Ad hoc

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ad hoc (łac. „do tego”) – łaciński zwrot występujący w sformułowaniu: działanie ad hoc. Działanie ad hoc oznacza działanie podejmowane doraźnie, dla zrealizowania określonego celu, tymczasowo.

Władza wykonawcza, egzekutywa – działalność polegająca na wykonywaniu zadań państwowych mających na celu realizację dobra ogółu (społeczeństwa).Hipoteza (gr. hypóthesis – przypuszczenie) – osąd, który podlega weryfikacji lub falsyfikacji. Zdanie, które stwierdza spodziewaną relację między jakimiś zjawiskami, propozycja twierdzenia naukowego, które zakłada możliwą lub oczekiwaną w danym kontekście sytuacyjnym naturę związku.

W metodologii naukowej[ | edytuj kod]

Hipoteza (teoria) ad hoc jest to hipoteza, która nie wynika wprost z obowiązującego paradygmatu. Postawiona jest w celu wyjaśnienia jakiegoś zjawiska, które zdaje się być niezgodne z uznanymi teoriami. Hipoteza taka nie stanowi spójnej teorii mogącej opisywać szerszą klasę zjawisk i przewidywać nowe zjawiska. Przykładem hipotezy ad hoc w fizyce była hipoteza Plancka o kwantowym charakterze promieniowania elektromagnetycznego sformułowana w celu uzyskania zgodności opisu promieniowania ciała doskonale czarnego z doświadczeniem. Po stworzeniu fizyki kwantowej hipoteza ta stała się jednym ze spójnych elementów tej teorii przestając być hipotezą ad hoc.

Władza ustawodawcza, legislatywa, władza prawodawcza – element teorii podziału władz Johna Locke’a, a następnie Monteskiusza. Domeną władzy ustawodawczej jest według nich stanowienie powszechnie obowiązującego prawa.Paradygmat − w rozumieniu wprowadzonym przez filozofa Thomasa Kuhna w książce Struktura rewolucji naukowych (The Structure of Scientific Revolutions) opublikowanej w 1962 roku – to zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki. Teorii i pojęć tworzących paradygmat raczej się nie kwestionuje, przynajmniej do czasu kiedy paradygmat jest twórczy poznawczo - tzn. za jego pomocą można tworzyć teorie szczegółowe zgodne z danymi doświadczalnymi (historycznymi), którymi zajmuje się dana nauka.

W politologii[ | edytuj kod]

Pojęciem tym określa się m.in. powołanie na czas oznaczony lub nieoznaczony instytucji lub organu jednoosobowego bądź kolegialnego, któremu wyznacza się do realizacji określone zadania zlecone przez organ powołujący (władze publiczne: sądowniczą, wykonawczą i ustawodawczą).

Kwant – najmniejsza porcja, jaką może mieć lub o jaką może zmienić się dana wielkość fizyczna w pojedynczym zdarzeniu; np. kwant energii, kwant momentu pędu, kwant strumienia magnetycznego, kwant czasu.Organ kolegialny (ciało kolegialne) – wieloosobowa, zorganizowana instytucja utworzona na podstawie prawa, wspólnie podejmująca decyzje i solidarnie ponosząca odpowiedzialność.

Przykładem organu powoływanego ad hoc jest Izba Procedury Sumarycznej w Międzynarodowym Trybunale Prawa Morza (judykatura), instytucja ministra zadaniowego, zwanym też ministrem bez teki (egzekutywa), czy komisje śledcze w Sejmie (legislatywa).

W informatyce[ | edytuj kod]

Istnieją sieci komputerowe zwane sieciami ad hoc.

Sieć ad hoc, sieć typu ad hoc – bezprzewodowa sieć o zdecentralizowanej strukturze, w której przyłączone mobilne urządzenia mogą pełnić funkcje zarówno klienta (terminala końcowego), jak i punktu dostępu. Do przekazywania danych nie jest wymagane istnienie żadnej infrastruktury sieciowej (brak punktów zarządzających), gdyż komunikacja między poszczególnymi jednostkami podsieci następuje w sposób bezpośredni: pakiety dostarczane są do odbiorcy bez potrzeby istnienia dodatkowych węzłów kierujących ruchem. Do zabezpieczenia sieci przed osobami niepożądanymi oraz do ustanowienia komunikacji tylko między wybranymi stacjami używany jest identyfikator domeny. Każda maszyna przynależąca do danej podsieci ma ustawiony ten sam identyfikator. Maksymalna odległość między poszczególnymi stacjami wynosi od 30 do 60 m. Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.
Warto wiedzieć że... beta

Max Karl Ernst Ludwig Planck (ur. 23 kwietnia 1858 w Kilonii, zm. 4 października 1947 w Getyndze) – niemiecki fizyk, autor prac z zakresu termodynamiki, promieniowania termicznego, energii, dyspersji, optyki, teorii względności, a przede wszystkim teorii kwantów.
Ciało doskonale czarne – pojęcie stosowane w fizyce dla określenia ciała pochłaniającego całkowicie padające na nie promieniowanie elektromagnetyczne, niezależnie od temperatury tego ciała, kąta padania i widma padającego promieniowania. Współczynnik pochłaniania dla takiego ciała jest równy jedności dla dowolnej długości fali.
Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości (nie podlega innym organom władzy) i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.
Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

Reklama