• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ziemstwa

  Przeczytaj także...
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Samorząd – niezależne od nadrzędnej władzy decydowanie o własnych sprawach, wykonywanie funkcji uzupełniających w stosunku władz np. szkoły, zakładu produkcyjnego, władz państwowych.
  Cenzus majątkowy – ograniczenie praw wyborczych do grupy osób o określonym majątku lub płacących podatki w określonej wysokości.
  Grigorij Miasojedow, Obiad w ziemstwie 1872

  Ziemstwa (lp. ziemstwo ros. земствo skrót od зeмскoе учреждениe) – w Rosji carskiej organ samorządowy, istniejący w latach 1864-1917. Ziemstwa dzielono na powiatowe i gubernialne, wprowadzono je tylko w części guberni. W skład wchodzili ziemianie, mieszczanie i zamożni chłopi. Obradom z urzędu przewodniczył marszałek szlachty. Ziemstwo decydowało o najważniejszych sprawach dla społeczności lokalnej (np. budowa dróg, zakładanie i prowadzenie szkół, opieka lekarska). Wybory do ziemstw były przeprowadzane w systemie kurialnym. W 1890 ograniczono uprawnienia ziemstw (gubernatorzy mogli badać oprócz legalności także celowość ich uchwał) oraz prawa wyborcze stanów innych niż ziemiaństwo (dla mieszczan podwyższono cenzus majątkowy, chłopi mogli odtąd jedynie wyłaniać kandydatów spośród których administracja wyznaczała radnych), a także zasięg terytorialny (zlikwidowano ziemstwa w części guberni). W 1917 Rząd Tymczasowy Rosji rozszerzył sieć ziemstw i zdemokratyzował ich ordynację wyborczą.

  Ziemianie – warstwa społeczna, w dawnych i współczesnych społeczeństwach, posiadacze znacznych (wielkich i średnich) majątków ziemskich, zwykle obejmowanych drogą dziedziczenia (dziedzice), obywatele ziemscy.Obszczina (ros. община, wspólnota, мир, mir) – wspólnota wiejska (крестьянская община) w Rosji. Polegała na wspólnym użytkowaniu ziemi i lasów, a indywidualnym – zabudowań i inwentarza, oraz na zbiorowej poręce i odpowiedzialności. Reforma agrarna Piotra Stołypina (1906) umożliwiła chłopom występowanie z obszcziny.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • obszczina
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Justyna Piekarczyk: Encyklopedia - historia. Kraków: Greg, 2007. ISBN 978-83-7327-782-3.
 • Marszałek szlachty – jest to instytucja samorządu szlacheckiego sięgająca czasów I Rzeczypospolitej i trwająca jeszcze w czasach zaborów (zabór rosyjski). Marszałków dzielono na gubernialnych i powiatowych.Chłopi, włościanie – warstwa społeczna zamieszkująca tereny wiejskie, dominująca w społeczeństwach przedprzemysłowych, zajmująca się produkcją rolną. Chłopów charakteryzuje odrębność warunków życia, obyczajów i tradycji, wynikająca z powiązania miejsca pracy z gospodarstwem domowym oraz uzależnienie procesu produkcji od warunków naturalnych. W przedindustrialnym społeczeństwie chłopi dzielili się na gospodarzy, zagrodników i komorników.
  Warto wiedzieć że... beta

  Imperium Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie (ros. Российская империя) – oficjalna nazwa Rosji w latach 1721–1917. Imperium Rosyjskie u szczytu swej potęgi w 1866 roku liczyło 23,7 mln km² i było trzecim najrozleglejszym państwem w historii ludzkości, po imperium brytyjskim i Wielkim Ułusie Mongolskim. Stolicą Imperium Rosyjskiego był przez niemal cały okres jego istnienia Petersburg. W początkowym okresie historii Imperium krótkotrwałą rolę stolicy pełniła także Moskwa (1728–1730), pozostająca do 1812 roku największym miastem Rosji i miejscem koronacji carów.
  Mieszczaństwo – stan społeczny składający się z obywateli miast (łac. cives), czyli osób wolnych, podlegających prawu miejskiemu, uformowany w średniowieczu. Po upadku państwa stanowego klasa społeczna, nazywana częściej burżuazją (z fr. bourgeoisie - mieszkańcy miast); rzadziej mieszczaństwem nazywa się ogół mieszkańców miast. Ze względu na ideologiczne pejoratywne nacechowanie pojęć "mieszczaństwo" i "burżuazja" współczesna socjologia używa chętniej i częściej określenia klasa średnia.
  Rząd Tymczasowy Rosji (ros. Временное правительство России) został utworzony w Rosji w wyniku rewolucji lutowej (1917) w dniu 15 marca 1917 r., w wyniku porozumienia Komitetu Tymczasowego Dumy i Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich.
  System kurialny - sposób wyboru przedstawicieli do zgromadzenia, charakteryzujący się podziałem wyborców na tzw. kurie. Liczba deputowanych pochodzących z wyboru danej kurii zależeć może od cenzusu majątkowego, wykształcenia, bądź też statusu społecznego.
  Grigorij Miasojedow (ros. Григо́рий Григо́рьевич Мясое́дов) (ur. 19 kwietnia 1834 we wsi Pańkowo pow. orłowskiego guberni orłowskiej), zm. 31 grudnia 1911 we wsi Pawlenki pow. chorolskiego guberni połtawskiej) – malarz rosyjski, współzałożyciel grupy Pieriedwiżników.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.