2017 w Wojsku Polskim

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kalendarium Wojska Polskiego 2017 – wydarzenia w Wojsku Polskim w roku 2017.

Hieronim Dekutowski (ur. 24 września 1918 w Dzikowie, zm. 7 marca 1949 w Warszawie) – pułkownik, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemny, dowódca oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN, ps. "Zapora", "Odra", "Reżu", "Stary", "Henryk Zagon", "Mieczysław Piątek", harcerz.Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych – żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku. Święto nie jest dniem wolnym od pracy.

Styczeń[ | edytuj kod]

1 stycznia

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda mianował generała brygady Sławomira Wojciechowskiego na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 • Weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Na mocy wspomnianej ustawy:
 • Wojska Obrony Terytorialnej stały się piątym, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzajem sił zbrojnych, a Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – jednym z trzech dowódców rodzajów sił zbrojnych obok Dowódcy Generalnego RSZ i Dowódcy Operacyjnego RSZ; Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej jest właściwy w zakresie dowodzenia jednostkami wojskowymi i związkami organizacyjnymi Wojsk Obrony Terytorialnej; Do zakresu działania Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej należy w szczególności wykonywanie zadań związanych z udziałem oddziałów i pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, a także udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (dodany ust. 8aa w art. 60 stanowi, że wezwanie żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową do stawienia się w trybie natychmiastowego stawiennictwa do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie może nastąpić w celu między innymi udziału jednostek wojskowych w działaniach antyterrorystycznych, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania zadań Sił Zbrojnych i roli Wojsk Obrony Terytorialnej w tym zakresie) → Ustawa antyterrorystyczna; Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych przestał zarządzać obroną terytorialną; Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej wykonuje swoje zadania przy pomocy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej; Osoba, która pełni terytorialną służbę wojskową jest żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, w rozumieniu niniejszej ustawy; W rozumieniu art. 115 § 17 Kodeksu karnego żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie (art. 12 ustawy); Obowiązkowi służby wojskowej, w zakresie określonym w niniejszej ustawie, podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 55 lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski – 63 lata życia (dotychczas 50 i 60 lat życia); Wprowadzono „terytorialną służbę wojskową”, pełnioną w jednostkach wojskowych i związkach organizacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej; Z dniem rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej żołnierze otrzymują tytuł „żołnierz OT”; Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres; Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni rotacyjnie lub dyspozycyjnie; Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni rotacyjnie w jednostce wojskowej, w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie wolnym od pracy; Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT może pełnić rotacyjnie również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełni służbę, uzgodnionym z tym żołnierzem; Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni dyspozycyjnie poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanych przez dowódcę jednostki wojskowej; Żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie wydaje się przedmioty umundurowania i wyekwipowania wojskowego. Żołnierze ci są obowiązani stawić się w wydanym umundurowaniu wraz z ekwipunkiem w przypadku pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie; Z chwilą wprowadzenia obowiązku odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego terytorialna służba wojskowa traci charakter formacji ochotniczej, a staje się służbą obowiązkową (art. 98i ust. 1); Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej przysługuje między innymi członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji (art. 98k ust. 5 należy rozpatrywać łącznie ze znowelizowanym art. 65 ust. 6, który stanowi, że żołnierze w czynnej służbie wojskowej mogą wstępować do stowarzyszeń i innych organizacji działających poza wojskiem oraz brać udział w działalności stowarzyszeń i innych organizacji, do których należeli w chwili powołania do tej służby, po pisemnym poinformowaniu dowódcy jednostki wojskowej, w której pełnią służbę); Wojska Obrony Terytorialnej mogą współdziałać, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań, z ochotniczą strażą pożarną i Strażą Leśną, a także Strażą Ochrony Kolei (art. 19).

  9 stycznia

  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (IWspSZ) – dowództwo (na poziomie rodzaju sił zbrojnych) podległe Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, powołane w celu planowania pełnego zabezpieczenia logistycznego funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Siedziba dowództwa mieści się w Bydgoszczy. Formowanie Inspektoratu Wsp.SZ rozpoczęto 6 października 2006 roku. Gotowość do działania Inspektorat osiągnął 1 lipca 2007 roku, przejmując zadania logistyczne od dowództw rodzajów sił zbrojnych. Obecnie nie wykonuje zadań związanych z zabezpieczeniem medycznym, zadania te wykonuje Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia. Po rozformowaniu Pomorskiego Okręgu Wojskowego Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych przejmuje wszystkie jego obowiązki, historie i tradycje.
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda mianował generała brygady Sławomira Wojciechowskiego na stopień generała dywizji.
 • 10 stycznia

 • Zmiana dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej, generał brygady Dariusz Górniak, przekazał dowodzenie jednostką pułkownikowi Piotrowi Trytkowi.
 • 11 stycznia

 • Pułkownik pilot Rościsław Stepaniuk, przekazał obowiązki dowódcy 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, pułkownikowi pilotowi Ireneuszowi Starzyńskiemu.
 • 12 stycznia

  38 Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej (38 dzab OP) – oddział Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych RP stacjonujący w m. Warszawa, sformowany 1 stycznia 2012 roku, podlega dowódcy 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.Straż Ochrony Kolei (SOK) – umundurowana i uzbrojona formacja działająca na podstawie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789).
 • Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz nadał 38 Dywizjonowi Zabezpieczenia Obrony Powietrznej imię majora Feliksa Kozubowskiego oraz ustanowił dzień 6 czerwca Świętem Dywizjonu.
 • 16 stycznia

 • Zmiana dowódcy w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Pułkownik Krzysztof Prokopowicz przekazał dowodzenie jednostką, pułkownikowi Dariuszowi Lewandowskiemu.
 • 26 stycznia

 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia generała brygady Mariusza Zaruskiego w 150. rocznicę urodzin.
 • 31 stycznia

  Kodeks karny (ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny) – akt prawny regulujący zasady prawa karnego materialnego obowiązujące w Polsce.Ochrona mienia – działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zwolnił:
 • generała broni Mirosława Różańskiego ze stanowiska Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych; generała Mieczysława Gocuła ze stanowiska Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego; mianował z dniem 1 lutego 2017 roku generała broni Leszka Surawskiego na stanowisko Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

  Luty[ | edytuj kod]

  7 lutego

  Andrzej Sebastian Duda (ur. 16 maja 1972 w Krakowie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki, były wiceminister sprawiedliwości, były podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, były członek Trybunału Stanu, poseł na Sejm VII kadencji.Polska Jednostka Wojskowa w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Federacyjnej Republice Jugosławii, od 2000 Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Międzynarodowych w Kosowie w Republice Serbskiej, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii, Republice Albanii i Republice Bośni i Hercegowiny (PKW Kosowo, PKW KFOR) - wydzielony komponent Sił Zbrojnych RP, przeznaczony do udziału w NATO-wskich KFOR (Kosovo Force - Siły Kosowskie) w ramach operacji Joint Guardian (Wspólny Strażnik) od 1999 roku.
  gen. dyw. J. Mika
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda mianował generała dywizji Jarosława Mikę na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 • 8 lutego

 • Pułkownik pilot Leszek Błach, przekazał obowiązki dowódcy 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Nowym dowódcą bazy został pułkownik pilot Mirosław Zima.
 • 15 lutego

 • Nowym dowódcą 11 Dywizji Kawalerii Pancernej został generał brygady Stanisław Czosnek. Obowiązki dowódcy Czarnej Dywizji przyjął od gen. dyw. Jarosława Miki. Uroczysta zbiórka odbywa się w dniu 17 lutego.
 • 16 lutego

  27 Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej (27 DP AK) – wielka jednostka piechoty Armii Krajowej utworzona z sił Okręgu Wołyń w ramach akcji „Burza”. W marcu 1944 liczyła około 6000 żołnierzy.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda mianował pośmiertnie pułkownika Alfonsa Maćkowiaka na stopień generała brygady.


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  16 Batalion Powietrznodesantowy im. gen. bryg. Mariana Zdrzałki – jednostka wojskowa wojsk powietrznodesantowych WL RP.
  21 kwietnia jest 111. (w latach przestępnych 112.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 254 dni.
  Feliks Kozubowski (ur. 7 lutego 1894 na Litwie, zm. 15 września 1939 w Sochaczewie) – major piechoty Wojska Polskiego
  1 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego – za podstawę dla jednostki posłużyła 3 Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego. Jednostka organizacyjna znajdująca się w mieście Świdwin.
  17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego (17 BZ) - związek taktyczny Wojska Polskiego.
  Baron Arnold Szylling (także Szyling) (ur. 7 września 1884, zm. 17 września 1920 pod Kobryniem) – polski i rosyjski żołnierz, pułkownik, pierwszy dowódca 57 p. p. (3 p. strz. wlkp.).
  Mieczysław Gocuł (ur. 21 maja 1963 w Choszcznie) – generał Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, doktor nauk społecznych, od 2013 szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

  Reklama