część agentów transferowych prowadzi swoją działalność zgodnie z normami i standardami międzynarodowymi (np. SAS-70).

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kalka językowa lub odbitka językowa – bezpośrednie przetłumaczenie wyrazu lub całego zwrotu z języka obcego na język ojczysty, bez uwzględnienia istniejących ojczystych wyrazów opisujących to samo pojęcie, rzecz.
  Kapitał zakładowy spółki akcyjnej – kapitał zakładowy w spółce akcyjnej, w obowiązującym do 2000 roku kodeksie handlowym nazywany kapitałem akcyjnym. Termin ten odnoszony jest również do kapitału zakładowego spółek komandytowo-akcyjnych. Stanowi podstawę majątkową działalności spółki i odpowiedzialności wobec wierzycieli. W statucie spółki wymienia się go jako kwotę pieniężną wpłacaną przez jej akcjonariuszy. Musi być pokryty poprzez wniesienie wkładów w postaci gotówkowej, wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Wysokość kapitału zakładowego musi być kwotowo wskazana w statucie spółki.
  Rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego – stanowi/zawiera zapis wszystkich zdarzeń dotyczących udziału uczestników w funduszu inwestycyjnym, w tym np.: zawiera dane osobowe i teleadresowe oraz informacje o wszystkich transakcjach: data nabycia, liczby i ceny nabycia jednostek uczestnictwa, opłaty, data odkupienia, pobrane podatki itd.
  Open Finance – należąca do Getin Holding firma doradztwa finansowego w Polsce powstała w 2004 r. oferująca klientom indywidualnym produkty wyselekcjonowane z kilkudziesięciu banków, funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych. Spółka zatrudnia ponad 750 doradców oraz dysponuje siecią ponad 95 oddziałów na terenie całego kraju. Od kwietnia 2011 roku Open Finance jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  MCI Capital SA (wcześniej MCI Management) – publicznie notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie fundusz inwestycyjny typu private equity o charakterze multistage.
  Pekao TFI S.A. – spółka prowadząca fundusze inwestycyjne w Polsce. Towarzystwo działa od początku istnienia tego rynku w Polsce (1992, początkowo były to fundusze powiernicze).
  Towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) – według ustawy o funduszach inwestycyjnych organ funduszu inwestycyjnego zarządzający nim i reprezentujący go w stosunkach z osobami trzecimi. Tylko podmioty działające na podstawie ustawy mają prawo do używania oznaczenia "towarzystwo funduszy inwestycyjnych" lub jego skrótu.

  Reklama