• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zjazd ZHR  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Katarzyna Bieroń (ur. 1982 w Krakowie) - psycholog, instruktorka harcerska, Naczelniczka Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej od 21 kwietnia 2012 roku.Tomasz Romuald Strzembosz (ur. 11 września 1930, zm. 16 października 2004) – polski historyk, brat Teresy i Adama Strzemboszów. Mieszkał w Warszawie.
  Historia Zjazdów[]

  I Zjazd ZHR – odbył się w Sopocie, 1 i 2 kwietnia 1989 roku. W zjeździe wzięło udział 424 delegatek i delegatów z całego kraju. Uchwalono Statut ZHR, wybrano władze, m.in. przewodniczącego ZHRhm. Tomasz Strzembosz, naczelnika ZHR – hm. Krzysztof Stanowski.

  II Zjazd ZHR – odbył się we Wrocławiu, trwał dwa dni (30 listopada do 1 grudnia 1990 roku) z udziałem 204 delegatek i delegatów z całego kraju. Na zjeździe podjęto 8 Uchwał, dokonano podziału na dwie autonomiczne organizacje: Harcerzy i Harcerek. Przewodniczącym został ponownie hm. Tomasz Strzembosz, nowym naczelnikiem – hm. Tomasz Maracewicz, a naczelniczką – hm. Bogusława Pasieka-Butkiewicz

  Michał Butkiewicz – harcmistrz, przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w latach 2008–2012, z zawodu prawnik, bankowiec.Maria Brzeska-Deli - filolog języka polskiego, harcmistrzyni, Naczelniczka Harcerek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w latach 2008–2012.

  Nadzwyczajny Zjazd ZHR – który odbył się 3 października 1992 w Warszawie, został zwołany, aby podjąć decyzję o zjednoczeniu ZHR i ZHP-1918. Honorowym gościem zjazdu był prymas Polski kardynał Józef Glemp.

  III Zjazd ZHR – odbył się w Warszawie w dniach 26-28 lutego 1993 roku. W zjeździe wzięło udział 248 delegatek i delegatów. Honorowym przewodniczącym został hm. Tomasz Strzembosz, przewodniczącym – hm. Wojciech Hausner, naczelniczką – hm. Maria Kuczma, naczelnikiem – hm. Marcin Jędrzejewski. Na zjeździe wręczono również sztandar Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej przez fundatorów.

  Adam Komorowski (ur. 16 listopada 1964 w Puławach) – polski prawnik, harcmistrz, w latach 1997–2002 dwukrotnie naczelnik harcerzy ZHR.Józef Glemp (ur. 18 grudnia 1929 w Inowrocławiu, zm. 23 stycznia 2013 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor obojga praw, biskup diecezjalny warmiński w latach 1979–1981, arcybiskup metropolita gnieźnieński w latach 1981–1992, arcybiskup metropolita warszawski w latach 1981–2006, prymas Polski w latach 1981–2009, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w latach 1981–2004, kardynał prezbiter od 1983, od 2006 arcybiskup senior archidiecezji warszawskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.

  IV Zjazd ZHR – odbył się 25 i 26 lutego 1995 roku w Warszawie. Nastąpiły poważne zmiany w statucie, wykreślono otwartość światopoglądową i możliwość składania Przyrzeczenia Harcerskiego na Dobro Najwyższe. Wybrano władze: przewodniczący – hm. Feliks Borodzik, naczelniczka harcerek – hm. Urszula Kret i naczelnik harcerzy – hm. Marcin Jędrzejewski.

  Tomasz Maracewicz (ur. 23 kwietnia 1963 w Gdyni) – harcmistrz, członek KIHAM, jeden z założycieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ornitolog.Harcmistrz – najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną lilijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako hm. przed imieniem i nazwiskiem.

  V Zjazd ZHR – obradował w dniach 1 i 2 marca 1997 roku w Otwocku. Wybrano władze: przewodniczący – hm. Feliks Borodzik, naczelniczka harcerek – hm. Urszula Kret i naczelnik harcerzy – hm. Adam Komorowski.

  VI Zjazd ZHR – obradował w dniach 16 i 17 października 1999 roku w Warszawie. Zakończył się nieudaną próbą zamiany paragrafu 4 punktu 4 Statutu, który brzmiał: "Związek jest organizacją chrześcijańską, otwartą na wszystkich, których postawa jest zgodna z Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim." Wybrano władze: przewodniczący – hm. Piotr Koj, naczelniczka harcerek – hm. Ewa Borkowska-Pastwa i naczelnik harcerzy – hm. Adam Komorowski.

  Kardynał (łac. cardinalis – główny, zasadniczy, mocno z czymś związany), formalnie - Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego (łac. Cardinalis Sanctae Romanae Ecclesiae ), potocznie nazywany purpuratem z racji koloru noszonego mucetu – najwyższa po papieżu godność kościelna w Kościele katolickim. Wszyscy kardynałowie razem tworzą Kolegium Kardynałów. Feliks Borodzik (ur. 3 marca 1925, zm. 14 sierpnia 2013) – inżynier lotnictwa, instruktor harcerski w stopniu harcmistrza, od 25 lutego 1995 do 15 października 1999 przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W latach 1999-2004 wiceprzewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

  VII Zjazd ZHR – obradował w dniach 22-24 listopada 2001 roku w Warszawie. Delegaci nie wprowadzili istotnych zmian ideowych czy też organizacyjnych w Związku. Proponowana poprawka do statutu stwierdzająca chrześcijański charakter ZHR nie została przyjęta. Wybrano władze: przewodniczący – hm. Piotr Koj, naczelniczka harcerek – hm. Ewa Borkowska-Pastwa i naczelnik harcerzy – hm. Paweł Zarzycki.

  Piotr Michał Koj (ur. 27 lutego 1962 w Bytomiu) – polski nauczyciel, polityk i samorządowiec, harcmistrz, od 1999 do 2004 przewodniczący ZHR, od 2006 do 2012 prezydent Bytomia.Marcin Jędrzejewski (ur. 9 maja 1967 w Warszawie) – harcmistrz, w latach 1993-1997 Naczelnik Harcerzy ZHR, od 23 kwietnia 2006 r. do 11 marca 2008 r. przewodniczący ZHR, działacz samorządowy, przedsiębiorca.

  VIII Zjazd ZHR – obradował 26 do 28 marca 2004 roku w Gdyni. VIII Zjazd wprowadził do Statutu ZHR-u kilka poprawek, z których najważniejsza określa, że instruktorki i instruktorzy ZHR-u są chrześcijanami (czego deklaracja stała się jednym z wymagań uzyskania stopnia instruktorskiego). Wybrano władze: przewodniczący – hm. Kazimierz Wiatr, naczelniczka harcerek – hm. Magdalena Masiak i naczelnik harcerzy – hm. Paweł Zarzycki.

  Częstochowa – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba powiatu częstochowskiego. W latach 1975-1999 była stolicą województwa częstochowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 została włączona do województwa śląskiego.Związek Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918 (ZHP-1918) - organizacja harcerska powstała w 1989 roku z inicjatywy krakowskich instruktorów Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej.

  IX Zjazd ZHR – obradował w dniach 21-23 kwietnia 2006 roku w Warszawie. Wprowadził do Stautu ZHR kilka poprawek, stanowiących m.in. że nie można łączyć członkostwa w Sądzie Harcerskim, Komisji Rewizyjnej ZHR z udziałem w innych władzach Związku z wyjątkiem udziału w Zjeździe ZHR oraz zjazdach okręgów. Dopisano do działań ZHR informację wymaganą przez ustawę o organizacjach pożytku publicznego. Wybrano władze naczelne: przewodniczącym został hm. Marcin Jędrzejewski, naczelniczką harcerek ponownie hm. Magdalena Masiak, a naczelnikiem harcerzy hm. Michał Sternicki.

  Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM) – związek organizacji zrzeszających młodzież, działający od 2011 r.Przewodniczący ZHR – funkcja kierownicza w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Kandydat na Przewodniczącego ZHR musi był instruktorką lub instruktorem ZHR w stopniu harcmistrza. Jest wybierany przez instruktorki i instruktorów na Zjeździe ZHR. Należy do Rady Naczelnej ZHR oraz Naczelnictwa ZHR. Kadencja trwa dwa lata.

  X Zjazd ZHR – obradował w dniach 11-13 kwietnia 2008 roku w Warszawie. Wybrano władze naczelne: przewodniczącym został hm. Michał Butkiewicz, naczelniczką harcerek hm. Maria Brzeska-Deli, a naczelnikiem harcerzy hm. Michał Sternicki.

  XI Zjazd ZHR – obradował w dniach 23-25 kwietnia 2010 roku w Warszawie. Wybrano władze naczelne: przewodniczącym został hm. Michał Butkiewicz wybrany na drugą kadencję pokonując hm. Ireneusz Dzieszko stosunkiem głosów 168 do 65. Naczelniczką harcerek została ponownie hm. Maria Brzeska-Deli, na naczelnika harcerzy wybrano hm. Radosława Podogrockiego.

  Krzysztof Stanowski (ur. 12 kwietnia 1959 w Lublinie) – polski harcmistrz, w latach 1989-1990 pierwszy Naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w latach 2007–2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, od 2010 do 2012 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, prezes zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Syn Adama Stanowskiego.Okręg – organizacyjna terenowa jednostka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, która może posiadać osobowość prawną.

  XII Zjazd ZHR – obradował w dniach 20-22 kwietnia 2012 roku w Warszawie. Wybrano władze naczelne: przewodniczącym została hm. Ewa Borkowska-Pastwa. Naczelniczką harcerek została hm. Katarzyna Bieroń, wygrywając z hm. Ewą Ciosek,. na naczelnika harcerzy wybrano hm. Sebastiana Grochalę.

  Nadzwyczajny Zjazd ZHR – obradował w dniu 8 września 2012 w Częstochowie. Zjazd obradował wyłącznie w sprawach, dla których został zwołany. Były nimi: 1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do PROM. 2. Zmiany w Statucie ZHR związane z tym przystąpieniem oraz z bardziej efektywnym wykorzystaniem składki programowej (uchwalonej na XII Zjeździe ZHR). 3. Przyjęcie okolicznościowej uchwały w sprawie XXX-lecia pierwszej Pielgrzymki Harcerek i Harcerzy do Częstochowy, podczas której złożono wotum z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.Sebastian Grochala (ur. 26 sierpnia 1987 r. w Łodzi) - polonista, instruktor harcerski, Naczelnik Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej od 21 kwietnia 2012 roku.

  Przypisy

  1. Okręg Małopolski: Wyniki wyborów na XI Zjeździe ZHR. 25 kwietnia 2010. [dostęp 25 kwietnia 2010].

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona XIV Zjazdu ZHR
 • Strona Nadzwyczajnego Zjazdu ZHR


 • Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Ewa Borkowska-Pastwa – urodzona w Gdańsku, harcmistrzyni, od 21 kwietnia 2012 Przewodnicząca ZHR, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, wykształcenie wyższe, z zawodu analityk systemów w Centrali ZUS. Ma męża Jana (hm.), dwoje dzieci: Jana i Lecha . Mieszka w Warszawie.
  Sopot (kaszb. Sopòt lub też Sopòtë, Copòtë, Copòt, niem. Zoppot) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce nad Zatoką Gdańską (Morze Bałtyckie), położone na Pobrzeżu Gdańskim, pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, z którymi tworzy Trójmiasto. Jest jednym z miast aglomeracji gdańskiej. Sopot jest najmniejszym pod względem ludności miastem na prawach powiatu w Polsce.
  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.
  Wojciech Hausner (ur. 14 stycznia 1957 w Krakowie) – polski polityk, nauczyciel, historyk, samorządowiec, poseł na Sejm III kadencji, w latach 1993–1995 przewodniczący ZHR.
  Kazimierz Adam Wiatr (ur. 18 lutego 1955 w Krakowie) – polski naukowiec i polityk, profesor AGH, harcmistrz, były przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, senator VI, VII i VIII kadencji.
  Prymas (łac. primas, od primus – pierwszy) – tytuł arcybiskupów katolickich związany z niektórymi stolicami biskupimi i ich historyczną rolą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.