• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zjazd chorągwi

  Przeczytaj także...
  Komendant hufca – instruktor harcerski kierujący zarządem hufca - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej powiatowi lub gminie.Rada chorągwi - władza uchwałodawcza chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - jednostki terenowej o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.
  Komenda chorągwi - zarząd chorągwi - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.

  Zjazd chorągwi - najwyższa władza chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego. Zjazd obraduje jako zjazd zwykły lub zjazd nadzwyczajny.

  Zjazd zwykły chorągwi:

 • decyduje o najważniejszych sprawach chorągwi,
 • przyjmuje program rozwoju chorągwi,
 • rozpatruje i zatwierdza sprawozdania władz chorągwi od ostatniego zjazdu zwykłego,
 • na wniosek komisji rewizyjnej chorągwi podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi za okres pomiędzy zjazdami chorągwi,
 • wybiera komendanta chorągwi i, na jego wniosek, określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy chorągwi, w tym co najmniej 1 zastępcę komendanta chorągwi i skarbnika chorągwi,
 • określa liczebność i wybiera radę chorągwi, komisję rewizyjną chorągwi i sąd harcerski chorągwi,
 • decyduje w innych sprawach zastrzeżonych dla zjazdu chorągwi lub przekazanych przez Zjazd ZHP.
 • Zjazd zwykły chorągwi jest zwoływany przez komendę chorągwi co cztery lata.

  Komendant chorągwi - osoba kierująca zarządem chorągwi - jednostki terenowej w ogólnopolskich organizacjach harcerskich, o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.Zjazd ZHP – najwyższa władza Związku Harcerstwa Polskiego, obraduje jako zjazd zwykły lub nadzwyczajny. W latach 1920-1964 stosowano nazwę Walny Zjazd ZHP.

  Zjazd nadzwyczajny chorągwi może zwołać:

 • rada chorągwi,
 • komenda chorągwi,
 • komendant chorągwi,
 • komisja rewizyjną chorągwi,
 • Główna Kwatera ZHP.
 • z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/3 komend hufców.

  Zjazd nadzwyczajny chorągwi obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

  W zjeździe chorągwi biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani przez zjazdy hufców, komendanci hufców, członkowie komendy chorągwi. Członkowie pozostałych ustępujących władz chorągwi biorą udział w zjeździe chorągwi z głosem doradczym. Delegaci na zjazd chorągwi, wybrani przez zjazdy hufców, zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zjazdu zwykłego, mając prawo udziału z głosem decydującym w zjazdach nadzwyczajnych chorągwi zwoływanych w trakcie kadencji.

  Komisja rewizyjna chorągwi - organ kontrolny chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - jednostki terenowej o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu, posiadającej osobowość prawną.Chorągiew – jednostka terenowa w ogólnopolskich organizacjach harcerskich - Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Główna Kwatera ZHP – odpowiednik zarządu w Związku Harcerstwa Polskiego. Pracami Głównej Kwatery kieruje Naczelnik ZHP. Wybierana jest przez Zjazd ZHP.
  Absolutorium (łac. absolutorium - zwolnienie, unieważnienie) - określenie aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony (np. parlament) na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (w tym przypadku rządu) w określonym przedziale czasowym.
  Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.
  Sąd harcerski chorągwi - sąd koleżeński w chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego - jednostce terenowej ZHP o zasięgu terytorialnym odpowiadającym najczęściej województwu. Wybór sądu harcerskiego chorąwi jest obligatoryjny (w odróżnieniu od wyboru sądu harcerskiego hufca). Wyboru członków sądu harcerskiego dokonuje zjazd chorągwi, w jego skład wchodzi minimum 9 instruktorów. Sąd harcerski na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego sądu, przewodniczący zaś może wybrać swojego zastępcę oraz sekretarza sądu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.