• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zrzeszenie Prawników Polskich

  Przeczytaj także...
  Demokracja – ustrój polityczny i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli).Dariusz Czajka – doktor nauk prawnych, adwokat, specjalizacja prawo handlowe, logika, prawo upadłościowe i naprawcze. Profesor nadzwyczajny Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, prezes Zrzeszenia Prawników Polskich Oddziału w Warszawie. Posiada ponaddziesięcioletnie doświadczenie jako sędzia sądów powszechnych: wydziału antymonopolowego oraz upadłościowego (przewodniczący wydziału upadłościowego sądu rejonowego dla m.st. Warszawy).
  Zbigniew Resich (ur. 30 września 1915 w Wiedniu, zm. 19 stycznia 1989 w Konstancinie) – polski prawnik, sportowiec, poseł na Sejm PRL V kadencji, ojciec Alicji Resich-Modlińskiej.

  Zrzeszenie Prawników Polskich – ogólnopolskie zawód prawniczy.

  Stowarzyszenie jest bezpośrednim następcą stowarzyszenia Zrzeszenie Prawników Demokratów założonego w 1945. Zmiana nazwy na obecną nastąpiła w 1949. Siedzibą władz naczelnych jest Warszawa. Istnieje 18 oddziałów terenowych skupiających około 800 członków. Zrzeszenie jest organizacją pożytku publicznego. Było wydawcą czasopisma Prawo i Życie.

  Prawo i Życie – polskie czasopismo prawnicze ukazujące się w Warszawie w latach 1956–2000. Do 1973 było dwutygodnikiem, później tygodnikiem. Do 1991 był to organ Zrzeszenia Prawników Polskich. W 2000 nakład wynosił 15 000 egzemplarzy.Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter:

  Cele[]

  Zgodnie ze statutem celem stowarzyszenia jest:

 • obrona praw, godności i interesów jednostki,
 • kontynuowanie i upowszechnianie humanistycznych polskich tradycji prawniczych,
 • wyrażania poglądów stanowiska w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,
 • doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków zrzeszenia, oraz innych osób stosujących prawo,
 • rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa,
 • upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje pozarządowe i inne przedmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 • organizowanie i prowadzenie działań w zakresie udzielania pomocy prawnej osobom ubogim i nieporadnym.
 • Członkostwo[]

  Członkowie stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

  Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).Stanowienie prawa – czynność konwencjonalna dokonywana przez kompetentny organ państwa, poprzez którą to nakazuje on realizację danych norm prawnych. Poprzez akt stanowienia prawa organ w istocie kreuje nowe normy prawne. Szczególnym przypadkiem stanowienia prawa jest współstanowienie. Mamy z nim do czynienia gdy czynność stanowienia prawa wymaga decyzji więcej niż jednego organu państwa.

  Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie
 • ma wykształcenie prawnicze lub wykonuje zawód prawniczy
 • korzysta z pełni praw obywatelskich
 • uznaje cele stowarzyszenia
 • Członkiem zwyczajnym może być również student prawa.

  Członkostwo honorowe nadaje się osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla dobra i celów zrzeszenia (także nieposiadającym obywatelstwa polskiego).

  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Godność człowieka – wyraża się w pragnieniu posiadania szacunku społeczności z uwagi na swoje walory duchowe, moralne czy też zasługi społeczne. Ma ona dwoisty charakter i odnosi się do godności osobowej i osobowościowej. Ta pierwsza jest właściwa każdemu człowiekowi, należna mu się z faktu samego bycia człowiekiem. Godność osobowościowa natomiast jest zależna od podjętego przez daną osobę trudu (tego co w życiu dokonała) i wiąże się z rozwojem osobowości etycznej. Jest jedną z podstawowych wartości w etyce rozwoju.

  Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna. Treść członkostwa jest taka sama jak zwyczajnego, z tym że nie zawiera czynnego i biernego prawa wyborczego do organów stowarzyszenia.

  Wcześniejsze władze[]

  Prezesami organizacji byli kolejno: Wacław Barcikowski, Jerzy Jodłowski, Marian Mazur, Zbigniew Resich, Adam Łopatka, Zdzisław Czeszejko-Sochacki, Adam Zieliński, Aleksander Ratajczak, Dariusz Czajka, Jacek Sobczak.

  Obecne władze[]

  Obecnie prezesem jest adwokat Mariusz Paplaczyk.

  Członek – podmiot prawa należący do organizacji i niebędący jednocześnie częścią jej struktur. Zostanie członkiem wiąże się zazwyczaj przyjęciem deklaracji członkowskiej. W prawie międzynarodowym wejście w poczet członków nazywa się akcesem i odbywa się poprzez przyjęcie konwencji lub innego aktu prawa międzynarodowego.Jacek Mieczysław Sobczak (ur. 1946) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

  W skład Prezydium ZG ZPP wchodzą: Marek Stefanowski – wiceprezes, Krzysztof Bork – wiceprezes, Justyna Mazur – wiceprezes, Michał Redelbach – wiceprezes, Andrzej Włodarski – wiceprezes, Mirosław Kędrak – wiceprezes, Bartosz Borkowski – skarbnik, Janusz Solecki – członek zarządu, Karol Bielski – sekretarz, Damian Mroczyński – rzecznik prasowy.

  Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.Dewiacja społeczna, patologia społeczna – odchylenie od reguł działania społecznego, postępowanie niezgodne z normami, a także z wartościami przyjętymi w społeczeństwie lub w grupie społecznej. Zachowania dewiacyjne nie są jednoznacznie interpretowane i ich określenie jest zależne od przyjętych systemów normatywnych w danym społeczeństwie. W niektórych ujęciach teoretycznych definiowane jest relatywistycznie jako zachowanie, które zostało przez społeczność zdefiniowane jako dewiacyjne. Pojęcie to upowszechniło się najpierw w socjologii amerykańskiej, dla odróżnienia od określenia patologii.

  Linki zewnętrzne[]

 • ZPP Warszawa
 • ZPP Wrocław • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Praworządność, zasada legalności, zasada praworządności – działanie przez wszystkie organy państwowe wyłącznie na podstawie przepisów prawa i ściśle według prawa oraz przestrzeganie prawa przez inne podmioty. Pojęcie praworządności, według dominującego stanowiska nauki prawa, dotyczy zarówno organów państwowych jak i zwykłych obywateli czy osób prawnych.
  Obywatelstwo – więź prawna łącząca jednostkę (osobę fizyczną) z państwem, na mocy której jednostka ma określone prawa i obowiązki wobec państwa, a państwo – analogicznie – ma obowiązki i prawa wobec jednostki. Określenie spraw związanych z obywatelstwem, a w szczególności sposobów jego nabycia i ewentualnie także utraty, należy do samego państwa – jest to jego kompetencja wyłączna. Istnieją także regulacje prawa międzynarodowego dotyczące spraw związanych z obywatelstwem, a w szczególności unikania sytuacji bezpaństwowości i wielokrotnego obywatelstwa.
  Bezpieczeństwo publiczne - ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenność państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a także przed zjawiskami mogącymi zakłócić normalne funkcjonowanie obywateli, godzącymi w ogólno-przyjęte normy postępowania. Bezpieczeństwo publiczne jest także stanem w społeczeństwie, który umożliwia jego sprawne funkcjonowanie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego mogą mieć charakter zarówno wewnętrzny jak i zewnętrzny, czyli mieszczą się tu ingerencję ze strony innych podmiotów państwowych w sprawy wewnętrzne, a także wewnętrzne konflikty i napięcia społeczne. Często przestępczość zakłóca ten ład, co rodzi w społeczeństwie poczucie niesprawiedliwości i braku kontroli państwa nad tym zjawiskiem.
  Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do czynności prawnych, uzależnioną jednak od dalszych warunków. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu pełnoletności, ograniczoną zdolność do czynności prawnych od chwili ukończenia lat 13. Osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia może zostać całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Pełnoletni może zostać częściowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniony częściowo.
  Wiedza – termin używany powszechnie, istnieje wiele definicji tego pojęcia. Nowa Encyklopedia Powszechna definiuje wiedzę jako „ogół wiarygodnych informacji o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich wykorzystywania”.
  Cel (gr. τηλος, telos; łac. finis, terminus) - to, ze względu na co, następuje działanie; stan lub obiekt, do którego się dąży; cel (etyka), to kres świadomego działania.
  Wacław Barcikowski (ur. 10 października 1887 w Warszawie, zm. 2 maja 1981 tamże) – polski prawnik, adwokat i działacz polityczny. Przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego (1949–1956). Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (1945–1956).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.