• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Związki fosforoorganiczne  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Ligandy (addendy) – w związkach kompleksowych: atomy, cząsteczki lub aniony, które są bezpośrednio przyłączone do atomu centralnego lub kationu centralnego, zwanego centrum koordynacji albo rdzeniem kompleksu. Pojęcie ligandu (jak również atomu centralnego) nie jest jednoznaczne i w wielu przypadkach jest kwestią umowną. W chemii organicznej określenie ligand jest stosowane wymiennie z określeniem podstawnik.Stopień utlenienia (liczba utlenienia) – formalna wartość ładunku atomu w związku chemicznym przy założeniu, że wszystkie wiązania chemiczne w danej cząsteczce mają charakter wiązań jonowych. Suma stopni utlenienia wszystkich atomów w cząsteczce obojętnej oraz dla wolnych pierwiastków wynosi 0, a w jonach ma wartość ładunku jonu.
  Trifenylofosfina – przykład związku fosforoorganicznego

  Związki fosforoorganiczneorganiczne związki chemiczne zawierające wiązanie węgielfosfor, na przykład fosfoniany lub fosfiny. Nazwą tą często obejmuje się także estry fosforanowe, mimo że nie zawierają one wiązania P-C. Tego rodzaju nieporozumienia wynikają z tego, że definicja związku fosforoorganicznego nie jest precyzyjna. W chemii przemysłowej za związki fosforoorganiczne uważa się substancje zawierające w swojej cząsteczce fragment organiczny, nie jest zaś konieczne występowanie wiązania chemicznego pomiędzy węglem a fosforem.

  Błona komórkowa, plazmolema, plazmolemma (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka peryferyjne), a inne przebijają błonę lub są w niej mocno osadzone białkowym lub niebiałkowym motywem (białka błonowe).Hydroliza – reakcja podwójnej wymiany (często odwracalna), która przebiega między wodą i rozpuszczoną w niej substancją. W jej wyniku powstają nowe związki chemiczne. Jest szczególnym przypadkiem liolizy (solwolizy). Często przebiega w obecności katalizatorów (kwasów lub zasad). Hydrolizę wykorzystuje się w przemyśle chemicznym (np. hydroliza wielocukrów na cukry proste lub hydroliza chlorobenzenu do fenolu).

  Ponieważ fosfor jest w stanie przyjmować różne stopnie utlenienia, fakt ten został wykorzystany do utworzenia zwyczajowego podziału związków fosforoorganicznych na zawierające fosfor(V) lub fosfor(III). Mimo że jest to wygodna klasyfikacja (zawiera się w niej większość związków fosforoorganicznych), nie wyczerpuje ona wszystkich możliwych klas tych związków – dlatego utworzono kompletny system nomenklatury bazujący na dwóch parametrach: liczbie koordynacyjnej δ (wskazującej ile ligandów jest związanych z centralnym atomem fosforu) oraz liczbie walencyjnej λ.

  1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en (DBU) – organiczny związek chemiczny z grupy amidyn. W warunkach standardowych DBU jest bezbarwną cieczą. Wykazuje bardzo silne właściwości zasadowe w układach niewodnych; w tetrahydrofuranie (pKa = 20,0) i acetonitrylu (pKa = 24,3) jest ok. milion razy silniejszą zasadą niż trietyloamina (pKa odpowiednio 13,7 i 18,8).Herbicydy (łac. herba - trawa, caedo - zabijać) – rodzaj pestycydów służących do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania chwastów w uprawach. Ich stosowanie może stanowić uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.

  Spis treści

 • 1 Podstawowe klasy związków fosforoorganicznych pięciowiązalnych (fosforanoorganicznych)
 • 1.1 Kwasy fosforowe i ich estry
 • 1.2 Fosfoniany, fosfiniany, kwasy fosfonowe, kwasy fosfinowe i ich pochodne
 • 1.3 Tlenki fosfin i pokrewne związki z wiązaniem N-P
 • 2 Podstawowe klasy związków fosforoorganicznych trójwiązalnych
 • 2.1 Sole fosfoniowe i fosfiny
 • 2.2 Fosforyny, fosfoniny i fosfininy
 • 2.3 Fosfoalkeny i fosfoalkiny
 • 3 Pestycydy fosforoorganiczne
 • 3.1 Efekty zdrowotne
 • 3.1.1 Ekspozycja długotrwała
 • 3.1.2 Ekspozycja na małe dawki
 • 3.1.3 Propozycje ograniczeń w stosowaniu
 • 4 Bibliografia
 • 5 Przypisy
 • Alkoholiza - reakcja chemiczna podwójnej wymiany, zachodząca między alkoholem a innym związkiem organicznym, najczęściej estrem, dająca w wyniku inną parę alkohol-ester.Dieldryna (łac. Dieldrinum) – syntetyczny insektycyd chlorowcoorganiczny. W środowisku lub we wnętrzu organizmu dieldryna powstaje po szybkim rozpadzie aldryny i ma do niej podobną strukturę chemiczną. Jest ona trwała w środowisku i ulega bioakumulacji.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Roundup – nazwa handlowa nieselektywnego herbicydu zawierającego jako substancję czynną glifosat, produkowany przez koncern Monsanto. Zwalcza niemal wszystkie rośliny, dlatego może być stosowany przed założeniem plantacji roślin, wschodem uprawianej rośliny lub tuż przed zbiorem. Stosowany jest też na nieużytkach i w sadach. Stosowany jest w celu zwalczenia uciążliwych chwastów.
  Światowa Organizacja Zdrowia, WHO (ang. World Health Organization) – jedna z organizacji działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa.
  Osteoporoza (łac. osteoporosis, dawna nazwa zrzeszotnienie kości) – stan chorobowy charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Osteoporoza występuje najczęściej u kobiet po menopauzie (osteoporoza pomenopauzalna). Osteoporoza jest uogólnioną chorobą metaboliczną kości, charakteryzującą się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania.
  Fosfoniany − fosforoorganiczne związki chemiczne, estry lub sole kwasów fosfonowych, charakteryzujące się występowaniem jednego wiązania P−C (np. C−PO(OR)2, R=alkil lub aryl). W fosfonianach fosfor znajduje się na formalnym III stopniu utlenienia, jest pięciowiązalny (λ) i tetrakoordynacyjny (σ), tj. ma 4 ligandy.
  Chiralność (gr. χειρ / cheir - ręka) – cecha cząsteczek chemicznych przejawiająca się w tym, że cząsteczka wyjściowa i jej odbicie lustrzane nie są identyczne i, podobnie jak wszystkie inne obiekty chiralne, nie można ich nałożyć na siebie na drodze translacji i obrotu w przestrzeni.
  Reakcja Wittiga - reakcja chemiczna polegająca na sprzęganiu grupy karbonylowej aldehydów lub ketonów z ylidami fosforowymi, które zazwyczaj generuje się w trakcie samej reakcji z odpowiednich soli fosfoniowych. Produkty tej reakcji to alkeny (lub jego pochodna) oraz tlenek fosfiny. Reakcja ta została odkryta przez niemieckiego chemika Georga Wittiga w 1954 roku i bardzo szybko znalazła ona zastosowanie w syntezie organicznej. Wittig otrzymał za swoje odkrycie Nagrodę Nobla z chemii w 1979 roku.
  Wartościowość – cecha pierwiastków chemicznych oraz jonów określająca liczbę wiązań chemicznych, którymi dany pierwiastek bądź jon może łączyć się z innymi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.15 sek.