• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zimnica - rzeka  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Infiltracja - grawitacyjne przemieszczanie wód powierzchniowych oraz opadowych w głąb skorupy ziemskiej. Zależy m.in. od przepuszczalności gruntów (ich współczynnika filtracji), morfologii terenu, szaty roślinnej, niedosytu wilgotności powietrza, nasycenia wodą środowiska skalnego, przemarzania gruntu, działalności człowieka i klimatu. Odgrywa decydującą rolę w odnawianiu zasobów wód podziemnych.Kanał wodny – sztuczny ciek, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków.

  Zimnica (niem. Kalter Bach) – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, w woj. dolnośląskim na Wysoczyźnie Lubińskiej i Obniżeniu Ścinawskim.

  Rzeka II rzędu, nizinna, lewy dopływ Odry należący do dorzecza Odry i zlewiska Morza Bałtyckiego.

  Rzeka płynie przez Wysoczyznę Lubińską i Obniżenie Ścinawskie. Teren źródliskowy rzeki położony jest na wysokości około 167 m n.p.m. u północno-wschodniego podnóża wzniesienia Wędrowiec o wysokości 203 m n.p.m.. Rzeka wypływa z niewielkiego bagna położonego przy granicy lasu na północ od miejscowości Krzeczyn Mały w postaci kilku drobnych cieków, które w promieni kilkudziesięciu metrów od siebie łączą się w jeden ciek. Ciek w górnym biegu płynie poziomą, płytko wciętą doliną rzeczną porośniętą łąkami, w kierunku północno-wschodnim do miejscowości Obora, za którą skręca na wschód w kierunku Lubina przepływając w bliskiej odległości od nieczynnego zbiornika odpadów poflotacyjnych „Gilów”. Na tym odcinku górnego biegu rzeka znajduje się w strefie czynnego oddziaływania zbiornika na wody rzeki. Z przedpola zbiornika w wyniku infiltracji wód opadowych następuje wypłukiwanie soli i związków metali, którymi zanieczyszczana jest rzeka. Przez centrum miasta Lubin na odcinku 900 m rzeka płynie krytym kanałem wodnym. W pobliżu Kaplicy zamkowej na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie rzeka opuszcza kanał i płynie przez Park Wrocławski w kierunku południowo-wschodnim przez miejscowości: Miroszowice, Kłopotów, Niemstów. W Niemstowie rzeka skręca na północny wschód w kierunku miejscowości: Sitno, Dłużyce. W Dłużycach rzeka skręca ostro na północ w kierunku Ścinawy po minięciu miasta rzeka wpływa na teren użytku ekologicznego "Ścinawskie Bagna" przez bagna płynie do ujścia, gdzie na wysokość 88 m n.p.m. uchodzi do Odry. Zasadniczy kierunek biegu rzeki jest wschodni na całej długości rzeka płynie Doliną Zimnicy po utworach sandrowych moreny dennej. Dolina Zimnicy na większości odcinków posiada charakter dobrze wykształconej rozległej doliny płaskodennej, wypełnionej osadami holoceńskimi i plejstoceńskimi zlodowacenia środkowopolskiego. Jest to rzeka nizinna zbierająca wody z Wysoczyzny Lubińskiej i częściowo z Obniżenia Ścinawskiego. Rzeka na całej długości jest uregulowana o małym prądzie spływu. Rzeka charakteryzuje się wyrównanym spadkiem i zmiennymi wodostanami, średni spadek wynosi około 2,2 promile. Gwałtowne topnienie śniegów wiosną, a w okresach letnich wzmożone opady i ulewne deszcze które, należą do częstych zjawisk sprawiają wezbrania wody i podmoknięcia naturalnych terenów zalewowych. Zimnica w większości swojego biegu przepływa przez tereny leśne i rolnicze. Na całej swej długości jest uregulowana, posiada koryto o przeciętnej szerokości 3,0 m i głębokości dochodzącej miejscami do 2,5 m. Na całej długości rzeka narażona jest na obszarowe spływy zanieczyszczeń z jej zlewni.

  Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Kiełb pospolity, kiełb krótkowąsy, kiełb (Gobio gobio) – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych (Cyprinidae). Bywa hodowany w akwariach zimnowodnych.

  Zbiorniki[ | edytuj kod]

  Ważnym dla rzeki, jest zbiornik o powierzchni ok. 2 ha na dopływie Zimnicy w rejonie Szybów Głównych ZG Lubin. Otoczenie zbiornika podlega od dłuższego czasu renaturalizacji i zasiedlane jest przez naturalne zbiorowiska roślinne: łąka świeża, oles porzeczkowy, las z gatunkami grądowymi i olsowymi. Na terenie miasta położone są dwa zbiorniki dydaktyczno-krajobrazowe: zbiornik w parku Górników Polskiej Miedzi o powierzchni 0,6 ha i sztuczny zbiornik wodny o pow. ok. 0,45 ha na terenie Parku Wrocławskiego.

  Ścinawa (niem. Steinau an der Oder) – miasto leżące na Śląsku (Dolnym Śląsku), w woj. dolnośląskim, w powiecie lubińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ścinawa.Szyb – wyrobisko kapitalne górnicze pionowe lub pochyłe o nachyleniu powyżej 45° o przekroju poprzecznym powyżej 4 m² i znacznej głębokości, prowadzące z powierzchni terenu do położonego w głębi ziemi złoża kopaliny użytecznej, lub łączące wyrobiska poziome pod ziemią.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kłopotów (do 1945 niem. Klaptau) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Lubin.
  Flotacja – metoda rozdziału rozdrobnionych ciał stałych, wykorzystująca różnice w zwilżalności składników. Produktem flotacji jest tzw. koncentrat flotacyjny.
  Dłużyce (niem. Großendorf) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Ścinawa.
  Koryto rzeki – najniższa część doliny rzeki, która znajduje się w obrębie jej dna i przez którą okresowo lub ciągle płynie woda dokonując zmian w kształcie powierzchni. Jeśli rzeka ma silny nurt, następuje erozja denna, jeżeli słaby – akumulacja niesionego materiału, a jeśli meandruje, dochodzi do erozji bocznej. Koryto stanowi fragment łożyska rzeki.
  Promil (łac. pro mille – na tysiąc) – jedna tysięczna pewnej całości albo dotychczasowej wartości. Oznaczany symbolem . Stanowi dziesiątą część procentu, a więc:
  Lubin (niem. Lüben) – miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, na Śląsku (Dolnym Śląsku), w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu lubińskiego, gminy miejskiej i gminy wiejskiej Lubin. Jest to drugie miasto pod względem liczby mieszkańców (po Legnicy) w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, piąte w województwie dolnośląskim i pięćdziesiąte w Polsce.
  Obora – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Lubin. Jest to druga największa miejscowość w gminie pod względem liczby mieszkańców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.957 sek.