• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Związki siarkoorganiczne

  Przeczytaj także...
  Aminokwasy biogenne (białkowe) – aminokwasy, które łącząc się ze sobą wiązaniem peptydowym wchodzą w skład białek. Ze względu na położenie grupy aminowej względem karboksylowej należą do tak zwanych α-aminokwasów, czyli obie te grupy połączone są z atomem węgla α cząsteczki aminokwasu. Z wyjątkiem achiralnej glicyny są to związki optycznie czynne o konfiguracji L, czyli mające grupę aminową po lewej stronie łańcucha głównego w projekcji Fischera.Allicyna – organiczny związek chemiczny, fitoncyd o działaniu bakteriobójczym i charakterystycznym zapachu. Powstaje (jako mieszanina racemiczna) po uszkodzeniu tkanki cebuli, czosnku i niektórych innych roślin jako produkt przekształcenia alliiny (1) pod wpływem enzymu allinazy poprzez pośredni kwas allilosulfenowy (2):
  Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia (co jest równoważne z oddaniem elektronów).
  Allicyna, związek odpowiedzialny za zapach czosnku

  Związki siarkoorganiczne - związki organiczne zawierające wiązanie węgiel-siarka. Występują powszechnie w organizmach żywych i materii organicznej, np. węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny. Aminokwasy siarkoorganiczne, cysteina i metionina, należą do 20 podstawowych aminokwasów białkowych i wchodzą w skład wielu białek. Wiele związków siarkoorganicznych ma intensywny, często nieprzyjemny zapach.

  Etanotiol – organiczny związek chemiczny z grupy tioli. Jest siarkowym analogiem etanolu. Składa się z grupy etylowej, CH3CH2, połączonej z grupą tiolową, SH. Etanotiol jest toksyczny. Występuje w niewielkich stężeniach w ropie naftowej.Sole – związki chemiczne powstałe w wyniku całkowitego lub częściowego zastąpienia w kwasach atomów wodoru innymi atomami, bądź grupami o właściwościach elektrofilowych, np. kationy metali, jony amonowe i inne postaci XR4 (gdzie X = {N, P, As, ...}, R - dowolna grupa organiczna) itp. Sole znalazły liczne zastosowania jako nawozy sztuczne, w budownictwie, komunikacji, przemyśle spożywczym i wielu innych. Sole występują w przyrodzie, jako minerały lub w organizmach żywych w roztworach płynów ustrojowych.

  Klasyfikacja[]

  Waracyna zawiera układ pentasiarczkowy

  Wiele związków organicznych zawierających tlen ma swoje odpowiedniki siarkoorganiczne. Ich nazwy systematyczne tworzy się poprzez dodanie przedrostka "tio" do związku tlenowego, wiele ma też nazwy zwyczajowe.

 • tiole (tioalkohole, merkaptany) R-SH, np. etanotiol lub ditiotreitol
 • tioetery (sulfidy, siarczki) R-S-R, np. sulfid bis(2-chloroetylu) (iperyt)
 • disulfidy (disiarczki, dwusiarczki) R-S-S-R – zawierają mostek disiarczkowy, powstają jako produkty łagodnego utleniania tioli; znane są też związki siarkoorganiczne zawierające wiązania wielosiarczkowe (np. waracyna)
 • kwasy tiokarboksylowe R-COSH, np. kwas tiooctowy i ditiokarboksylowe R-CSSH
 • tioestry R-C(O)-S-R, np. acetylokoenzym A
 • tioacetale R2C(OR)SR i ditioacetale R2C(SR)2
 • związki z podwójnym wiązaniem C=S:
 • tioaldehydy R-CHS, tioketony R2C=S, tioamidy R-C(=S)-NR2 itp.
 • ylidy siarkowe R2C=SR2 ↔ R2C–SR2
 • związki zawierające wiązanie S=O:
 • sulfotlenki R2S=O, np. dimetylosulfotlenek
 • sulfony R2SO2, np. dorzolamid
 • związki zawierające grupę sulfonową: kwasy sulfonowe R-SO3H (np. kwas triflatowy) i ich pochodne: sole - sulfoniany, estry sulfonowe R-SO2OR, sulfonamidy R-SO2NR2, sulfonowe chlorki kwasowe R-SO2Cl itp.
 • związki hiperwalencyjne SR4 (sulfurany) i SR6 (persulfurany), w których siarka tworzy odpowiednio 4 i 6 wiązań pojedynczych, z których część lub wszystkie to wiązania S-C. Persulfurany, w których występują wyłącznie wiązania S-C są rzadko spotykane. Synteza persulfuranu po raz pierwszy została opisane w 2006 roku:
 • Synteza persulfuranu 3 z sulfuranu 1. (a) XeF2/BF3; (b) MeLi

  Zobacz też[]

 • Związki fosforoorganiczne
 • Przypisy

  1. Sato, S.; Matsunaga, K.; Horn, E.; Furukawa, N.; Nabeshima, T. "Isolation and Molecular Structure of the Organo-persulfuranes [12-S-6(C6)]". J. Am. Chem. Soc.; (2006); 128 (21); 6778-6779. DOI: 10.1021/ja060497y

  Linki zewnętrzne[]

  1. E. Schaumann. Sulfur is more than the fat brother of oxygen. An overview of organosulfur chemistry. „Topics in current chemistry”. 274, s. 1-34, 2007. DOI: 10.1007/978-3-540-68098-7. 
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Mostek dwusiarczkowy (inaczej mostek disulfidowy) – mostek utworzony przez dwa atomy siarki (-S-S-) dwóch cząsteczek tego samego lub różnych związków chemicznych. Związki zawierające mostki dwusiarczkowe noszą nazwę disulfidów.Kwas triflatowy (kwas trifluorometanosulfonowy, CF3SO3H) – kwas o bardzo dużej mocy, zaliczany do superkwasów. Jego moc jest ok. 1000 razy większa od kwasu siarkowego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ropa naftowa (olej skalny, czarne złoto) – ciekła kopalina, złożona z mieszaniny naturalnych węglowodorów gazowych, ciekłych i stałych (bituminów), z niewielkimi domieszkami azotu, tlenu, siarki i zanieczyszczeń. Ma podstawowe znaczenie dla gospodarki światowej jako surowiec przemysłu chemicznego, a przede wszystkim jako jeden z najważniejszych surowców energetycznych.
  Chlorki kwasowe – grupa związków chemicznych będących pochodnymi kwasów, w których grupa -OH zastąpiona została przez -Cl.
  Difluorek ksenonu (nazwa Stocka fluorek ksenonu(II)), XeF2 – związek chemiczny ksenonu na II stopniu utlenienia z fluorem.
  Journal of the American Chemical Society (skrót oficjalny J. Am. Chem. Soc., popularnie używa się także skrótu JACS) - recenzowane czasopismo naukowe zawierające artykuły dotyczące badań z każdej dziedziny chemii. Wydawane jest od 1879 roku przez American Chemical Society. Czasopismo to w swojej historii pochłonęło dwa inne czasopisma naukowe: Journal of Analytical and Applied Chemistry w lipcu 1893 oraz American Chemical Journal w styczniu 1914. Zgodnie z danymi Instytutu Filadelfijskiego, JACS jest najczęściej cytowanym czasopismem ogólnochemicznym drukującym artykuły źródłowe. Jego impact factor wynosił w 2012 10,677.
  Tiole, tioalkohole (ze starogreckiego: θεῖον (theion) - siarka; dawniej merkaptany; z łac. mercurius captans - wiążący rtęć) to grupa związków organicznych, odpowiedników alkoholi, w których atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki. Do tioli należą m.in.
  Tioetery (sulfidy) – grupa siarkoorganicznych związków chemicznych, siarkowych analogów eterów o wzorze ogólnym R−S−R (R ≠ H).
  Związki fosforoorganiczne – organiczne związki chemiczne zawierające wiązanie węgiel-fosfor, np. fosfoniany lub fosfiny. Nazwą tą często obejmuje się także organofosforany, pomimo że estry kwasów fosforowych nie zawierają wiązania P-C. Tego rodzaju nieporozumienia wynikają z faktu, że definicja związku fosforoorganicznego nie została określona bardzo precyzyjnie. W chemii przemysłowej za związki fosforoorganiczne uważa się substancje, zawierające w swojej cząsteczce fragment organiczny, nie jest konieczne występowanie wiązania chemicznego pomiędzy węglem a fosforem.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.152 sek.