• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Związek drużyn

  Przeczytaj także...
  Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.Chorągiew – jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.
  Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.

  Związek drużyn - rodzaj pośredniej struktury w organizacjach harcerskich, istniejącej pomiędzy gromadami, drużynami i kręgami, a szczeblem wyższym.

  Związek Harcerstwa Polskiego[]

  W ZHP związek drużyn jest fakultatywną strukturą, występującą pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi i szczepami a hufcem. Jest terytorialną wspólnotą wszystkich jednostek organizacyjnych działających na terenie jednej lub kilku gmin. Tworzy go minimum pięć podstawowych jednostek organizacyjnych (gromady, drużyny, kręgi). W jego skład mogą wchodzić także szczepy.

  Szczep - rodzaj pośredniej struktury w organizacjach harcerskich, istniejącej pomiędzy gromadami, drużynami i kręgami, a szczeblem wyższym.Harcerski klub specjalnościowy – jednostka organizacyjna Związku Harcerstwa Polskiego, skupiająca członków ZHP zainteresowanych wybraną specjalnością. Członkami klubu mogą być:

  Związek drużyn powołuje właściwa komenda hufca.

  Związkiem drużyn kieruje i odpowiada za jego pracę komenda związku drużyn, na której czele stoi komendant związku drużyn – pełnoletni instruktor wybrany przez instruktorów i wędrowników pełniących funkcje statutowe w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład związku drużyn i mianowany na funkcję przez właściwego komendanta hufca. W skład komendy związku drużyn wchodzi komendant i co najmniej 2 członków.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.Gromada zuchowa - jednostka w strukturze organizacji harcerskiej, skupiająca jej członków zwyczajnych. Jest miejscem realizacji programu.

  Zadaniem związku drużyn jest:

 • reprezentowanie jednostek organizacyjnych ZHP wchodzących w skład związku drużyn;
 • tworzenie wspólnoty opartej na jedności terytorialnej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład związku drużyn oraz warunków do ich działania;
 • inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć jednostek organizacyjnych wchodzących w skład związku drużyn;
 • pozyskiwanie nowych instruktorów;
 • metodyczne i programowe wspieranie pracy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład związku drużyn;
 • szkolenie funkcyjnych;
 • wspieranie organizacji Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej jednostek organizacyjnych wchodzących w skład związku drużyn;
 • pozyskiwanie środków na działalność jednostek organizacyjnych wchodzących w skład związku drużyn;
 • współpraca z samorządem terytorialnym i innymi partnerami lokalnymi;
 • dbanie o regularne opłacanie składek członkowskich przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład związku drużyn.
 • Jako związek drużyn może działać również harcerski klub specjalnościowy, skupiając gromady, drużyny i kręgi z danego terenu, posiadające miano Drużyny Specjalnościowej, tej samej specjalności.

  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.Podharcmistrz (podharcmistrzyni) – drugi (z trzech - obecnie) stopni instruktorskich w harcerstwie. Oznaczany zieloną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz zieloną lilijką noszoną na lewym rękawie munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako phm. przed imieniem i nazwiskiem.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej[]

  W ZHR związkiem drużyn jest struktura, istniejąca pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią, która skupia gromady zuchów, drużyny harcerzy, drużyny wędrowników działające na obszarze jednej lub więcej gmin. Związek drużyn liczy do pięciu jednostek.

  Instruktor - kategoria członkowska w organizacji harcerskiej, odnosząca się do osób pełniących określone funkcje w organizacji, w tym przede wszystkim pełniących funkcje wychowawcze.Krąg - jednostka w strukturze organizacji harcerskich, skupiająca jej członków zwyczajnych. Jest miejscem realizacji programu.

  Związek drużyn powołuje właściwy komendant chorągwi.

  Związkiem drużyn kieruje i odpowiada za jego pracę komendant związku drużyn – instruktor ZHR w stopniu harcmistrza lub podharcmistrza, którego wybiera zbiórka instruktorów związku drużyn, a mianuje i odwołuje właściwy komendant chorągwi. Komendant związku drużyn może powołać spośród instruktorów związku drużyn komendę związku drużyn, służącą mu pomocą w kierowaniu związkiem drużyn.

  Zadaniem związku drużyn jest:

 • troska o stały rozwój jednostek organizacyjnych w związku drużyn i podnoszenie poziomu ich pracy wychowawczej,
 • kształcenie i systematyczne podnoszenie poziomu kadry do funkcji drużynowego włącznie,
 • kreowanie kandydatów na instruktorów,
 • inspirowanie i pomoc organizacyjna w pełnieniu służby w środowisku działania związku drużyn,
 • kontrola i koordynacja pracy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład związku drużyn,
 • organizowanie współpracy z kołem przyjaciół harcerstwa przy związku drużyn oraz innymi osobami wspierającymi pracę hufca,
 • nadzór nad przestrzeganiem regulaminów ZHR oraz wykonywaniem decyzji władz Związku,
 • włączanie instruktorów w życie związku drużyn,
 • organizowanie szkoleń zastępowych. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.