• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zwałowanie

  Przeczytaj także...
  Kopalina użyteczna – skała, minerał lub inne substancje stałe, gazowe lub ciekłe, które można wykorzystać gospodarczo bezpośrednio lub po odpowiedniej przeróbce.Skała płonna – skała uważana za nieużyteczną (w odniesieniu do eksploatowanej kopaliny). Jest ona urabiana w trakcie eksploatacji złoża wraz z kopaliną użyteczną np. w celu udostępnienia właściwego złoża, ze względów technologicznych, ze względu na uwarunkowania złoża (niewielką miąższość). W przypadku złóż pokładowych jest to skała otaczająca, przerosty lub nadkład, który w trakcie eksploatacji dostaje się do urobku. W przypadku złóż metali, kiedy mineralizacja kruszcowa występuje w obrębie skał goszczących, za skałę płonną uznaje się skałę, w obrębie której koncentracja rozproszonego pierwiastka lub pierwiastków (w przypadku złóż polimetalicznych) spada poniżej arbitralnie wyznaczonej zawartości brzegowej.
  Złoże kopaliny – naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Według polskiego prawa złożem kopaliny nie są hałdy pogórnicze, nasypy, składowiska urobku i inne antropogeniczne nagromadzenia minerałów (gdyż nie są pochodzenia naturalnego).

  Zwałowanie - ogół czynności prowadzonych w celu przemieszczania i składowania materiału zwałowego na zwałowisku.

  Materiał zwałowy[]

  Materiałem zwałowym są masy ziemne i skalne przemieszczane w związku z wydobywaniem kopaliny, jak nadkład, skała płonna, przerosty złoża.

  Zwałowanie nadkładu[]

  Zwałowanie nadkładu - zespół czynności prowadzonych w odkrywkowych zakładach górniczych, nierozerwalnie związanych technicznie i organizacyjnie z przemieszczeniem i składowaniem mas ziemnych i skalnych usuwanych znad złoża, w celu umożliwienia wydobycia kopaliny użytecznej (art. 6 ust. 1 pkt 20 Prawa geologicznego i górniczego. Zwałowanie nadkładu jest robotą górniczą w rozumieniu ustawy.

  Hałda, zwałowisko (śl. houda, berga) – antropogeniczna forma ukształtowania powierzchni ziemi, wysypisko skały płonnej lub stałych odpadów przemysłowych (popiół, żużel) powstających w wyniku eksploatacji kopalin lub przerobu surowców w zakładach przemysłowych wydobycia i przetwórstwa węgla oraz rud metali, a także w zakładach związanych z energetyką. Hałdy są nieużytkami. Usypane są z nieposzukiwanych surowców i większość z nich stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego przez wiele lat, z tego względu prowadzona jest ich rekultywacja i zagospodarowanie, w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania.Prawo geologiczne i górnicze – gałąź prawa z pogranicza zagadnień prawa cywilnego jak i administracyjnego, regulująca kwestie własności kopalin, organizacji i nadzoru prac górniczych i geologicznych a także odpowiedzialności za szkody wywołane przez ruch zakładu górniczego.

  Rodzaje zwałowania[]

  Wyróżnia się następujące rodzaje zwałowania: ze względu na przebieg frontu zwałowania:

 • blokowe;
 • krzywoliniowe;
 • równoległe;
 • ścianowe;
 • wachlarzowe;
 • ze względu na użycie sprzętu:

 • mechaniczne, w tym: transportowe i beztransportowe;
 • ze względu na użycie wody:

 • mokre, w tym: hydrauliczne i hydromechaniczne;
 • suche;
 • ze względu na sortowanie materiału zwałowego:

  Nadkład – w geologii: część górotworu przykrywająca określoną jednostkę geologiczną. W węższym znaczeniu, w górnictwie odkrywkowym – skały płonne przykrywające złoże kopaliny użytecznej.Robota górnicza – wykonywanie, utrzymywanie, zabezpieczanie lub likwidowanie wyrobisk górniczych oraz zwałowanie nadkładu w odkrywkowych zakładach górniczych w związku z działalnością regulowaną przepisami Prawa geologicznego i górniczego (art. 6 ust. 1 pkt 12 PGG). Do robót górniczych zalicza się przede wszystkim drążenie wyrobisk oraz urabianie górotworu.
 • nieselektywne;
 • selektywne;
 • ze względu na położenie maszyn zwałujących względem zwałowiska:

 • nadpoziomowe;
 • podpoziomowe;
 • ze względu na sposób formowania zwału:

 • piętrowe;
 • stożkowe.
 • Bibliografia[]

 • Glapa W., Korzeniowski J.I. - Mały leksykon górnictwa odkrywkowego, Wrocław 2005
 • Schwarz H. - Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Tom I (art. 1-103), Wrocław 2012
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.065 sek.