• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zużywanie

  Przeczytaj także...
  Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia (co jest równoważne z oddaniem elektronów).
  Zużycie cieplne występuje przy dużych prędkościach tarcia i dużych naciskach w zespołach tribomechanicznych. W tych warunkach pracy, przy złym smarowaniu, wytwarza się dużo ciepła i może wystąpić nadtapianie metalu. Proces ten w konsekwencji wywołuje zatarcie i awarię zespołu.

  Zużywanie – proces wyczerpywania się jakiegoś zasobu, a także niszczenie przez długie użytkowanie lub funkcjonowanie.

  Zużywaniem elementów maszyn nazywa się ubytek masy lub trwałe odkształcenie powierzchni elementu maszyny. Skutkiem zużywania jest zużycie.

  Do scharakteryzowania procesu zużywania najczęściej stosuje się pojęcie szybkości zużywania, czyli odniesienie ubytku do jednostki czasu.

  Tarcie (pojęcie fizyczne, jeden z oporów ruchu) to całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powodujących rozpraszanie energii podczas ruchu.Maszyna – w najogólniejszym znaczeniu cybernetycznym – wszelki układ względnie odosobniony, w jakim zachodzi przekształcanie (transformacja) zasilenia lub informacji. Określenie to obejmuje zarówno układy fizyczne naturalne (w tym organizmy żywe), jak i urządzenia techniczne oraz pewne obiekty abstrakcyjne.

  Nauka, która zajmuje się procesami zużywania i zużycia, to tribologia.

  Ogólny podział procesu zużywania i zużycia[]

  Ogólnie zużywanie można podzielić na zużywanie trybologiczne (spowodowane procesami tarcia: zużycie ścierne, adhezyjne, scuffing, przez utlenianie, zmęczeniowe, łuszczenie (spalling), pitting (gruzełkowe), fretting i cieplne) i nietrybologiczne (wszelkie inne).

  Zużycie łuszczeniowe występuje na styku dwóch słabo smarowanych lub w ogóle nie smarowanych powierzchni i polega na oddzieleniu się materiału w postaci łusek. W częściach maszyn zużycie tego typu występuje w słabo smarowanych łożyskach tocznych i przekładniach zębatychTribologia (czasami spotykana także pod nazwą trybologia) – nauka o procesach zachodzących w ruchomym styku ciał stałych. W jej skład wchodzą badania nad tarciem, zużywaniem oraz smarowaniem zespołów ruchomych (głównie maszyn). Tribologia jest ważna przy konstruowaniu i eksploatacji ruchowych węzłów maszyn (np.: łożyska, sprzęgła, hamulce itp.). Stosowanie tej wiedzy pozwala osiągnąć polepszenie sprawności, niezawodności i trwałości różnych urządzeń.

  Przypisy

  1. Zużywać – definicja w SJP.
  2. Tribologia – nauka o procesach zużycia – opracował mgr Stanisław Krajewski
  3. Zużycie trybologiczne
  4. Tribologia – nauka o procesach zużycia – opracował mgr Stanisław Krajewski  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ścieranie (zużycie ścierne) - niszczenie wierzchniej warstwy współpracujących, poruszających się względem siebie części. Ubytek materiału jest spowodowany oddzielaniem cząstek materiału na skutek rysowania, mikroskrawania lub bruzdowania. (Mikroskrawanie to odrywanie nierówności, ubytek. Rysowanie to nieciągłości, pękanie wgłębne. Bruzdowanie to przemieszczenia materiału.)
  Zużycie adhezyjne zachodzi najczęściej przy małych prędkościach i dużych naciskach – w warunkach niedostatecznego smarowania lub jego braku. Występy , nierówności powierzchni są wówczas sczepiane, a następnie ścinane. Podczas współpracy materiałów o różnej wytrzymałości zużycie jest niewielkie. Podczas współpracy materiałów o podobnej wytrzymałości występuje głębokie wyrywanie i przywarte do trących się powierzchni wyrwane cząstki metalu bruzdują je – co jest niedopuszczalne w eksploatacji maszyn. Zużycie adhezyjne występuje w wolnobieżnych łożyskach ślizgowych, a czasami w przekładniach ślimakowych – zwłaszcza gdy wymienione węzły maszyn są niedostatecznie smarowane, a materiały współpracujących części są źle dobrane.
  Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m.
  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.