• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Agencja wykonawcza

  Przeczytaj także...
  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych - COBORU jest państwową osobą prawną działającą w formie agencji wykonawczej . Pełni funkcje związane z nasiennictwem oraz prawną ochroną odmian roślin uprawnych.Agencja Mienia Wojskowego jest agendą państwową nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Podstawowym aktem normującym jej status jest ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.
  Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).

  Agencja wykonawcza – państwowa osoba prawna tworzona na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305). Zasady działania agencji wykonawczej określa ustawa oraz statut. Podstawą gospodarki finansowej agencji wykonawczej jest roczny plan finansowy.

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – powstała w 1994 r. powołana Ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2) w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Obecnie działa na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634). ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

  Agencja wykonawcza ma obowiązek wpłacania co rok do budżetu państwa, nadwyżkę środków finansowych ustaloną na koniec roku, pozostającą po uregulowaniu zobowiązań podatkowych. Wpłata ta powinna nastąpić do 30 czerwca roku następującego po roku w którym powstała nadwyżka. Rada Ministrów może, na wniosek ministra sprawującego nadzór nad agencją dopuścić odstąpienie od tego wymogu, w wyjątkowych sytuacjach.

  Polska Agencja Kosmiczna (ang. Polish Space Agency, POLSA) – narodowa komisja kosmiczna, członek międzynarodowej organizacji krajów europejskich, Europejskiej Agencji Kosmicznej, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Dzięki niej polskim przedsiębiorstwom ma być łatwiej pozyskiwać środki z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Do zadań polskiej agencji należeć będzie promowanie współpracy nauki z biznesem w tej branży, usuwanie barier w rozwoju polskich technologii kosmicznych.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – agencja rządowa – centralny organ administracji podległy Ministrowi Gospodarki – zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.

  Minister sprawujący nadzór nad agencją ma ustawowy obowiązek określenia, w porozumieniu z ministrem finansów, sposobu ustalania nadwyżki, uwzględniwszy dokonywanie inwestycji koniecznych do wykonywania zadań państwa oraz bacząc na źródła finansowania zadań, które dana agencja realizuje.

  Agencja Rezerw Materiałowych - państwowa agencja wykonawcza w rozumieniu ustawy o finansach publicznych podlegająca ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.Narodowe Centrum Nauki – państwowa agencja wykonawcza z siedzibą w Krakowie, która powstała na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. NCN jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która finansuje badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie. Narodowe Centrum Nauki oficjalnie rozpoczęło działalność 4 marca 2011 r.

  Dzięki agencjom wykonawczym łączy się środki publiczne, aby przeznaczyć je potem na realizację istotnych, z punktu widzenia państwa, zadań gospodarczych. Ułatwiają one prowadzenie działalności interwencyjnej państwa w kwestiach takich jak na przykład:rozwój rolnictwa, przekształcenia własnościowe, rozwój przedsiębiorczości i wspieranie zmian strukturalnych w gospodarce.

  Status agencji wykonawczej posiadają:

 • Agencja Mienia Wojskowego
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Agencja Rezerw Materiałowych
 • Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Narodowe Centrum Nauki
 • Polska Agencja Kosmiczna
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020. Druk nr 112. Uzasadnienie. W: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej [on-line]. sejm.gov.pl, 24 grudnia 2019. s. 137. [dostęp 2020-04-27].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)
 • Leksykon budżetowy Biura Analiz Sejmowych – Agencje wykonawcze
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.