• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zielony anarchizm

  Przeczytaj także...
  Piotr Aleksiejewicz Kropotkin, ros. Пётр Алексеевич Кропоткин (ur. 9 grudnia 1842 w Moskwie, zm. 8 lutego 1921 roku w Dmitrowie) – rosyjski uczony i rewolucjonista, z racji arystokratycznego pochodzenia i znaczenia dla ruchu anarchistycznego przełomu wieków zwany anarchistycznym księciem.Cywilizacja – poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje się określonym poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania środowiska naturalnego i nagromadzeniem instytucji społecznych. Stanowi ona najwyższy poziom organizacji społeczeństw, z którymi jednostki identyfikują się. W skład cywilizacji wchodzą mniejsze jednostki np.: narody, wspólnoty pierwotne czy inne zbiorowości.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,
  Flaga

  Zielony anarchizm – forma anarchizmu zwracająca szczególną uwagę na problemy ekologii, rozwijająca się od lat 60. XX w.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Chociaż niemal wszystkie formy nowoczesnego anarchizmu przypisują sobie wymiar ekologiczny, to istnieje specyficzny eko-anarchistyczny nurt w obrębie anarchizmu, który dzieli się na dwa rodzaje: ekologię społeczną oraz „prymitywistyczny” anarchizm.

  Plemię – grupa spokrewnionych rodów wywodzących się od wspólnego przodka (w odróżnieniu od szczepu), zamieszkujących jeden obszar i połączonych wspólnymi związkami społecznymi oraz ekonomicznymi. Plemię ma świadomość bliskiego pokrewieństwa, posługuje się tym samym dialektem i jest połączone wyznawaniem tego samego kultu religijnego. Definicja "krewniacza" plemienia może być też, w niektórych przypadkach (np. plemiona słowiańskie), zastąpiona definicją terytorialną. Według tej definicji plemię to lokalna wspólnota osadnicza złożona z kilku lub kilkunastu mniejszych wspólnot terytorialnych (np. w na ziemiach polskich tą mniejszą wspólnotą było opole).Technologia – metoda przygotowania i prowadzenia procesu wytworzenia lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Technologia może oznaczać konkretny proces (np. technologia klejenia, technologia malowania).

  Zarówno ekologia społeczna, jak i anarchoprymitywizm uważają, że organizacja społeczeństwa ma działać w zgodzie z naturą, nie zaś przeciw niej. Punktem spornym jest natomiast kwestia cywilizacji i technologii. Według anarchoprymitywistów nie ma technologii obojętnych dla człowieka i środowiska. Ponieważ ich zdaniem wyzyskuje ona zarówno siłę roboczą, jak i naturę, odrzucają pomysł tzw. „zielonych technologii” jako powierzchowną reformę, nie naruszającą przyczyn opresyjności krytykowanego systemu. Wielu zielonych anarchistów uznaje za preferowany model życia takie pierwotne wspólnoty, jak wioska lub plemię, żyjące w zgodzie z prawami naturalnymi.

  Wyzysk to występek polegający na wykorzystaniu przymusowego położenia innej osoby i zawarciu z nią umowy, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego z świadczeniem własnym.Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.

  Natomiast ekologia społeczna twierdzi, że problemem nie jest cywilizacja i technologia jako taka, ale tylko niektóre jej wytwory, szkodliwe zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska, przy czym wytwory te mają swoje podłoże w specyficznych formach społecznych, takich jak kapitalizm i państwo. Rozwiązaniem nie jest więc dla jej zwolenników odejście od cywilizacji, ale jej przestawienie na inną ścieżkę rozwoju, która nie będzie przynosić szkód ani człowiekowi ani naturze.

  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).Anarchizm (od stgr. ἀναρχία anarchia – „bez władcy”) lub wolnościowy socjalizm – doktryna postulująca model społeczeństwa opartego na dobrowolnej współpracy, równości społecznej, solidarności międzyludzkiej i poszanowaniu wolności jednostki, odrzucająca potrzebę istnienia instytucji państwa, kapitalizmu oraz innych form władzy, wyzysku, przymusu i hierarchii, a także ruch społeczny dążący do realizacji tych celów.

  Colin Ward upatruje źródeł zielonego anarchizmu (a zwłaszcza ekologii społecznej) w myśli Piotra Kropotkina, skąd jego zdaniem zaczerpnięty został pomysł niedużych, zdecentralizowanych społeczności, zaspokajających potrzeby ludzkie nie wchodząc jednocześnie w konflikt z przyrodą.

  Nurty anarchizmu stanowią zbiór doktryn politycznych i ruchów społecznych powstałych na bazie ideologii anarchizmu, przy czym każda z nich cechuje się niechęcią wobec władzy i odrzuca wszelkie mimowolne, przymusowe formy hierarchii. Anarchizm wzywa do zniesienia państwa, które uważa za niepożądane, niepotrzebne i szkodliwe. Jest zwykle stawiany jako wolnościowe skrzydło ruchu socjalistycznego i ma historyczne powiązania z antykapitalizmem i socjalizmem. Ekologia społeczna – pojęcie odnoszące się do dwóch różnych teorii, jednej dotyczącej funkcjonowania przestrzeni miejskich (szkoła chicagowska), drugiej dotyczącej determinacji społecznych współczesnych „problemów ekologicznych” (Murray Bookchin).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Zieloni anarchiści
 • Anarchoprymitywizm
 • Nurty anarchizmu
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • C. Ward Anarchism, Oxford 2004
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Green Anarchy
 • Warto wiedzieć że... beta

  Kapitalizm – system ekonomiczny oparty na prywatnej własności środków produkcji, wolnej przedsiębiorczości, wolnym obrocie towarami i usługami oraz na wolnej konkurencji pomiędzy podmiotami. W kapitalizmie występują dwie podstawowe klasy społeczne: przedsiębiorcy (określani też jako kapitaliści, lub w marksizmie - burżuazja) i zatrudniani przez nich pracownicy (w marksizmie - proletariat). . Stosunki między nimi opierają się na ruchu pieniędzy, dóbr i usług.
  Siła robocza - w ekonomii oznacza część społeczeństwa w wieku produkcyjnym, która jest w stanie pracować. Zatem jest to suma aktywnych zawodowo i bezrobotnych. Siła robocza to zdolność człowieka do wykonywania pracy, na którą składają się zdolność fizyczna i psychiczna oraz kwalifikacje wynikające z posiadanego wykształcenia i doświadczenia. Siła robocza obejmuje ludzi pracujących i poszukujących pracy. Stanowi jeden z głównych czynników wytwórczych.
  Ekologia (gr. oíkos (οἶκος) + -logia (-λογία) = dom (stosunki życiowe) + nauka) – nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (strukturą ekosystemów).
  Natura (przyroda) – w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość. Termin ten obejmuje także zjawiska fizyczne oraz życie – bez uwzględnienia wytworów i oddziaływania ludzi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.