• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zmiana społeczna

  Przeczytaj także...
  Postęp społeczny - całościowy rozwój danego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia społecznego, przybliżający je do określonego, wartościowanego pozytywnie stanu.System społeczny oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie czy też w danej grupie ludzkiej. Według J. Stępnia SYSTEM SPOŁECZNY to wzajemnie ze sobą powiązane elementy rzeczywistości społecznej. Jest ujmowany w kategoriach działań, w które angażują się jednostki lub grupy jednostek w obrębie danego środowiska społecznego.
  Statyka społeczna - zajmuje się badaniem porządku społecznego, czyli wzajemnymi związkami między różnymi częściami społecznego organizmu. Badana pod względem trzech aspektów: jednostki, rodziny i społeczeństwa. W badaniu jednostki skupia się na cechach człowieka, które wpływają na charakter całego społeczeństwa. Człowiek "szybko się nudzi", emocje przeważają nad intelektem, ma silnie wykształcone uczucia egoizmu, ład moralny uzależniony od osobistych instynktów, a interes powszechny jest rezultatem tego, co mają ze sobą wspólnego interesy poszczególnych jednostek.

  Zmiana społeczna - szeroko rozumiana niecykliczna przemiana instytucji, norm, kultury, czy też struktury społecznej.

  Jest to różnica pomiędzy stanem systemu społecznego w pewnej chwili a jego stanem po upływie określonego czasu.

  Zmiana społeczne może polegać na:

  1. zmianie składu systemu społecznego;
  2. zmianie w strukturze społecznej;
  3. zmianie funkcji społecznych;
  4. zmianie granic systemu;
  5. zmianie w relacjach między podsystemami społecznymi;
  6. zmianie w środowisku systemu.

  Zmiana społeczna jest pojęciem szerszym od rozwoju społecznego, który jest pewną ukierunkowaną zmianą polegającą na wzroście określonych cech. Rozwój społeczny ukierunkowany na pewien całościowy, pozytywny stan społeczeństwa to postęp społeczny. Gwałtowna i znacząca zmiana w systemie społecznym to rewolucja.

  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).Rozwój społeczny – ukierunkowany proces społeczny, w wyniku, którego następuje ciągły wzrost pewnych istotnych dla danego społeczeństwa czy społeczności zmiennych.

  Za podstawowe czynniki pojawiania się zmian społecznych uważa się: zmiany w środowisku naturalnym, zmiany demograficzne, technologiczne, dyfuzję kulturową, pojawienie się nowych idei oraz konfliktu społecznego.

  Socjologia zmian społecznych[]

  Badanie zmiany społecznej należy do tradycyjnej problematyki socjologii.

  Już w pierwszej połowie XIX wieku twórca terminu "socjologia" - Auguste Comte - wyróżnił dwa podstawowe spojrzenia na rzeczywistość społeczną: statykę i dynamikę, które były jednocześnie dwoma podstawowymi działami socjologii. To właśnie dynamika społeczna miała być dziedziną opisującą zmiany dokonujące się w społeczeństwie.

  Dynamika społeczna – jeden z dwóch (obok statyki społecznej) głównych działów socjologii, których utworzenie postulował Auguste Comte. Zadaniem dynamiki społecznej miało być badanie procesu rozwoju społecznego, w przeciwieństwie do statyki społecznej, która zajmować się miała budową porządku społecznego.Auguste Comte, Izydor Maria August Franciszek Ksawery Comte (ur. 19 stycznia 1798 w Montpellier, zm. 5 września 1857 w Paryżu) – francuski filozof i pozytywista, twórca terminu socjologia.

  Zgodnie z typologią przedstawioną przez Garetha Morgana i Gibsona Burrella w pracy Sociological paradigms and organizational analysis (1979), można podzielić paradygmaty w naukach społecznych zgodnie z dwoma dychotomiami: na te w których rzeczywistość społeczna ma charakter obiektywny lub subiektywny, oraz na te, które twierdzą, że świat społeczny ulega ciągłej zmianie lub jest stale taki sam.

  Typologia (gr. týpos - uderzenie, odbicie, obraz, posąg, forma, model; gr. týptein - uderzać) - nauka o typach oraz zabieg systematyzujący polegający na:Funkcja społeczna jest to własność elementu systemu społecznego, mająca wpływ, zazwyczaj pozytywny na funkcjonowanie tego systemu w otoczeniu społecznym.

  Przypisy

  1. Piotr Sztompka: Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak, 2005, s. 20. ISBN 83-240-0598-6.
  2. Piotr Sztompka: Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak, 2005, s. 20-21. ISBN 83-240-0598-6.
  3. Piotr Sztompka: Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak, 2005, s. 23. ISBN 83-240-0598-6.
  4. Słownik socjologiczny. Toruń: Graffiti BC, 1997. ISBN 8390078414.
  5. Piotr Sztompka: Socjologia zmian społecznych. Kraków: Znak, 2005, s. 19. ISBN 83-240-0598-6.
  Nauki społeczne - nauki badające strukturę i funkcje dziejów społeczeństwa, jego kulturę, prawa i prawidłowości jego rozwoju. Obok nauk przyrodniczych i nauk humanistycznych zaliczają się do nauk empirycznych. Nauki społeczne odróżniają się od nauk humanistycznych naukowymi metodami poznania oraz tym, że stosują ścisłe kryteria.Instytucja - (termin socjologiczny) wprowadzony przez Herberta Spencera, odnoszący się do bardzo trwałych elementów ładu społecznego (takich jak rodzina, własność, prawo), uregulowanych i usankcjonowanych form działalności (na przykład nauka, szkolnictwo, sądownictwo), uznanych sposobów rozwiązywania problemów współpracy i współżycia (na przykład małżeństwo, rozwód, kredyt, arbitraż) oraz niektórych organizacji formalnych pełniących w społeczeństwie określone funkcje (na przykład szpital, więzienie, fabryka, urząd).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podział paradygmatów (fundamentalnych założeń naukowych co do natury rzeczywistości, które przyjmuje się za oczywiste i nie neguje w badaniach) w naukach społecznych (a przede wszystkim w socjologii oraz w antropologii) w popularnej typologii Garetha Morgana i Gibsona Burrella z 1979 (Sociological paradigms and organizational analysis) opiera się na trzech podstawowych pytaniach:
  Dychotomia (gr. dichotomos = przecięty na dwie części) – dwudzielność; podział na dwie części, wzajemnie się wykluczające i uzupełniające do całości.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Gareth Morgan (ur. 22 grudnia 1943) – brytyjski socjolog i teoretyk organizacji, obecnie zatrudniony jako profesor w York University w Toronto (Kanada). Autor teorii metafor w postrzeganiu świata społecznego, zgodnie z którą przyjęte przez nas metafory zarówno ułatwiają rozumienie rzeczywistości, jak i ją zaciemniają (przykładowo, widząc organizację jako maszynę, rozumiemy, że poszczególni jej uczestnicy działają jak "trybiki", ale jednocześnie nabieramy przekonania, że są zastępowalni). Współautor analizy paradygmatów w naukach społecznych.
  Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami.
  Rewolucja (z wczesnośredniowiecznej łaciny revolutio – przewrót) – znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.