• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zygmunt Karel

  Przeczytaj także...
  Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.Wydział Teologiczny ChAT – jeden z dwóch wydziałów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie będący podstawową jednostką organizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.
  Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangelikalne, pot. chrześcijaństwo ewangeliczne – jest nurtem pobożnościowym w protestantyzmie, opartym na specyficznej duchowości. W większości protestantyzm ewangelikalny jest nurtem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu. Powstał na gruncie purytanizmu, ortodoksji protestanckiej i pietyzmu. Niektóre jego elementy pobożnościowe w 2. połowie XX wieku przyjęły się także poza protestantyzmem.

  Zygmunt Karel (ur. 1950) – duchowny ewangelikalny, pierwszy rektor założonego w 1990 r. Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu, przekształconego następnie w Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną we Wrocławiu.

  Życiorys[]

  Ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przez wiele lat był pastorem zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w Polsce. W 2004 na podstawie rozprawy pt. Idea Kościoła w ujęciu katolickim i baptystycznym. Studium teologiczno-historyczne Rada Wydziału Teologicznego ChAT nadała mu stopień doktora nauk teologicznych. Był jednym z czołowych twórców Unii Ewangelikalnej w Rzeczypospolitej Polskiej i duchownym tego związku wyznaniowego.

  Unia Ewangelikalna w Rzeczypospolitej Polskiej – zarejestrowany w Polsce od 2004 związek wyznaniowy o charakterze ewangelikalnym z siedzibą we Wrocławiu.Duchowieństwo, także kler (łac. clerus z gr. kléros) – część społeczeństwa danego państwa będąca kapłanami określonego kościoła.

  W 2015 jest pastorem zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan w Piasku.

  Bibliografia[]

 • Tadeusz J. Zieliński, Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej, Warszawa 2013, s. 342.
 • Przypisy

  1. Na progu Nowego ROKU – co myśleć o prześladowanym Kościele? (pol.). www.opendoors.pl. [dostęp 2015-05-16].

  Linki zewnętrzne[]

 • Zygmunt Karel w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Związek wyznaniowy – wspólnota powołana dla celów kultu religijnego, propagowania i nauczania określonej tradycji religijnej.Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Piasku – zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan znajdujący się w Piasku, przy ulicy Katowickiej 59.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pastor (łac. pastor – pasterz) – w Kościołach protestanckich – duchowny, który pełni obowiązki duszpasterskie w zborze. Mianowany jest bądź przez organy centralne danego Kościoła (np. synod, generalną konferencję), bądź jest powoływany przez kongregację wiernych przez demokratyczny wybór.
  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) - publiczna dwuwydziałowa ekumeniczna uczelnia akademicka kształcąca studentów w zakresie nauk teologicznych i humanistycznych. Akademia posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk teologicznych.
  Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (dawniej: Biblijne Seminarium Teologiczne) – niepubliczna ewangelikalna szkoła wyższa prowadzona przez związek wyznaniowy pn. Unia Ewangelikalna w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowana we Wrocławiu, od 19 października 2006 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 186.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej – wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym, zrzeszający większość baptystów żyjących w Polsce. Posiada około 6500 wiernych. Jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej, Konferencji Kościołów Europejskich, Aliansu Ewangelicznego w RP, Europejskiej Federacji Baptystycznej oraz Światowego Związku Baptystycznego. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik Słowo Prawdy. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 czerwca 1995 r. Obecnym Przewodniczącym Rady Kościoła jest pastor dr Mateusz Wichary.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.